Stanisław Dziekoński prezentacja

advertisement
Nowoczesny Uniwersytet XXI wieku
na Mazowszu
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Rektor
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kluczowe wyzwania dla przyszłości
• Sprawna organizacja
• Jakość kształcenia
• Finanse
•
Niż demograficzny
•
•
e-Uniwersytet
Badania naukowe
Image: jannoon028 / www.freedigitalphotos.net
Wyzwanie 1
sprawna organizacja
• Wsparcie kreatywności pracowników
i studentów
• Kompetentna, otwarta i pomocna administracja
• Wyspecjalizowane komórki organizacyjne
• Profesjonalna obsługa studentów i naukowców
• Transparentność systemu wynagrodzeń
• Wspieranie rozwoju zawodowego
• Operatywna, centralna, elektroniczna
sprawozdawczość (baza danych)
Wyzwanie 2
jakość kształcenia
•
•
•
•
•
Efekty kształcenia dostosowane do rynku pracy
Nowe technologie w nauczaniu
Elastyczny system studiowania
Wspólna baza badawcza – nowoczesne laboratoria
Dążenie do szerokiego wprowadzenia zindywidualizowanych
form edukacyjnych od II stopnia
• Wspieranie udziału studentów w projektach badawczych
Wyzwanie 3
finanse
• Roztropne zarządzanie polityką
kredytową
• Środki unijne i współpraca z biznesem
• Nowe formy wspierające rozwój przedsiębiorczości
• Stworzenie wsparcia prawnego dla działań
proprzedsiębiorczych, szczególnie proinnowacyjnych
• Nowoczesne oraz komercyjne usługi edukacyjne
• Nowe możliwości zarobkowania dla naukowców
• Wykorzystanie mechanizmów typu studia zamawiane
Wyzwanie 4
niż demograficzny
• Konkurencyjność i nowe technologie w edukacji
• Nowoczesna oferta studiów, przyjazna i otwarta administracja
• Umowy partnerskie z miastami, uniwersytetami, patronaty
naukowe nad szkołami i klasami
• Nowa strategia promocyjna – otwarcie na Wschód i
współpraca z nowymi członkami Unii Europejskiej
Image: imagerymajestic
Wyzwanie 5
e-Uniwersytet
• Innowacje technologiczne i dydaktyczne
• Nowoczesna technologia
kształcenia:
e-learning,
wykłady online,
telekonferencje,
e-pracownie
• Cyfryzacja zasobów naukowych
i księgozbiorów
• e-Administracja, proekologiczny,
czyli elektroniczny obieg informacji
Image: basketman
Wyzwanie 6
badania naukowe
• B+N+R = Biznes, Nauka i Rozwój
• Motywujący system premiowania
za osiągnięcia naukowe
• Integracja zadań
poszczególnych biur
• Biuro pozyskiwania środków
pieniężnych na badania naukowe
• Rozwój współpracy międzynarodowej
• Partnerska współpraca z renomowanymi
uczelniami zagranicznymi
Wnioski
•
Jakościowy skok skali i efektywności badań
•
Transformacja struktury programowej, jakości i elastyczności oferty
•
Efektywna i proinnowacyjna gospodarka zasobami Uniwersytetu
•
Nowy zespół liderów
•
Uczelnia otwarta światopoglądowo, kulturowo
i cywilizacyjnie, będąca wspólnym dobrem całej swojej społeczności
•
Uniwersytet znaczący w Polsce i poza jej granicami
•
Uczelnia będąca atrakcyjnym miejscem realizacji szans i inspiracji
naukowców, studentów i pracowników administracji
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards