Deklaracja polityki w programie Erasmus na stronę

advertisement
Deklaracja polityki w programie Erasmus+
Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu,
modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu poprzez partycypowanie
w Programie w jego nowej formie, włączać się w budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy,
będącego gwarantem dalszego, pomyślnego rozwoju Wspólnot Europejskich.
Strona
Kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, będąc trzonem misji uczelni, wymaga od niej wysokich
standardów jakości kształcenia szczególnie w dobie dynamicznie zmieniających się wymagań globalnego
rynku pracy. Dlatego jednym z priorytetów, na którym opiera się misja uczelni, jest tworzenie
1
Mobilni studenci i pracownicy, a następnie absolwenci, znający realia europejskie i umiejący działać
w środowisku wielokulturowym, to efekt współpracy uczelni z partnerami zagranicznymi –
uniwersytetami oraz szkołami wyższymi z Austrii, Irlandii, Słowenii, Niemiec, Łotwy i Danii. Z wieloma
z nich uczelnia współpracuje od początku działalności i chciałaby tę współpracę kontynuować. Przy
wyborze partnerów zagranicznych uczelnia kieruje się przede wszystkim profilem edukacyjnym
instytucji, który w perspektywie dawał będzie możliwość osiągnięcia mobilnym studentom i pracownikom
efektów kształcenia zgodnych z profilem studiów oraz prowadzonymi przez uczelnię kierunkami. Na
gruncie lokalnym uczelnia od kilku lat owocnie współpracuje z otoczeniem zewnętrznym, m.in. na polu
opiniowania planów studiów oraz przy organizacji praktyk studenckich, mając nadzieję na rozciągnięcie
współpracy (np. w postaci memorandum of understanding) na przedsiębiorstwa oraz uczelnie
zagraniczne, także spoza UE – przede wszystkim z krajów kandydujących (Partnerstwo Wschodnie) –
Ukraina, Gruzja, Armenia, lecz także krajów bałtyckich (Litwa).
europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów, warunkującej nowoczesny proces kształcenia,
odpowiadający europejskim standardom jakości i wymogom Krajowych Ram Kwalifikacji oraz stanowiący
podstawę dalszej ustawicznej edukacji. Uczestnictwo w Programie stwarza dla studentów studiów
I stopnia (prowadzonego przez uczelnię) szerszą ofertę możliwości na zdobycie dodatkowych
kompetencji (wyjazdy na studia i praktyki). Obserwując coraz częstsze uczestnictwo w Programie
studentów studiów niestacjonarnych, a zatem grupę zróżnicowaną wiekowo, z drugiej zaś strony bardzo
świadomą swoich potrzeb i upatrującą w mobilności szansę na polepszenie swojej pozycji na rynku
pracy, uważa się ją za głównego adresata Programu. Doceniając zaś znaczenie Programu dla rozwoju
osobistego pracowników, a także korzyści jakie niesie dla uczelni wymiana doświadczeń na polu m.in.
dydaktyki, WSEI chce angażować w działania mobilnościowe przede wszystkim swoich młodych i mniej
doświadczonych pracowników dydaktycznych i administracyjnych. Jednocześnie, w ramach wzmacniania
współpracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi, w większym niż dotychczas stopniu uczelnia pragnie
włączać ich pracowników – specjalistów-praktyków w prowadzenie np. warsztatów dla studentów, co
będzie korzystne z punktu widzenia priorytetowego w misji uczelni kształcenia praktycznego oraz jako
formę wzbogacenia programu nauczania. Pracownicy zagranicznych przedsiębiorstw mogliby również
stawać się gospodarzami szkoleń skierowanych przede wszystkim do kadry administracyjnej (np. działy
PR, IT).
Strona
W strategii uczelnianej przyjęto założenie, że międzynarodowa mobilność studentów i pracowników jest
warunkiem nowoczesnego procesu kształcenia, a zwłaszcza osiągnięcia zakładanych w tym procesie
efektów kształcenia.
2
W odniesieniu do całej społeczności akademickiej WSEI zamierza kontynuować politykę wyrównywania
szans, w szczególności jeśli idzie o osoby pochodzące z biedniejszych środowisk, osoby niepełnosprawne,
oraz zobowiązuje się do równego traktowania wszystkich jej członków.
Dotychczasowe uczestnictwo uczelni w programach Leonardo da Vinci i Erasmus, a także doświadczenie
międzynarodowe jej kadry, pozwalają na sformułowanie celów strategicznych zakładających m.in.
poszerzenie dotychczasowych form współpracy międzynarodowej (wymiana pracowników i studentów)
z instytucjami partnerskimi – np. organizacja wspólnych konferencji naukowych. Dzięki temu uczelnia
mogłaby realizować kolejny ze swoich celów strategicznych, a mianowicie włączenie się w większym
stopniu do realizacji projektów badawczych i edukacyjnych o międzynarodowym zasięgu.
Poprzez otwarcie się na współpracę z krajami sąsiadującymi z UE (kraje Partnerstwa Wschodniego),
a także ewentualną współpracę z tamtejszymi instytucjami w ramach Programu, uczelnia chciałaby
zyskać doświadczenie, które pozwoli jej na lepsze przygotowanie oferty edukacyjnej skierowanej do
studentów pochodzących z krajów aspirujących do członkostwa w UE, przy jednoczesnym poszerzeniu
możliwości kształcenia w języku angielskim dla całej społeczności studentów uczelni.
Uczelnia, aplikując do uczestnictwa w Programie, widzi w nim m.in. wsparcie jej modernizacji, dzięki
czemu WSEI będzie w stanie efektywnie wypełniać swoją misję, oscylującą wokół kształcenia wysoko
wykwalifikowanej kadry przede wszystkim dla sektora MŚP.
Strona
– wymianę pracowników i studentów z partnerskimi uczelniami, stwarzającą dodatkowo możliwość
obserwacji sposobów zarządzania programami studiów czy implementacji uczelnianego systemu
zarządzania jakością kształcenia;
3
Modernizacja będzie przejawiać się m.in. w tworzeniu programów studiów przy wykorzystaniu dobrych
wzorców i praktyk stosowanych przez inne uczelnie, oraz zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami
globalnego rynku pracy, poprzez:
– uczestnictwo studentów w praktykach w zagranicznych przedsiębiorstwach, pozwalające im na
zapoznanie się z funkcjonowaniem europejskiego rynku pracy, jego wymaganiami oraz nabycie
dodatkowych kompetencji poprzez doświadczenie międzykulturowe, umożliwiające późniejszym
absolwentom efektywną pracę i współdziałanie w różnorodnym, wielokulturowym środowisku;
– rozszerzenie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami – podpisanie umów dotyczących praktyk
studenckich, prowadzenia warsztatów dla studentów w uczelni czy organizacji szkoleń dla pracowników.
Włączenie przedstawicieli przedsiębiorstw – przede wszystkim o profilach skorelowanych ze
specjalnościami prowadzonymi przez uczelnię w ramach dwóch kierunków – w proces opiniowania oferty
edukacyjnej i identyfikowania potrzeb rynków, będzie dla uczelni przesłanką do takiego zarządzania
programem kształcenia, by jego kształt współgrał potrzebami otoczenia zewnętrznego także w wymiarze
zagranicznym.
Wskazany wyżej wpływ Programu na poprawę jakości oferowanych programów kształcenia oraz
stwarzanie dodatkowych możliwości nabywania kompetencji i umiejętności poza uczelnią macierzystą
pozwoli mobilnym absolwentom, wyposażonym w nowoczesną wiedzę, ale i elastyczność oraz otwartość
na różne formy kształcenia ustawicznego, na odnoszenie sukcesów na niełatwym obecnie europejskim
rynku pracy.
Strona
4
Deklaracja polityki w programie Erasmus+
Download