pobierz w

advertisement
EWANGELIKALNA WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNA
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
WSZJK
Dokument nr 1
ID Ankiety ……………
ANKIETA STUDENCKA – JAKOŚĆ I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W EWST
Szanowni Państwo,
Celem ankiety jest uzyskanie informacji o Państwa doświadczeniach i opiniach związanych z ogólną jakością
kształcenia w EWST. Uzyskane informacje będą wykorzystane do systematycznej analizy i podnoszenia jakości
kształcenia w naszej Uczelni. Dlatego bardzo prosimy o rzetelne i przemyślane wypełnienie ankiety. Uzyskane tą
drogą opinie mają charakter poufny.
Władze Uczelni
I. Informacje ogólne o osobie udzielającej odpowiedzi
1) Rok studiów:
a) I
b) II
c) III
d) IV
II. OCENA GENERALNA
Proszę określić na ile zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami (1 = w bardzo małym stopniu prawda,
5 = w najwyższym stopniu prawda)
1. Uczelnia uczy samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania
decyzji
2. Uczelnia promuje rozwój ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego
3. Uczelnia wspiera rozwój osobisty w sferach: duchowej, emocjonalnej, społecznej
4. Uczelnia przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze osoby duchownej i/lub świeckiej
z zakresu biblistyki, teologii ogólnej i/lub duszpasterstwa
1
2
3
4
5
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1
2
3
4
5
III. OCENA WARUNKÓW EDUKACJI
Proszę określić Pani/Pan ogólną ocenę warunków edukacji w EWST wg poniższych kryteriów (1 = bardzo
niska ocena, 5 = bardzo wysoka ocena)
1. Ogólna ocena warunków lokalowych
2. Wyposażenie sal wspomagające proces kształcenia (sprzęt audiowizualny, tablice,
flipcharty itp.)
3. Liczebność grup studenckich
4. Zaplecze biblioteczne EWST (dostępność, jakość księgozbioru, obsługa)
5. Dostępność Internetu na terenie uczelni
IV.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
ORGANIZACJA PRACY EWST
Strona 1 z 3
WSZJK
Dokument nr 1
EWANGELIKALNA WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNA
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
Proszę określić Pani/Pan ogólną ocenę warunków edukacji w EWST wg poniższych kryteriów (1 = bardzo
niska ocena, 5 = bardzo wysoka ocena)
A) Obsługa administracyjna studentów
1.
2.
3.
Dostęp do regulaminu studiów, regulaminu pomocy materialnej, programów
kształcenia, informacji dotyczących wymagań egzaminacyjnych i
zaliczeniowych
Zasady dyplomowania (dostępność i przejrzystość zasad przygotowania i
oceny prac, zakres tematyczny)
Jakość obsługi administracyjnej (jak ocenia Pani/Pan pracę pracowników
dziekanatu i innych pracowników administracyjnych, z którymi miał(a)
Pani/Pan styczność)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
B) Wspomaganie procesu uczenia się
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Oferta przedmiotów
Praktyczna przydatność przedmiotów w pracy zawodowej i podczas praktyk
Dostępność i przejrzystość programów studiów, planów zajęć, wymagań, itp.
Pomoc w organizacji procesu praktyk studenckich
Racjonalność rozkładu zajęć, organizacja zajęć
Dostępność kadry akademickiej w ramach konsultacji
System oceny studentów (przejrzystość, zasady, wymagania, itp.)
Realizacja treści przedmiotowych
Oferta przedmiotów fakultatywnych
Możliwość wyboru tematu pracy licencjackiej oraz promotora
Możliwość wyboru miejsca odbywania praktyk zawodowych
C) Dodatkowe możliwości
1.
2.
3.
4.
5.
Oferta projektów i programów międzynarodowych (np. Erasmus, konferencje
międzynarodowe)
Oferta stypendialna
Współpraca ze środowiskiem lokalnymi i instytucjami z branży
teologicznej/społecznej (np. kościoły, organizacje pozarządowe, projekty
partnerskie)
Wsparcie tzw. „Opiekunów roku”
Oferta duszpasterska/doradcza
Strona 2 z 3
EWANGELIKALNA WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNA
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
Biorąc pod uwagę różne aspekty funkcjonowania Uczelni, proszę wystawić ogólną ocenę EWST?
(1 = bardzo niska ocena, 5 = bardzo wysoka ocena)
V.
1
VI.
WSZJK
Dokument nr 1
2
3
4
5
Jeżeli chciał(a)by Pani/Pan dodać coś od siebie, będziemy wdzięczni za opinie i uwagi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Strona 3 z 3
Download
Random flashcards
Create flashcards