Przedmiot: ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU USŁUG

advertisement
Przedmiot:
ZACHOWANIA KONSUMENTÓW
NA RYNKU USŁUG
TURYSTYCZNYCH
Kierunek:
Specjalność:
Liczba godzin / semestr:
30/12
Wykłady:
Ćwiczenia:
30/8
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie,
Gastronomii, Turystyce i Rekreacji
Kod:
Rok: II stopień, II rok,
sem.IV
Tryby: S/NS
Punkty ECTS: 4
Labolatoria:
Projekty:
0/4
Seminaria:
Wykładowca: dr Tomasz Olejniczak
e-mail: [email protected]
Katedra: Zarządzania i Marketingu
e-mail: [email protected]
Miejsce przedmiotu w programie studiów:
przedmiot z grupy przedmiotów specjalizacyjnych
Cele kształcenia:
celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej uwarunkowań procesu zakupowego
konsumentów na rynku usług turystycznych
Efekty kształcenia:
rozumienie i stosowanie wiedzy z obszaru umiejętności identyfikowania czynników
warunkujacych zachowania konsumentów oraz wykształcenie umiejętności dokonywania
analizy zachowań konsumentów i określania istotności wpływu determinant na zachowania
konsumentów na rynku turystycznym
Opis przedmiotu:
1. Istota zachowań konsumentów
2. Klasyfikacja potrzeb konsumentów
3. Proces podejmowania decyzji zakupu przez konsumenta
4. Modele zachowań konsumentów indywidualnych
5. Uwarunkowania wewnętrzne zachowań konsumentów
6. Determinanty zewnętrzne zachowań konsumentów
7. Czynniki sytuacyjne wpływające na zachowania konsumentów
8. Zachowania pozakupowe konsumentów – dysonans
9. Satysfakcja z zakupu konsumenta
10. Proces segmentacji konsumentów
11. Typologia zachowań konsumentów na polskim rynku
12. Proces budowania lojalności konsumentów
13. Specyfika zachowań polskich konsumentów - nowe trendy w zachowaniach
Forma prowadzenia zajęć:
Wykłady, ćwiczenia, praca w grupach, kolokwium pisemne
Metody oceny:
Prace grupowe, kolokwium pisemne
Bibliografia:
1. L. Rudnicki, Zachowania rynkowe konsumentów, Wyd. AE Kraków 2004
2. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Wydawnictwo
Difin Warszawa 2005
3. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2009
4. G. R. Foxall, R. E. Goldsmith, Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu,
Wydawnictwo PWN Warszawa 1998
5. K. Mazurek - Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE
Warszawa 2003
6. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, red. B. Dobiegała – Korona, WSE
Warszawa 2010
7. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wyd. Proksenia,
Warszawa 2010
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards