6. Ustalenie wysokości odszkodowania

advertisement
Klauzula M06
(do Rozdziału I OWU Partner Przedsiębiorcy 2/2010)
Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych wywołanych niezachowaniem parametrów
prądu elektrycznego
§1. Postanowienia ogólne
Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki, z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą Klauzulą postanowień OWU Partner Przedsiębiorcy 2/2010, Aviva rozszerza zakres ubezpieczenia
mienia ubezpieczonego od pożaru i innych zdarzeń losowych o szkody w przedmiocie ubezpieczenia
spowodowane niezachowaniem właściwych parametrów prądu elektrycznego.
§2. Zakres ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia, w miejscu i w trakcie okresu
ubezpieczenia w wyniku bezpośredniego działania prądu elektrycznego na przedmiot ubezpieczenia.
§3. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są zainstalowane na stanowiskach pracy i czynne maszyny, urządzenia, aparaty
i inne urządzenia elektryczne wraz z akcesoriami.
§4 . Suma i system ubezpieczenia
1.
2.
3.
Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że nie może ona być większa
niż suma ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń zadeklarowana w ubezpieczeniu od pożaru i innych zdarzeń
losowych.
Suma ubezpieczenia ustalana jest w systemie na pierwsze ryzyko
Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności Avivy w okresie
ubezpieczenia.
§5. Wyłączenia szczegółowe
Z zachowaniem wyłączeń zawartych w §7 i w §36 OWU Partner Przedsiębiorcy 2/2010 z wyjątkiem §7 pkt. 6,
Aviva nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) w bezpiecznikach, miernikach, licznikach i we wszelkiego rodzaju lampach,
2) w elektronicznym wyposażeniu central telefonicznych oraz w sprzęcie komputerowym wraz
z urządzeniami peryferyjnymi, chyba że stanowią integralną część maszyny elektrycznej,
3) w generatorach energii elektrycznej i transformatorach powyżej 500 kVA oraz w silnikach o mocy
powyżej 500 kW,
4) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i rozdzielczych nadziemnych i podziemnych,
5) wskutek normalnego zużycia, braku konserwacji i przeglądów technicznych,
6) w wyniku awarii mechanicznych oraz podczas napraw lub próbnego rozruchu.
§6. Ustalenie wysokości odszkodowania
Z zachowaniem zapisów zawartych w §18 OWU Partner Przedsiębiorcy 2/2010, wysokość odszkodowania
ustala się z uwzględnieniem następujących zasad:
1) jeżeli uszkodzenie może zostać naprawione, wysokość szkody odpowiada niezbędnym kosztom
poniesionym w celu przywrócenia uszkodzonemu przedmiotowi ubezpieczenia poprzedniego stanu
zdatności do użytku, z włączeniem kosztów demontażu i ponownego montażu w celu wykonania naprawy,
jak również zwykłego frachtu za transport do warsztatu naprawczego i z powrotem; jeżeli napraw dokonano
w warsztacie Ubezpieczającego, Aviva zapłaci za koszty materiału i robocizny poniesione w celu naprawy
oraz rozsądny narzut procentowy na pokrycie kosztów ogólnych. Nie dokonuje się potrąceń z tytułu zużycia
wymienionych części,
2) jeżeli koszt naprawy, o którym mowa w pkt. 1 jest równy wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia
lub ją przekracza, wysokość szkody odpowiada wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia
z włączeniem kosztów demontażu i zwykłego frachtu,
3) koszty napraw prowizorycznych zostaną poniesione przez Avivę, jeśli takie naprawy stanowią część napraw
ostatecznych i nie zwiększą całkowitej wysokości szkody ustalonej zgodnie z powyższymi
postanowieniami.
Download