Przeglądy i naprawy sprężarek powietrza Atlas Copco

advertisement
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Przeglądy i naprawy sprężarek powietrza Atlas Copco”
Numer postępowania: NP/2016/12/0858/REM
Załącznik nr 2b do SIWZ
Wykaz wskaźników do kosztorysowania
kosztów napraw
Składnik
Lp.
czynników
Wartość
cenotwórczych
składnika
J.
Opis wskaźnika
– stawki i narzuty
1.
Rg
………….
[PLN]
Cena za roboczogodzinę*
Wskaźnik kosztów zakupu materiałów wyrażony
2.
Wkm
………….
[%]
jako % od wartości materiałów niezbędnych do
wykonania naprawy
Wskaźnik kosztów pośrednich wyrażony jako %
3.
WKp
………….
[%]
od sumy kosztów robocizny oraz kosztu
materiałów
4.
Wz
………….
[%]
Wskaźnik zysku wyrażony jako % od sumy
wszystkich kosztów
* - jest to stawka godzinowa za pracę jednego pracownika z uwzględnieniem wszelkich
narzutów płacowych, ogólnozakładowych, itp.
Koszt naprawy będzie wyliczony według wzoru:
Koszty naprawy = R + M + Km + Kp + Z + Us
gdzie:
R–
Koszty robocizny obliczony wg wzoru: R = ilość roboczogodzin x Rg
M–
Koszty materiałów wyrażone jako wartość netto materiałów niezbędnych do
wykonania naprawy
Km – Koszt zakupu materiałów obliczony wg wzoru: Km = Wkm x M
Kp – Koszt pośredni obliczony wg wzoru: Kp = WKp x (R + M)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Przeglądy i naprawy sprężarek powietrza Atlas Copco”
Numer postępowania: NP/2016/12/0858/REM
Us – Koszty netto usług specjalistycznych niezbędnych do wykonania naprawy, które nie są
standardowo wykonywane podczas przeglądów. W przypadku zaistnienia konieczności
skorzystania przez Wykonawcę z usług specjalistycznych do wykonania naprawy
Wykonawca
dołączy
do
kosztorysu
naprawy
informację
o
zakresie
prac
specjalistycznych oraz o sposobie wyliczenia kosztów tych prac.
Z–
Zysk obliczony wg wzoru Z = Wz x (R + M + Km + Kp + Us)
…………………dnia …………….. r.
………………………………………………………………..
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby (osób)
upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Dostawcy)
Download