11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok

advertisement
Projekt
Uchwała nr XXVI/…/2014
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia ……………….. 2014 r.
w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2012 r., poz. 1137, ze zm.) w związku z obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r.
maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym (M.P. z 2014 r. poz. 632 ) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 czerwca
1997 r.- Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.).
§ 2.
1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdów z dróg leżących na terenie Powiatu Trzebnickiego
w następującej wysokości:
1) rower lub motorower - 112 zł.;
2) motocykl - 221 zł.;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 485 zł.;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 606 zł.;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 858 zł.;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1265 zł.;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1539 zł.;
2. Opłatę za usunięcie pobiera się w pełnej wysokości bez względu na odległość, jaką przebył
pojazd wykonujący dyspozycję usunięcia.
§ 3.
1. Ustala się koszty powstałe w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, w
przypadku wskazanym w art. 130a ust. 2a ustawy w następującej wysokości:
1) rower lub motorower - 55 zł;
2) motocykl - 110 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 241 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 301 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 427 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 629 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 766 zł.
2. Opłaty z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1 pobiera się w pełnej wysokości bez
względu na odległość jaką przebył pojazd wykonujący dyspozycję usunięcia.
§ 4.
1. Ustala się opłaty za każdą dobę przechowywania pojazdów, o których mowa w § 2, w
następującej wysokości:
1) rower lub motorower - 19 zł.;
2) motocykl - 26 zł.;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł.;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 51 zł.;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73 zł.;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 135 zł.;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 199 zł.
2. Opłatę za przechowywanie oblicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania.
§5
Traci moc uchwała nr XXVII/210/2013 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 9 października
2013 r. w sprawie ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od
usunięcia pojazdu.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Trzebnicy
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady
UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie ustalenia na rok 2015
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych
w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) należy do zadań własnych powiatu.
W celu sprawnej realizacji zadań określonych w w/w przepisach oraz biorąc pod uwagę
koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu, Rada Powiatu ustala
corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz
wysokość kosztów w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów, jeżeli wydanie dyspozycji
usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów. Opłaty stanowią dochód własny
powiatu.
W art.130a ust. 6a przywołanej ustawy określono maksymalne wysokości stawek kwotowych
opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. Na każdy rok
kalendarzowy Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z
drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia
obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym zostało ogłoszone w dniu 6 sierpnia 2014 r. w Monitorze
Polskim pod poz.632.
Starosta Trzebnicki przeprowadził analizę kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na
terenie Powiatu Trzebnickiego biorąc pod uwagę średnie odległości do przejechania,
uwzględnił koszty związane z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu oraz stawki za 1 km
transportu pojazdu. Ponadto uwzględnił wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
W związku z powyższym, celem sprawnego realizowania zadania własnego powiatu
konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Download