XIX_77_oplaty_za_usuniecie_i_przechowywanie_pojazdu

advertisement
Uchwała nr XIX/77/2015
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2012 r., poz. 1137, ze zm.) w związku z obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r.
maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym (M.P. z 2015 r. poz. 707 ) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 czerwca
1997 r.- Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.).
§ 2.
1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdów z dróg leżących na terenie Powiatu Trzebnickiego
w następującej wysokości:
1) rower lub motorower - 111 zł.;
2) motocykl - 219 zł.;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 480 zł.;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 599 zł.;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 848 zł.;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1250 zł.;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1521 zł.;
2. Opłatę za usunięcie pobiera się w pełnej wysokości bez względu na odległość, jaką przebył
pojazd wykonujący dyspozycję usunięcia.
§ 3.
1. Ustala się koszty powstałe w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, w
przypadku wskazanym w art. 130a ust. 2a ustawy w następującej wysokości:
1) rower lub motorower - 55 zł;
2) motocykl - 110 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 240 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 300 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 424 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 610 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 760 zł.
2. Opłaty z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1 pobiera się w pełnej wysokości bez
względu na odległość jaką przebył pojazd wykonujący dyspozycję usunięcia.
§ 4.
1. Ustala się opłaty za każdą dobę przechowywania pojazdów, o których mowa w § 2, w
następującej wysokości:
1) rower lub motorower - 19 zł.;
2) motocykl - 26 zł.;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł.;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 51 zł.;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73 zł.;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 134 zł.;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 197 zł.
2. Opłatę za przechowywanie oblicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania.
§5
Traci moc uchwała nr XXXVI/266/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 12 listopada
2014 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od
usunięcia pojazdu.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Trzebnicy
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie ustalenia na rok 2016
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych
w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) należy do zadań własnych powiatu.
W celu sprawnej realizacji zadań określonych w w/w przepisach oraz biorąc pod uwagę
koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu, Rada Powiatu ustala
corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz
wysokość kosztów w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów, jeżeli wydanie dyspozycji
usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów. Opłaty stanowią dochód własny
powiatu.
W art.130a ust. 6a przywołanej ustawy określono maksymalne wysokości stawek kwotowych
opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. Na każdy rok
kalendarzowy Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia
obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym zostało ogłoszone w dniu 11sierpnia 2015 r.
w Monitorze Polskim pod poz. 707.
Starosta Trzebnicki przeprowadził analizę kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na
terenie Powiatu Trzebnickiego biorąc pod uwagę średnie odległości do przejechania,
uwzględnił koszty związane z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu oraz stawki za 1 km
transportu pojazdu. Ponadto uwzględnił wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie,
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
W związku z powyższym, celem sprawnego realizowania zadania własnego powiatu
konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Download