Umowa sprzedaży - DRUKI.gofin.pl

advertisement
Umowa sprzedaży
Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . r. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:
(miejscowość)
(data)
...........................................................................................
..........................................................................................,
zwanym dalej Sprzedawcą,
a
...........................................................................................
..........................................................................................,
zwanym dalej Kupującym.
§1
Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dalej „towaru”).
(opis towaru)
W zamian Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł
(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych).
W cenę wliczony jest podatek od towarów i usług.
§2
1. Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa banku)
nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nr rachunku sprzedawcy)
w terminie . . . . . . . dni od dnia otrzymania towaru i faktury.
2. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy.
§3
1. Sprzedawca oświadcza, iż jest właścicielem towaru.
2. Towar spełnia wszelkie wymagania pod względem jakości oraz bezpieczeństwa.
3. Towar jest oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym znakiem bezpieczeństwa.
§4
1. Sprzedawca
przygotuje
towar
i zawiadomi
Kupującego
o możliwości
jego
w terminie . . . . . . . dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Wraz z towarem Sprzedawca wyda Kupującemu jego specyfikację oraz instrukcję obsługi.
3. Towar zostanie wydany w opakowaniu, zgodnie z załącznikiem do umowy.
odbioru
§5
1. Kupujący obowiązany jest na własny koszt odebrać towar w ciągu . . . . . . dni od otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Odbiór towaru nastąpi w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejsce odbioru towaru)
.......................................................................................
§6
1.
Za każdy dzień zwłoki w przygotowaniu towaru do odbioru i zawiadomienia Kupującego
Sprzedawca obowiązany będzie zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości . . . . . % ceny
towaru.
2.
Za każdy dzień zwłoki w odebraniu towaru Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną
w wysokości . . . . . % ceny towaru.
3.
W przypadku gdy szkoda okaże się wyższa aniżeli należna kara umowna, strony zastrzegają
sobie możliwość dochodzenia uzupełniającego odszkodowania.
§7
1. Kupujący dokona zbadania towaru w ciągu . . . . . . dni od jego odebrania.
2. Jeżeli Kupujący stwierdzi istnienie wad w towarze będącym przedmiotem sprzedaży, zobowiązany
jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę składając pisemną reklamację.
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni od daty jej złożenia
pod rygorem uznania reklamacji za uzasadnioną.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..................
Sprzedawca
................
Kupujący
Download