deklaracja do umowy kupna

advertisement
DEKLARACJA DO UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY
NR......... Z DNIA .......................
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych(art. 233 § 1 kodeksu
karnego: „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3”)
Ja ...........................................................................................
Zam........................................................................................
NIP.........................................................................................
Zgodnie z zasadą nr 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004r.
(Zakup używanego sprzętu) oświadczam co następuje:
1. Informacja określająca pochodzenie przedmiotu umowy kupna-sprzedaży:

Data zakupu : ..........................................................................................................,

Miejsce zakupu : .....................................................................................................,

Dane sprzedającego : ..............................................................................................
/imię i nazwisko/
..................................................................................................................................
/miejsce zamieszkania/
2. Sprzęt będący przedmiotem umowy kupna-sprzedaży w okresie ostatnich siedmiu
lat
nie został/został1 zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej2.
3.
Cena zakupionego
sprzętu, będącego
przedmiotem umowy kupna-sprzedaży nie
przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego, nowego sprzętu.
4.
Sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia i spełnia
obowiązujące normy i standardy.
.......................................................................
(data, podpis sprzedającego)
Niepotrzebne skreślić
Zgodnie z zasadą nr 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004r., jeżeli sprzęt będący
przedmiotem umowy kupna-sprzedaży został zakupiony ze środków pochodzących z pomocy krajowej lub
wspólnotowej w ciągu ostatnich siedmiu lat, wówczas koszt jego zakupu nie jest kosztem kwalifikującym się do
wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.
1
2
Download