Lekcja 44 * Rynek pracy * karta pracy

advertisement
Lekcja 44 – Rynek pracy – karta pracy
Zadanie 1:
Zaznacz znakiem X motywy aktywności zawodowej człowieka. Następnie napisz, który motyw
uważasz za najważniejszy. Uzasadnij swój wybór.
……x….Ideały, czyli chęć pracy dla dobra rodziny, społeczeństwa oraz rozwoju ludzkości.
……x….Potrzeba osiągnięć, samorealizacji oraz wszechstronnego rozwoju.
……x…….Robienie w życiu czegoś interesującego, rozwijanie własnych pasji.
………….Chęć uchronienia się przed bezrobociem, nawet jeśli ma się oszczędności.
……x…….Chęć uzyskania korzyści materialnych.
………….Potrzeba uznania, posiadania władzy i prestiżu.
……x…….Presja społeczna – wstyd przed byciem bezrobotnym.
………….Presja rodziny, która nie toleruje w domu osoby niepracującej.
………….Wymóg prawny wynikający z kodeksu pracy, zobowiązujący ludzi do poszukiwania i
wykonywania pracy.
Najważniejszą motywacją do pracy jest według mnie ………Robienia czegoś interesującego , rozwijania
własnych pasji ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………, ponieważ robienie czegoś co sprawia
nam przyjemność jest najlepsze dla człowieka ………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 2:
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wielkość popytu i podaży pracy jest płaca.
……p……
b) Wraz ze wzrostem wynagrodzenia wzrasta popyt na pracę. …………p….
c) Im niższe wynagrodzenie, tym mniejsza jest podaż pracy. …………p…
d) Wraz ze wzrostem wynagrodzenia maleje popyt na pracę, a jednocześnie rośnie jej podaż. f………..
Lekcja 44 – Rynek pracy – karta pracy
Zadanie 3:
Określ poziom minimalnego wynagrodzenia brutto w Polsce.
a) Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2011 wynosiło ……………… 1386 ………….. zł brutto.
b) Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2012 wynosiło …………… 1500 ……………. zł brutto.
a) Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2013 wynosi ……………… 1600 …………….. zł brutto.
b) Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2014 wyniesie …………… 1680 …………….. zł brutto.
Zadanie 4:
Połącz najważniejsze przyczyny nierównowagi na rynku pracy z odpowiednimi opisami.
1)Zwolnienia grupowe
Firmy w obliczu recesji i spadku popytu na oferowany
przez nie produkt ograniczają działalność i zwalniają
pracowników A
2)Różnice strukturalne
Likwidacja zakładów pracy lub znaczne ograniczanie
produkcji, np. w wyniku wprowadzania
nowoczesnych technologii B
3)Sezonowość ofert pracy
występują, gdy w danej grupie pracowników (np.
robotników nisko wykwalifikowanych) panuje
bezrobocie, a firmy chcą zatrudnić pracowników z
innych grup (np. inżynierów) C
4)Koniunktura gospodarcza
związana z okresem w roku, kiedy można prowadzić
daną działalność D
1.b
2.c
3.d
4.a
Download