Dołhobyczów - RIO w Lublinie

advertisement
Lublin, 6 sierpnia 2009 r.
RIO – II – 603/6/2009
Pani Danuta Kulczyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
22 - 540 Dołhobyczów
Szanowna Pani Dyrektor,
W dniach 12 i 13 maja 2009 r. inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie – p. Krystyna Dobrowolska – przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej
Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie w zakresie wynagrodzeń nauczyciela będącego radnym
Rady Gminy Dołhobyczów.
Protokół kontroli podpisano 15 czerwca 2009 r.
Poniżej podaję stwierdzoną nieprawidłowość wraz z wnioskiem co do sposobu jej
wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).
Nienaliczenie
i
niewypłacenie
nauczycielowi,
wskazanemu
w
protokole
kontroli,
wynagrodzenia za przeprowadzone we wrześniu 2008 r. godziny ponadwymiarowe przy
jednoczesnym niepomniejszeniu wynagrodzenia tego nauczyciela, będącego radnym Rady
Gminy Dołhobyczów, za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (nieodbyte 3 godziny
zajęć lekcyjnych w dniu 30 września 2008 r.), w związku z jego uczestnictwem w sesji Rady
Gminy.
Przestrzegać przepisów art. 80 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289
z późn. zm.), zgodnie z którymi wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, w tym
naliczać i wypłacać wynagrodzenie za przeprowadzone godziny ponadwymiarowe, mając na
uwadze przepisy art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.).
2
Za czas zwolnienia od pracy, wynikającego z wykonywania mandatu radnego, nie
wypłacać pracownikom wynagrodzenia, mając na uwadze przepisy § 16 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
(Dz. U. Nr 60 poz. 281 z późn. zm.), zgodnie z którymi pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy wyłącznie w sytuacjach wskazanych w tym
przepisie. Ze zwolnienia od pracy zawodowej w celu brania udziału w pracach organu gminy
radny korzysta na podstawie przepisów § 4 tego rozporządzenia, w związku z art. 25 ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.). Ekwiwalent pieniężny za utracone wynagrodzenie stanowi dla pracownika dieta,
wypłacana zgodnie z przepisami art. 25 ust. 4 tej ustawy.
Wynagrodzenie, ustalone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za
przepracowaną część miesiąca – jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy
z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą i za czas tej nieobecności
nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – obliczać zgodnie z przepisami § 12 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania
wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego
podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia
oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, tj. dzieląc miesięczną stawkę
wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu
i otrzymaną kwotę mnożąc przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy; tak
obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmować od wynagrodzenia przysługującego za cały
miesiąc.
Obliczyć
wynagrodzenie
nienależnie
pobrane
przez
nauczyciela
za
czas
nieobecności w pracy w związku z pełnieniem funkcji radnego gminy z uwzględnieniem
należnego
a
niewypłaconego
nauczycielowi
wynagrodzenia
za
odbyte
godziny
ponadwymiarowe i – w zależności od ustaleń – wypłacić niedopłacone lub wyegzekwować
nadpłacone kwoty.
Przeanalizować wszystkie przypadki (od początku kadencji rady) kiedy sesje rady
gminy lub jej komisji odbywały się w godzinach pracy jednostki, ustalając czy za ten czas
pracownicy będący radnymi gminy pobierali nienależne wynagrodzenie. Jeśli tak, postąpić
w podany wyżej sposób, uwzględniając okres przedawnienia dochodzenia należności – str. 1 2 protokołu.
3
Jeżeli uważa Pani, że wniosek ten narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub
niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Pani – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.
Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pani zobowiązana zawiadomić Izbę o wykonaniu
wniosku pokontrolnego lub o przyczynach jego niewykonania, w formie pisemnej i elektronicznej
(plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Tekst Format (*.rtf) na adres:
[email protected] lub dyskietką), w terminie 30 dni od daty doręczenia Pani tego wystąpienia,
mając na uwadze, że niezgodne z prawdą zawiadomienie o wykonaniu wniosków jest zagrożone
karą grzywny, w myśl przepisów art. 27 tej ustawy.
Marek Poniatowski
Do wiadomości:
Wójt Gminy Dołhobyczów
Download