Przyobiecanie zatrudnienia

advertisement
Data…………………………
Miejscowość…..…………………….
Przyobiecanie zatrudnienia
Informujemy, że po zakończeniu obecnie obowiązującej umowy zawartej na czas określony
do dnia ……………………………………………………… z Panem/ią …….…………………………………………………………….
legitymującym/ą
się
dowodem
osobistym
…………………………………….
zamieszkałym/ą
w……………………..………………………………………………………………………………………….. pracodawca przewiduje
zawarcie kolejnej umowy o pracę od dnia …………………………………………
Wyżej określona umowa w przypadku jej zawarcia będzie miała charakter umowy na czas
nieokreślony. Warunki finansowe nie ulegną pogorszeniu.
Jednocześnie informujemy, że jest to nasza dobra wola wyrażona na dzień dzisiejszy i nie
stanowi ona deklaracji kontynuowania zatrudnienia w rozumieniu prawa.
…………………………………………
Pieczęć Firmowa
………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards