prawne podstawy gospodarowania

advertisement
PRAWNE PODSTAWY
GOSPODAROWANIA
dr Anna Pacholska
Dr Anna Pacholska
• pacholska.eu
• [email protected]
Treści programowe przedmiotu:
Zajęcia nr 1:
Wybrane problemy prawa cywilnego: pojęcie przedsiębiorstwa
i przedsiębiorcy, reprezentacja przedsiębiorcy, umowy nazwane
i nienazwane.
Zajęcia nr 2:
1. Obrót wierzytelnościami, zabezpieczenie wierzytelności, zmiana
wierzyciela i dłużnika.
2. Rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa zobowiązań.
Zajęcia nr 3:
1. Wybrane problemy prawa rodzinnego: małżonek jako
przedsiębiorca, odpowiedzialność za zobowiązania, egzekucja
wierzytelności.
2. Prawo handlowe: przegląd spółek, podstawowe różnice, zasady
odpowiedzialności wspólników.
Zajęcia nr 4:
1. Prawo upadłościowe i naprawcze: upadłość a likwidacja.
2. Rozwiązywanie kazusów z prawa spółek.
Zajęcia nr 5:
1. Prawo gospodarcze publiczne: zwalczanie nieuczciwej
konkurencji, swoboda działalności gospodarczej, ochrona
konkurencji i konsumentów, CiDG, KRS – wpis, działalność
regulowana i koncesjonowana, UOKiK.
2. Zadania praktyczne z zakresu publicznego prawa gospodarczego
Zajęcia nr 6:
Egzamin – pisemny polegający na rozwiązaniu zadanego problemu
prawnego, wskazaniu proponowanych rozwiązań i sformułowaniu
odpowiedniego pisma, na przykład umowy.
LITERATURA
1. P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2014
2. K. Flaga-Gieruszyńska, Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2012
3. J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek – Pycioł, Prawo publiczne gospodarcze, System
prawa administracyjnego, tom 8B, Warszawa 2013
4. A. Koch, J. Napierała, Prawo spółek handlowych: podręcznik akademicki, Warszawa
2013
5. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania: część ogólna, Warszawa 2014
6. Z. Radwański, J. Panowicz - Lipska, Zobowiązania: część szczegółowa, Warszawa
2014
7. Akty prawne
Akty prawne
1. Kodeks cywilny
2. Kodeks spółek handlowych
3. Kodeks postepowania cywilnego
4. Ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze
5. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
6. Ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji
7. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
8. Ustawa – Swoboda działalności gospodarczej
Download