Spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego

advertisement
Data:
Autor:
2016-10-25
Zespół wfirma.pl
Spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego (cz.5)
Ustawodawca w Kodeksie spółek handlowych wprowadził dwa typy spółek handlowych - spółki osobowe i
kapitałowe.
Wśród spółek osobowych wyróżniamy:
spółkę jawną
spółkę partnerską
spółkę komandytową
spółkę komandytowo-akcyjną
Natomiast do spółek kapitałowych zaliczamy:
spółkę akcyjną
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Odnosząc się do skali prowadzonej działalności, można wskazać na fakt, iż podmioty realizujące największe
przedsięwzięcia gospodarcze działają właśnie w formie spółek kapitałowych.
Spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego - podmiotowość prawna spółek
Spółki osobowe prawa handlowego należą do tzw. ułomnych osób prawnych, czyli jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym przepisy przyznały zdolność prawną. Taki charakter spółek
osobowych wynika z art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego i art. 8 Kodeksu spółek handlowych.
Art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego
Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
Art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa
rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.
18-07-2017
1/4
Data:
Autor:
2016-10-25
Zespół wfirma.pl
Spółki osobowe są ułomnymi osobami prawnymi, biorącymi mimo to udział w obrocie prawnym, ze względu na
przyznanie im przepisem szczególnym zdolności prawnej, czyli niektórych atrybutów osoby prawnej. W przypadku
spółki osobowej tym przepisem jest powołany art. 8 Kodeksu spółek handlowych. Wynika z niego, że spółka
osobowa może:
nabywać we własnym imieniu własność nieruchomości i inne prawa, także prawa rzeczowe
zaciągać zobowiązania
pozywać i być pozywaną (tzw. zdolność sądowa)
Spółka osobowa może także prowadzić przedsiębiorstwo pod własną firmą. Należy podkreślić, że chodzi tu o
własną firmę, a więc firmę spółki, a nie wspólną firmę wspólników, co wynika z faktu posiadania przez spółkę
osobową podmiotowości prawnej.
Z kolei spółki kapitałowe są w pełni osobami prawnymi. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pojęcie spółki
kapitałowej w organizacji. Takim mianem określana jest spółka kapitałowa, która funkcjonuje od momentu zawarcia
umowy spółki do czasu jej zarejestrowania, czyli momentu, w którym spółka kapitałowa posiądzie osobowość
prawną. Mimo tego przejściowego charakteru spółka kapitałowa w rejestracji może we własnym imieniu nabywać
prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną, może więc dokonywać ważnych czynności prawnych w
obrocie gospodarczym. Zarejestrowana spółka kapitałowa jest kontynuatorką działań spółki w organizacji. Natomiast
regulacje odnoszące się do spółek osobowych nie przewidują takiego rozwiązania, z czego wynika, że spółki
osobowe mogą dokonywać ważnych czynności prawnych dopiero z datą wpisu do właściwego rejestru.
Kwestia odpowiedzialności wspólników - spółki osobowe i kapitałowe prawa
handlowego
Co do zasady, wspólnicy spółki osobowej odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Jest to tzw.
odpowiedzialność solidarna wynikająca z art. 22 § 2 i art. 31 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Art. 22 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z
pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31.
Art. 31. § 1 Kodeksu spółek handlowych
Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki
okaże się bezskuteczna.
18-07-2017
2/4
Data:
Autor:
2016-10-25
Zespół wfirma.pl
Odpowiedzialność wspólnika spółki osobowej jest więc ukształtowana w ten sposób, że wierzyciel zostanie
zaspokojony najpierw z majątku spółki, a jeżeli majątek spółki nie wystarcza na pokrycie długu, wówczas może
egzekwować swą należność z majątków osobistych wspólników według zasad odpowiedzialności solidarnej. Jeżeli
więc świadczenie wierzyciela spełni tylko jeden wspólnik, uzyskuje on prawo regresu względem pozostałych
wspólników.
Zasada ta najpełniej jest realizowana w spółce jawnej, natomiast w odniesieniu do pozostałych spółek doznaje
ograniczeń. Na przykład w spółce partnerskiej pełna odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest możliwa w
drodze wyjątku, a ponadto do jej przyjęcia wymagana jest zgoda konkretnego wspólnika.
Z kolei w spółkach kapitałowych zasadą jest, że odpowiedzialność ponoszą jej organy - zarząd spółki i rada
nadzorcza (w spółce z o.o. może również komisja rewizyjna). Osoby te odpowiadają wobec spółki za szkody
wyrządzone działaniem sprzecznym z prawem lub umową spółki. Wynika stąd, że nawet jeśli swoim działaniem
wyrządzili szkodę spółce, ale działania te były zgodne z prawem i umową spółki, to nie ponoszą za niego
odpowiedzialności. W przypadku odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki ponoszą ją tylko członkowie zarządu i
nie jest to odpowiedzialność odszkodowawcza, a odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania.
Spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego - podobieństwa
Podstawowym wspólnym dla obu typu spółek elementów jest zawiązanie umowy spółki dla osiągnięcia określonego
celu i współdziałanie w jego osiąganiu, w znacznej mierze poprzez wniesienie wkładów do spółki (element
obligatoryjny), a obok tego wspólnicy mogą umówić się również na inny sposób współdziałania.
Ustawodawca wobec spółek osobowych przyjął w Kodeksie spółek handlowych pewne rozwiązania odnoszące się
do konstrukcji prawnej, które są właściwe spółkom kapitałowym. Zatem w pewnym stopniu spółki osobowe swoją
strukturą są zbliżone do spółek kapitałowych.
Wśród elementów kapitałowych, przejawiających się w konstrukcji spółek osobowych, należy wskazać na:
1. Możliwość zmiany postanowień umowy spółki osobowej bez zgody wszystkich wspólników, jeżeli pozwala na
to umowa spółki.
2. Możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej (odpowiednik akcji lub udziału
wspólnika spółki kapitałowej) na inną osobę, jeżeli umowa spółki przewiduje taką możliwość. Ustawodawca
wymaga przy tym, by owo przeniesienie było dokonane po uzyskaniu zgody wszystkich pozostałych
wspólników, chyba że wspólnicy wskażą inny sposób. Ustawodawca wskazuje na konsekwencje
przeniesienia zobowiązań związanych z uczestnictwem wspólnika występującego ze spółki i zobowiązania
samej spółki na wspólnika wstępującego, czyli tego, na którego rzecz zostaje dokonane przeniesienie.
Zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych wspólnik występujący i wstępujący ponoszą za wskazane
zobowiązania solidarną odpowiedzialność, przy czym wobec wspólnika, który występuje, odnosi się to do
zobowiązań, które postały w czasie, gdy był wspólnikiem spółki.
3. Możliwość ustanowienia organów w niektórych typach spółek osobowych, np. powołanie zarządu w spółce
partnerskiej, powołanie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej, występowanie walnego
zgromadzenia w spółce komandytowo-akcyjnej.
4. Możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki osobowej. Takie
ograniczenie jest możliwe w spółce komandytowej, komandytowo-akcyjnej i partnerskiej.
Różnice - spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego
Spółki osobowe i kapitałowe charakteryzuje wiele różnic, warto jednak zwrócić uwagę na te najdonioślejsze:
1. Osobową spółkę handlową może utworzyć co najmniej dwóch wspólników, natomiast dopuszczalne jest
18-07-2017
3/4
Data:
Autor:
2016-10-25
Zespół wfirma.pl
tworzenie jednoosobowych spółek kapitałowych, np. jednoosobowa spółka z o.o.
2. Z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej w odniesieniu do spółek osobowych niedopuszczalna jest zmiana
ich osobowego składu, a ze względu na fakt, iż w spółkach kapitałowych pierwszorzędne znaczenie odgrywa
kapitał, zmiany osobowe składu wspólników mogą następować bez przeszkód.
3. Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania spółki ma charakter osobisty, a w
spółkach kapitałowych wspólnicy odpowiadają z wniesionych wkładów.
4. Reprezentacja spółki osobowej jest prowadzona przez jej wspólników, natomiast w spółkach kapitałowych
są tworzone w tym celu organy, w których skład mogą też wchodzić osoby trzecie.
© Copyright | Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2017 Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/21
51-166 Wrocław, [email protected] KRS 0000342082, NIP 8982167294, Kapitał 60 000zł
18-07-2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
4/4
Download