USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK

advertisement
USŁUGI DORADCZE ORAZ
WSPARCIE ANALITYCZNE
DM BZ WBK
Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK
1
OFERTA USŁUG ORAZ MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH
Doradztwo Inwestycyjne oraz Rekomendacje
 Doradztwo Inwestycyjne – portfele inwestycyjne oraz rekomendacje uwzględniające indywidualną sytuację
 Rekomendacje analityczne dotyczące spółek o dużej i średniej kapitalizacji
Rekomendacje i inne materiały m.in.:
Doradztwo Inwestycyjne
 Rekomendacje analityczne o charakterze ogólnym
 Prognozy oraz komentarze do wyników kwartalnych
 Analiza techniczna: akcji, indeksów, instrumentów
pochodnych, forex
 Komentarze oraz biuletyny codzienne i tygodniowe






2
Dostęp do szerokiej oferty usług
Dyspozycyjność oraz opieka dedykowanych maklerów
i doradców
Wsparcie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Określanie właściwej strategii
Profesjonalna realizacja zamierzeń i celów
inwestycyjnych
Kompleksowa pomoc w realizacji transakcji
JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ USŁUGĘ DORADCZĄ?
W DM BZ WBK pomagamy klientom prowadzić inwestycje oferując dedykowane rozwiązania doradcze:
 Aktywne doradztwo inwestycyjne (ADG) – Usługa przeznaczona dla najbardziej aktywnych inwestorów, oparta na współpracy z
osobistym maklerem, który pomaga w wyszukiwaniu ciekawych pomysłów i okazji inwestycyjnych, ale również wspiera przy budowie
portfela inwestycyjnego.
 Strategiczne doradztwo inwestycyjne (SDI) – Zespół ekspertów przygotowuje i tworzy rekomendacje oraz portfele inwestycyjne, a
klient poprzez stały kontakt z osobistym doradcą, realizuje swoje zamierzenia inwestycyjne w zakresie: akcji, obligacji czy funduszy
inwestycyjnych.
 Rachunek z doradztwem (RzD) – Z pomocą dedykowanego opiekuna klient dokonuje wyboru jednego z dwunastu profesjonalnie
skonstruowanych portfeli wzorcowych i otrzymuje pełne wsparcie w zakresie realizacji transakcji, zachowując oczywiście kontrolę nad
własnymi inwestycjami.
Na koniec każdego miesiąca aktualizujemy stopy zwrotu portfeli wzorcowych reprezentujących poszczególne strategie inwestycyjne.
Znajdują się one pod adresem: link
 Drogowskaz Inwestycyjny – Pomysł inwestycyjny w postaci zestawienia wybranych dużych i małych spółek dostępny w naszym
serwisie Inwestor online. W zestawieniu mogą pojawić się spółki, które są atrakcyjne ze względów fundamentalnych lub technicznych.
Aplikacja wskaże gotowe rozwiązania, które pomogą w dokonaniu przemyślanych decyzji bezpośrednio na giełdzie.
 Strefa Premium serwisu informacyjno-analitycznego – znajdziesz w niej dodatkowe analizy przeznaczone dla aktywnych
inwestorów.
3
JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH
– RYNEK KASOWY –
1. Wizja przyszłej koniunktury rynkowej
 Długoterminowa wizja rozwoju polskiej gospodarki (prognozy makroekonomiczne)
 Średnioterminowa koniunktura giełdowa
 Perspektywy polskiego rynku (wydanie styczniowe) – szczegółowa analiza czynników wpływających na średnioterminową
koniunkturę giełdową z prognozami na najbliższy rok
 Krótkoterminowa koniunktura giełdowa
 Perspektywy polskiego rynku – raport miesięczny
 Najnowsze założenia makro oraz ich wpływ na oczekiwaną koniunkturę giełdową
 Oczekiwania DM BZ WBK dotyczące zachowania się rynku
 Wskazanie preferowanych sektorów
 Zestawienie zaleceń taktycznych dla spółek z WIG20
4
JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH
– RYNEK KASOWY –
2. Podział portfela na spółki o dużej oraz małej kapitalizacji
Stylowo skonstruowany akcyjny portfel inwestycyjny powinien składać się ze spółek o dużej oraz małej kapitalizacji
 Spółki o dużej kapitalizacji (blue chips) charakteryzują się najczęściej niższym ryzykiem oraz niższą oczekiwaną stopą zwrotu
 Spółki o małej oraz średniej kapitalizacji oznaczają zwykle wyższe ryzyko oraz wyższą oczekiwaną stopę zwrotu
 Udział spółek o małej kapitalizacji w portfelu powinien być uzależniony od poziomu awersji do ryzyka
3. Dywersyfikacja portfela
Stylowo skonstruowany akcyjny portfel inwestycyjny powinien być zdywersyfikowany (składać się z kilku do kilkudziesięciu
spółek)
 Mocno zdywersyfikowany portfel akcyjny (powyżej 20 spółek w portfelu) oznacza niższe ryzyko oraz niższą oczekiwaną stopę zwrotu
 Słabo zdywersyfikowany portfel akcyjny (poniżej 5 spółek w portfelu) charakteryzuje się wyższym ryzykiem oraz wyższą oczekiwaną
stopą zwrotu
 Poziom dywersyfikacji powinien być uzależniony od poziomu awersji do ryzyka
5
JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH
– RYNEK KASOWY –
4. Selekcja spółek do portfela – analiza fundamentalna
Analiza ta opiera się na "fundamentach", czyli na kondycji gospodarki oraz kondycji emitenta papieru wartościowego, w który
inwestor zamierza zainwestować. Profesjonalnie skonstruowany portfel inwestycyjny powinien bazować na spółkach o dobrych
fundamentach.
 Selekcja spółek o dużej kapitalizacji – Rekomendacje analityczne DM BZ WBK
 Pomysły inwestycyjne w zakresie: małych i średnich spółek – „Drogowskaz Inwestycyjny – Pomysł dla Ciebie”
 Konstrukcja własnego portfela inwestycyjnego lub …
… skorzystanie z usług Doradztwa Inwestycyjnego oferowanych przez DM BZWBK
5. Czas dokonania transakcji – analiza techniczna
To technika polegająca na ocenie historycznych ruchów cen, w celu przewidywania przyszłych zachowań. W zakresie
konstrukcji portfela inwestycyjnego analiza techniczna powinna służyć do określenia ceny oraz momentu zawarcia transakcji.
 „Spółka dnia”, „AT Blue Chips”
6
JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH
– RYNEK KASOWY –
6. Weryfikacja spółek z portfela
Prognozy oraz komentarze do wyników kwartalnych
 „Prognozy” oraz „Komentarze do wyników kwartalnych DM BZ WBK” – jeśli kwartalny wynik finansowy spółki mocno odchyla się
od oczekiwań, inwestor powinien zastanowić się nad skorygowaniem swojej pozycji.
Samodzielny przegląd informacji bieżących
 Biuletyn poranny, Biuletyn Tygodniowy – inwestor powinien śledzić informacje dotyczące spółek z własnego portfela i jeśli pojawiają
się informacje zdecydowanie wpływające na atrakcyjność inwestycji, zastanowić się nad skorygowaniem swojej pozycji.
Przy podejmowaniu decyzji o korygowaniu składu portfela dopuszczalne jest zwracanie uwagi na istotne wsparcia oraz ceny
docelowe dla spółek wynikające z Analizy Technicznej
 „Spółka dnia”, „AT Blue Chips, „Czaty z analitykami” – w przypadku przełamania istotnego wsparcia popyt może odwrócić się
waloru. Przy osiągnięciu istotnego poziomu docelowego efektywna może okazać się realizacja zysków.
7
JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH
– RYNEK TERMINOWY –
Materiały w których znaleźć można informacje na temat instrumentu bazowego (np. indeksu WIG20)
 Komentarze giełdowe DM BZ WBK
 Komentarze „na gorąco”
 Komentarze do sesji w USA
Analizy zachowania się kontraktu terminowego (wyznaczanie poziomów wsparć oraz oporów)
 „Analiza futures na WIG20 – przed otwarciem”
 „Analiza futures na WIG20 - intraday” (dostępna w Strefie Premium)
 Analizy indeksów: WIG20, DAX oraz S&P500 (wydanie popołudniowe)
8
JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH
– STREFA PREMIUM–
Opracowania analityczne dostępne w Strefie Premium zostały przygotowane z myślą o naszych klientach inwestujących
aktywnie na rynku kasowym i terminowym. Oferta obejmuje dodatkowo zamknięte szkolenia oraz atrakcyjną prowizję.
 Okiem Analityka Technicznego - opisuje spółki charakteryzujące się stabilną sytuacją finansową oraz ciekawą sytuacją techniczną
 Analiza futures średnioterminowa - to materiał w którym znajdziesz sygnały techniczne mogące przekładać się na sytuację na rynku
futures w średnioterminowym horyzoncie czasowym.
 Trader czaty – to specjalistyczne spotkania live z naszym analitykiem podczas których masz możliwość zadania pytań dotyczących
aktualnej sytuacji na rynku terminowym.
 ATrakcja Dnia - w każdym opracowaniu znajdziesz analizę techniczną spółki szczególnie wyróżniającej się układem technicznym w
trakcie bieżących notowań.
 Analizy futures intraday - cykl opracowań dostępnych w trakcie sesji, w których znajdziesz zawsze najświeższe informacje o sytuacji
technicznej na rynku futures i indeksie WIG20w ujęciu dziennym.
9
JAK KORZYSTAĆ Z USŁUG DORADCZYCH ORAZ MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH
– FOREX–
Dla inwestorów zainteresowanych rynkiem Forex, analitycy DM BZ WBK codziennie przygotowują raporty opisujące sytuację
techniczną na głównych parach walutowych i zawierające komentarz do istotnych wydarzeń wpływających na te rynki.
Codziennie od poniedziałku do piątku ukazują się raporty: „Forex poranny” i „Forex popołudniowy”, a okazjonalnie także
„Sygnał FX”.
 „Forex poranny” – publikowany około godziny 9, zawiera krótki komentarz dot. sytuacji na rynku w danym dniu oraz analizę
techniczną wybranych par walutowych.
 „Forex popołudniowy” – publikowany około godziny 15, zawiera podsumowanie wydarzeń dnia wraz z omówieniem głównych
informacji rynkowych. Główną część raportu stanowi analiza techniczna wybranych par walutowych.
 „Sygnał FX” – publikowany jest w sytuacji, gdy na danej parze walutowej pojawiają się sygnały techniczne wskazujące na
prawdopodobny ruch rynku w oczekiwanym kierunku.
10
Zapraszamy do skorzystania z kompleksowej
oferty usług doradczych oraz wsparcia analitycznego
DM BZ WBK
11
INFORMACJE DODATKOWE I O RYZYKACH
 DM BZ WBK informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje na
temat instrumentów finansowych, ryzyk z nimi związanych dostępne są w serwisie www.dmbzwbk.pl w sekcji „Zastrzeżenia i ryzyko” w
dokumencie „Informacje wstępne”. Informacje na temat czynników ryzyka w zakresie inwestycji w instrumenty OTC znajdują się pod
adresem link http://www.dmbzwbk.pl/forex/ryzyko-inwestycyjne/ryzyko-inwestycyjne.html
 Udostępniane przez DM BZ WBK opracowania analityczne, jak również zawarte w nich komentarze, są wyrazem wiedzy oraz
poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody
poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w publikowanych przez DM BZ WBK opracowaniach
analitycznych, o ile dochował należytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu.
 Szczegółowe informacje na temat publikowanych opracowań dostępne są na stronie www.dmbzwbk.pl
 Więcej informacji o usłudze doradztwa inwestycyjnego dostępnych jest w serwisie doradztwo.dmbzwbk.pl, a w dni robocze także pod
numerem telefonu 801 36 46 36 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
 Niniejszy dokument stanowi publikację handlową. Stan na 19.08.2014 r.
12
Download