Zasady ustalania liczby akcji w wolnym obrocie dla potrzeb

advertisement
Zasady ustalania liczby akcji w wolnym obrocie dla potrzeb zarządzania portfelami indeksów giełdowych
Wskaźnik akcji w wolnym obrocie (ang. free float) jest to stosunek sumy akcji w wolnym obrocie do całej emisji
akcji spółki. Liczba akcji w wolnym obrocie ustalana jest na podstawie informacji zawartych w prospektach
emisyjnych, raportach bieżących i okresowych oraz innych ogólnie dostępnych informacji dotyczących
akcjonariuszy spółek giełdowych.
Liczbę akcji spółki w wolnym obrocie stanowi liczba akcji spółki zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Sądowym pomniejszona o:
a) liczbę akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada więcej niż 5% tych akcji lub
łącznie z powiązanymi akcjonariuszami;
b) liczbę akcji będących w posiadaniu Skarbu Państwa;
c) liczbę akcji własnych spółki przeznaczonych do umorzenia.
Za akcje w wolnym obrocie zawsze uznaje się akcje spółki:
a) będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych i emerytalnych;
b) będące w posiadaniu instytucji finansowych zarządzających aktywami;
c) objęte programami emisji kwitów depozytowych.
Dla spółek zagranicznych, których akcje notowane są na Giełdzie, akcje w wolnym obrocie stanowią iloczyn
liczby akcji w wolnym obrocie oraz stosunku obrotów na Giełdzie do obrotów na rynku zagranicznym. W
przypadku, gdy liczba ta jest mniejsza niż mediana liczby akcji, zdeponowanych w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych S.A. za okres ostatnich trzech miesięcy, za akcje w wolnym obrocie uważa się tę
medianę.
W przypadkach wątpliwych Giełda może wystąpić o opinię do Komitetu Indeksów Giełdowych.
Stan na 31 stycznia 2007 r.
Download