ZSMOPL - Prezentacja części raportowej

advertisement
ZSMOPL
PREZENTACJA CZĘŚCI RAPORTOWEJ SYSTEMU
Renata Merta
Sygnity
Hurtownia danych
Podmioty raportujące
Dane dotyczące
planu dostaw,
wstrzymania,
wznowienia oraz
zakończenia
dostaw
Dane dotyczące
zgłoszenia
braków
produktów
leczniczych na
rynku
Dane dotyczące
obrotu
hurtowego i
detalicznego
Źródła danych
Użytkownicy
P2
Rejestr
Aptek
Rejestr
Produktów
Leczniczych
RPWDL
Rejestr
Hurtowni
Rejestr
Podmiotów
Odpowiedzi
-alnych
2
Beneficjenci raportów
MZ
GIF
WIF
URPL
Administrator
ZSMOPL
Raporty i struktury analityczne w ZSMOPL
Apteki
Hurtownie
Podmioty
Lecznicze z apteką
szpitalną
Podmioty Lecznicze
z działem farmacji
szpitalnej
Pozostałe
Podmioty
Lecznicze
Podmioty
odpowiedzialne
Pacjenci
3
Monitorowanie obrotów na poziomie rynku
hurtowego i detalicznego
Przykłady:
1. Raport (wykres) trendu sprzedaży w obrocie hurtowym wybranego produktu monitorowanego
2. Raport dostępności wybranego produktu monitorowanego w obrocie hurtowym i otwartym obrocie
detalicznym
3. Raport dostępności serii wybranego produktu monitorowanego w obrocie hurtowym i otwartym
obrocie detalicznym
4
Raporty związane z monitorowaniem wywozu
poza granice RP
Przykłady:
1. Raport z obrotu aptecznego produktami leczniczymi objętymi monitorowaniem obrotu w
aspekcie wywozu poza granice
2. Raport z obrotu hurtowego produktami monitorowanymi objętymi monitorowaniem w aspekcie
wywozu poza granice RP dla wybranego podmiotu prowadzącego obrót hurtowy
5
Monitorowanie braków produktów leczniczych
Przykłady:
1. Raport (mapa) prezentujący wskaźniki stanów magazynowych wybranego produktu
monitorowanego w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców województwa
2. Raport dot. zgłoszonych braków produktów monitorowanych na poziomie min 5% aptek
ogólnodostępnych, punktów aptecznych, działów farmacji, aptek szpitalnych, aptek zakładowych
w skali województwa
6
Raporty związane z monitorowaniem leków z
importu
Przykłady:
1. Raport realizacji zapotrzebowań na produkty monitorowane sprowadzane z zagranicy
wg nr zapotrzebowania
2. Raport (wykres) z obrotu produktami monitorowanymi objętymi zapotrzebowaniami na
import z zagranicy
3. Raport z obrotu produktami monitorowanymi objętymi zapotrzebowaniami dot. importu
wg nazwy międzynarodowej
7
Parametryzacja raportów
Przykłady:
8
Struktury danych na potrzeby analiz ad-hoc
Przykłady:
1. Struktura danych na potrzeby monitorowania danych wg klasyfikacji ATC
2. Struktura danych na potrzeby monitorowania obrotu hurtowego w aspekcie wywozu poza
granice kraju
3. Struktura danych na potrzeby monitorowania obrotu hurtowego leków (z uwzględnieniem cen
urzędowych dla produktów refundowanych)
4. Struktura danych na potrzeby monitorowania stanów magazynowych produktów leczniczych
9
Dziękuję za uwagę
10
Download