Problemy nurtujące administratorów produktów dotyczące

advertisement
Wzór*
WYKAZ ZMIAN W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT
BANKOWYCH W PKO BP SA DLA KLIENTÓW OBSZARU
BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ
Zmiany w Taryfie
Zmiana dotyczy
Przed zmianą
Po zmianie
Zmiany w Postanowieniach ogólnych – zmiana porządkowa
W Postanowieniach ogólnych § 4 – zmiana
brzmienia; sposób przeliczania pozostaje bez
zmian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 4.
Prowizje i opłaty są pobierane w
złotych albo w walutach obcych, z
uwzględnieniem ust. 2-6.
W
przypadku
przewalutowania
prowizję lub opłatę należną w złotych
oblicza się według:
1)
kursu
średniego
NBP dla
masowych
operacji
zagranicznych,
akredytywy
dokumentowej,
inkasa
dokumentowego
w
obrocie
zagranicznym i gwarancji w
obrocie
zagranicznym
realizowanych
w
walutach
obcych,
2) kursu kupna lub sprzedaży dla
dewiz
lub
pieniądza
dla
pozostałych operacji bankowych,
realizowanych
w
walutach
obcych,
podawanych do wiadomości w Tabeli
kursów PKO BP SA, z zastrzeżeniem
ust. 6.
Opłatę za prowadzenie rachunku
bankowego w walutach obcych,
pobiera się w kwocie stanowiącej
równowartość opłaty za prowadzenie
tego rachunku wyrażonej w złotych,
zgodnie z obowiązującą Taryfą,
przeliczonej na daną walutę tego
rachunku
według
kursu
transakcyjnego kupna dla dewiz
podawanego do wiadomości w Tabeli
kursów PKO BP SA, z zastrzeżeniem
ust. 6.
Opłaty od kredytów udzielanych w
walucie pobierane są w walucie
rachunku
kredytowego,
po
przeliczeniu według kursu kupna lub
sprzedaży dla dewiz lub pieniądza,
podawanego do wiadomości w Tabeli
kursów PKO BP SA, z zastrzeżeniem
ust. 6.
Do przewalutowania kwoty progowej,
kwoty minimalnej i maksymalnej
prowizji na walutę operacji (gdy
waluta,
w
której
zdefiniowano
prowizję różni się od waluty operacji),
zostanie wykorzystany kurs średni
NBP, z zastrzeżeniem ust. 6.
Prowizje i opłaty, o których mowa w
ust. 2 - 5 mogą być obliczane według
innego kursu, jeżeli tak określono w
Taryfie lub w umowie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
㤠4.
Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane
w złotych albo w walutach obcych.
W przypadku, gdy właściwa Umowa lub
Regulamin nie stanowią inaczej, a opłata
lub prowizja, z zastrzeżeniem ust. 3-6,
jest należna Bankowi:
1) w złotych, a uiszczana jest w walucie
obcej, dla wyliczania należnej prowizji
lub opłaty stosuje się kurs kupna
waluty
(dla
dewiz
-płatności
bezgotówkowe albo pieniędzy –
płatności w gotówce), obowiązujący w
PKO Banku Polskim SA w momencie
dokonywania przeliczenia według
aktualnej Tabeli kursów walut PKO
Banku Polskiego SA,
2) w walucie obcej, a uiszczana jest w
złotych, dla wyliczania należnej
prowizji lub opłaty stosuje się kurs
sprzedaży waluty (dla dewiz –
płatności
bezgotówkowe
albo
pieniędzy – płatności w gotówce),
obowiązujący w PKO Banku Polskim
SA w momencie dokonywania
przeliczenia według aktualnej Tabeli
kursów walut PKO Banku Polskiego
SA,
3) w walucie obcej, a uiszczana jest w
innej walucie obcej, dla wyliczania
należnej prowizji lub opłaty stosuje się
kursy kupna/sprzedaży waluty (dla
dewiz – płatności bezgotówkowe albo
pieniędzy – płatności w gotówce)
obowiązujące w PKO Banku Polskim
SA w momencie dokonywania
przeliczenia według aktualnej Tabeli
kursów walut PKO Banku Polskiego
SA. W takich przypadkach stosuje się
kurs kupna waluty, w której jest
uiszczana prowizja lub opłata oraz
kurs sprzedaży waluty, w której
prowizja lub opłata jest należna
Bankowi zgodnie z Taryfą,
Do przewalutowania kwoty progowej,
kwoty minimalnej i maksymalnej prowizji
na walutę operacji (gdy waluta, w której
zdefiniowano prowizję różni się od waluty
operacji), stosuje się kurs średni NBP
podawany do wiadomości w aktualnej
Tabeli kursów walut PKO Banku
Polskiego SA,
W
przypadku
masowych
operacji
zagranicznych dla rozliczenia prowizji z
klientem Bank stosuje kurs średni NBP
podawany do wiadomości w aktualnej
Tabeli kursów walut PKO Banku
Polskiego SA,
Od akredytyw dokumentowych, inkas
dokumentowych, poręczeń i gwarancji w
obrocie zagranicznym, realizowanych w
walutach obcych, prowizję lub opłatę
pobieraną w złotych oblicza się według
kursu średniego NBP podawanego do
wiadomości w aktualnej Tabeli kursów
walut PKO Banku Polskiego SA.
Do obliczania prowizji i opłat mogą
Strona 1/4
być stosowane inne kursy niż określone w ust.
2-5, jeżeli tak stanowią inne przepisy.
Zmiany w Spisie treści – zmiana wynika z uzupełnieniem oferty banku o nową usługę – poręczenie w obrocie zagranicznym
W Spisie treści – zmiana tytułu Działu
DZIAŁ V. UDZIELANE PRZEZ PKO BANK
POLSKI SA GWARANCJE (W TYM
FUNKCJONUJĄCE W RAMACH LIMITU
KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO),
REGWARANCJE, AKREDYTYWY STANDBY (W TYM FUNKCJONUJĄCE W RAMACH
LIMITU KREDYTOWEGO
WIELOCELOWEGO) I PORĘCZENIA
WEKSLOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM
DZIAŁ V. UDZIELANE PRZEZ PKO BANK
POLSKI SA GWARANCJE (W TYM
FUNKCJONUJĄCE W RAMACH LIMITU
KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO),
REGWARANCJE, AKREDYTYWY STANDBY (W TYM FUNKCJONUJĄCE W RAMACH
LIMITU KREDYTOWEGO
WIELOCELOWEGO), PORĘCZENIA W
OBROCIE ZAGRANICZNYM I PORĘCZENIA
WEKSLOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM
Zmiany w Części I. Rachunki bankowe, w Dziale I – zmiany porządkowe, bez zmian stawek opłat
w pkt 12a – zmiana brzmienia
Bezpieczne koperty
Wydanie bezpiecznych kopert
w pkt 16b. PKO - przekazy pieniężne - zmiana według umowy z klientem
według umowy z klientem
brzmienia
+ opłata za przekaz pocztowy według cennika
Poczty Polskiej
w pkt 17 – zmiana nazwy
w pkt 27. Przekazywanie komunikatów SMS,
informujących o saldzie rachunku w ramach
usługi bankowej „Informacja SMS”
(miesięcznie) – dodanie Uwagi związanej z
wycofaniem tej usługi z oferty
w pkt 28. Wyciągi bankowe – zmiana
brzmienia uwagi
w pkt 32 System bankowości elektronicznej
iPKO biznes – wprowadzenie nowej
funkcjonalności i opłaty za nią
SORBNET
-
Uwaga:
Raz w miesiącu, nie pobiera się opłaty za
wyciąg papierowy sporządzany w formie
zbiorczego zestawienia operacji na rachunku
dla klientów, którzy nie wyrazili zgody na
korzystanie z wyciągów elektronicznych jako
podstawowej formy przekazywania informacji
o zmianach salda na rachunkach.
-
SORBNET2
Uwaga:
Usługa w administrowaniu – wycofana z
oferty.
Uwaga:
Nie pobiera się opłaty za pierwszy w miesiącu
wyciąg zbiorczy sporządzony w formie
papierowej.
15/ miesięczna opłata abonamentowa za
moduł Zarządzanie limitami - 20,00 zł
Uwaga:
Opłata pobierana od każdej firmy
zarejestrowanej w systemie.
Zmiany w Części III. Kredytowanie działalności gospodarczej:
– zmiana numeracji
- dodanie pozycji związanych z poręczeniami (nowa usługa) – bez zmian dotychczasowych stawek opłat
- dodanie pozycji dotyczącej nowej usługi - potwierdzenie akredytywy stand-by
w Dziale I – zmiana dotychczasowego pkt 1a
na pkt 2
1a. Prowizja przygotowawcza (od kwoty
limitu, podwyższenia) za czynności
związane z:
- zawarciem umowy ramowej o dyskonto
weksli,
- zawarciem umowy ramowej o udzielenie
gwarancji,
- podwyższeniem kwoty lub
przedłużeniem terminu obowiązywania
umowy ramowej o dyskonto weksli,
- podwyższeniem kwoty lub
przedłużeniem terminu obowiązywania
umowy ramowej o udzielenie gwarancji,
Uwaga:
1. Prowizja, co do zasady, pobierana jest z
góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku jednoczesnego
rozpatrywania wniosku o podwyższenie
kwoty umowy ramowej i wniosku o
przedłużenie terminu obowiązywania
umowy ramowej, należy pobrać jedną
prowizję w wysokości 0,2 % nie mniej niż
150,00, liczoną od kwoty umowy ramowej
po podwyższeniu.
2. Prowizja przygotowawcza (od kwoty limitu,
podwyższenia) za czynności związane z:
- zawarciem umowy ramowej o dyskonto
weksli,
- zawarciem umowy ramowej o udzielenie
gwarancji,
- zawarciem umowy ramowej o udzielenie
poręczeń w obrocie zagranicznym,
- podwyższeniem kwoty lub
przedłużeniem terminu obowiązywania
umowy ramowej o dyskonto weksli,
- podwyższeniem kwoty lub
przedłużeniem terminu obowiązywania
umowy ramowej o udzielenie gwarancji,
- podwyższeniem kwoty lub
przedłużeniem terminu obowiązywania
umowy ramowej o udzielenie poręczeń
w obrocie zagranicznym
Uwaga:
1. Prowizja, co do zasady, pobierana jest z
góry. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku jednoczesnego
rozpatrywania wniosku o podwyższenie
kwoty umowy ramowej i wniosku o
przedłużenie terminu obowiązywania
umowy ramowej, należy pobrać jedną
prowizję w wysokości 0,2 % nie mniej niż
150,00, liczoną od kwoty umowy ramowej
po podwyższeniu.
w Dziale I – zmiana dotychczasowego pkt 1c
na pkt 4 oraz dodanie zapisów dotyczących
1c. Rozpatrzenie zlecenia:
- udzielenia poręczenia wekslowego w
4. Rozpatrzenie zlecenia:
- udzielenia poręczenia wekslowego w
Strona 2/4
poręczeń – bez zmian stawek
obrocie zagranicznym,
udzielenia gwarancji lub regwarancji,
otwarcia akredytywy stand-by,
udzielenia promesy gwarancji,
zmiany warunków regwarancji albo
akredytywy stand-by, w tym
przedłużenia terminu ważności lub
podwyższenia kwoty gwarancji,
regwarancji albo akredytywy stand-by
Uwaga:
1. Prowizja, co do zasady, pobierana jest z
góry. Pobrana prowizja nie podlega
zwrotowi.
2. W przypadku jednoczesnego
rozpatrywania zlecenia podwyższenia
kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia
w obrocie zagranicznym albo akredytywy
stand-by i zlecenia przedłużenia terminu
ważności gwarancji, regwarancji,
poręczenia w obrocie zagranicznym lalbo
akredytywy stand-by, należy pobrać jedną
prowizję w wysokość 200,00 zł.
obrocie zagranicznym,
- udzielenia poręczenia w obrocie
zagranicznym,
- udzielenia gwarancji lub regwarancji,
- otwarcia akredytywy stand-by,
- udzielenia promesy gwarancji,
- udzielenia promesy poręczenia w
obrocie zagranicznym,
- zmiany warunków (w tym przedłużenia
terminu ważności lub podwyższenia
kwoty) gwarancji, regwarancji
akredytywy stand-by lub poręczenia w
obrocie zagranicznym
Uwaga:
1. Prowizja, co do zasady, pobierana jest z
góry. Pobrana prowizja nie podlega
zwrotowi.
2. W przypadku jednoczesnego
rozpatrywania zlecenia podwyższenia
kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia
w obrocie zagranicznym lub akredytywy
stand-by i zlecenia przedłużenia terminu
ważności gwarancji, regwarancji,
poręczenia w obrocie zagranicznym lub
akredytywy stand-by, należy pobrać jedną
prowizję w wysokość 200,00 zł.
2. Wystawienie promesy:
1) kredytowej, z zastrzeżeniem ppkt 2 150,00 zł
2) kredytu inwestorskiego – 250,00 zł
3) gwarancji – 500,00 zł
5. Wystawienie promesy:
1) kredytowej, z zastrzeżeniem ppkt 2 150,00 zł
2) kredytu inwestorskiego – 250,00 zł
3) gwarancji – 500,00 zł
4) poręczenia w obrocie zagranicznym –
500,00 zł
-
w Dziale I – zmiana dotychczasowego pkt 2
na pkt 5 oraz dodanie ppkt 4 dotyczącego
poręczeń z nową stawką (w takiej wysokości,
jak w przypadku gwarancji)
w Dziale V – zmiany związane z dodaniem do Numeracja pkt: 27, 27a, 28, 29, 29a, 30, 31,
oferty Banku nowej usługi – poręczenia w
32, 33, 34, 35, 36
obrocie zagranicznym oraz zmiany numeracji
Nazwa Działu:
DZIAŁ V. UDZIELANE PRZEZ PKO BANK
POLSKI SA GWARANCJE (W TYM
FUNKCJONUJĄCE W RAMACH LIMITU
KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO),
REGWARANCJE, AKREDYTYWY STANDBY (W TYM FUNKCJONUJĄCE W RAMACH
LIMITU KREDYTOWEGO
WIELOCELOWEGO) I PORĘCZENIA
WEKSLOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM
Nowa numeracja pkt: od 30 do 41
Nowa nazwa Działu:
DZIAŁ V. UDZIELANE PRZEZ PKO BANK
POLSKI SA GWARANCJE (W TYM
FUNKCJONUJĄCE W RAMACH LIMITU
KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO),
REGWARANCJE, AKREDYTYWY STANDBY (W TYM FUNKCJONUJĄCE W RAMACH
LIMITU KREDYTOWEGO
WIELOCELOWEGO), PORĘCZENIA W
OBROCIE ZAGRANICZNYM I PORĘCZENIA
WEKSLOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM
Zmiany polegają na dopisaniu w aktualnie
istniejących pozycjach w Dziale V nazwy
nowej usługi - bez zmiany stawek
w Dziale VI – zmiany numeracji oraz dodanie
nowej pozycji - potwierdzenie akredytywy
stand-by
Numeracja pkt: od 37 do 43
Nowa numeracja pkt: od 42 do 49 (łącznie z
dodanym pkt 43)
43. Potwierdzenie akredytywy stand-by - od
kwoty zobowiązania PKO Banku
Polskiego SA, za każdy rozpoczęty
trzymiesięczny okres ważności tego
zobowiązania - według umowy z klientem
Zmiany w Części V. Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (przelewy zagraniczne)
- zmiany porządkowe
- zmiana brzmienia przypisu pod tabelą
w pkt 1 ppkt 2 – uzupełnienie nazwy usługi
2/ polecenia wypłaty LVP
2/ polecenia wypłaty niskokwotowe (LVP)
w pkt 2 – uszczegółowienie tytułu
Dodatkowa opłata NON-STP, gdy koszty
ponosi beneficjent, z wyłączeniem polecenia
wypłaty z kraju EOG 2 w walucie kraju EOG
Dodatkowa opłata NON-STP, pobierana w
przypadku braku danych umożliwiających
automatyczną realizację polecenia wypłaty,
gdy koszty ponosi beneficjent, z wyłączeniem
polecenia wypłaty z kraju EOG 2 w walucie
kraju EOG
przypis 5) pod tabelą – uzupełnienie o nową
informację dotyczącą realizacji przelewów na
rachunki prowadzone przez Kredobank
5)
5)
PKO Intercompany Payments - zlecenia na
rachunki zdefiniowane uprzednio przez klienta
PKO BP SA, prowadzone przez banki, których
kod SWIFT BIC rozpoczyna się od liter NDEA
realizowane z datą waluty dla banku
OVERNIGHT (D+0) oraz odrębnie ustaloną
godziną graniczną, w zdefiniowanych walutach.
PKO Intercompany Payments zwolnione są z
PKO Intercompany Payments - zlecenia na
rachunki zdefiniowane uprzednio przez klienta
PKO BP SA, prowadzone przez banki, których
kod SWIFT BIC rozpoczyna się od liter NDEA
realizowane z datą waluty dla banku
OVERNIGHT (D+0) oraz odrębnie ustaloną
godziną graniczną, w zdefiniowanych walutach.
W systemie bankowości elektronicznej
Strona 3/4
opłaty telekomunikacyjnej za komunikat
SWIFT.
iPKO biznes, istnieje możliwość realizacji
przelewów PKO Intercompany Payments w
walutach PLN, EUR i USD również na
rachunki prowadzone przez Kredobank (kod
SWIFT BIC WUCBUA2X).
PKO Intercompany Payments zwolnione są z
opłaty telekomunikacyjnej za komunikat
SWIFT.
Zmiany w Części X. Inne czynności i usługi – uzupełnienie zapisu
w pkt 20 – zmiana zapisu określająca
standardową stawkę opłaty za zaświadczenia
itp., wydawane w związku z obsługą
negocjowanych lokat terminowych
zawieranych z rachunku technicznego –
dotychczas opłaty te pobierane były na
podstawie każdorazowych uzgodnień z
klientem
pkt 20. Zaświadczenia, opinie, informacje
związane z obsługą rachunków
nieoszczędnościowych,
powierniczych, zamkniętego
mieszkaniowego rachunku
powierniczego i otwartego
mieszkaniowego rachunku
powierniczego oraz związanych z
kredytowaniem działalności
gospodarczej
pkt 20. Zaświadczenia, opinie, informacje
związane z obsługą rachunków
nieoszczędnościowych,
powierniczych, negocjowanych lokat
terminowych zawieranych z rachunku
technicznego, zamkniętego
mieszkaniowego rachunku
powierniczego i otwartego
mieszkaniowego rachunku
powierniczego oraz związanych z
kredytowaniem działalności
gospodarczej
Strona 4/4
Download