Różnorodność w PKO Banku Polskim Zarządzanie różnorodnością

advertisement
Różnorodność w PKO Banku Polskim
Zarządzanie różnorodnością w Banku dotyczy wszystkich pracowników, jego władz oraz kluczowych
menedżerów. Działania związane z różnorodnością dotykają wielu aspektów działalności naszej
organizacji i mają na względzie poszanowanie innych osób, równe traktowanie i wykorzystanie
potencjału pracowników. Zbiór tych inicjatyw jest prezentowany raz do roku przed Radą Nadzorczą
oraz Zarządem Banku.
Nasze rozumienie różnorodności przejawia się w tym, że ludzie są dla nas ważni bez względu na płeć,
wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, czy kraj pochodzenia.
Ludzie są dla nas ważni ze względu na umiejętności, kwalifikacje, wiedzę, pasje, wartości, czy inne
różnice.
Dlatego w ramach naszych regulacji, procesów i polityki personalnej, wprowadziliśmy następujące
rozwiązania:

zasady etyki, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
Kodeks Etyki oraz Regulamin pracy Banku zawierają zapisy dotyczące m.in. przeciwdziałania
dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną, a
także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym
wymiarze czasu pracy.

standardy rekrutacji zgodne z Dyrektywą UE w sprawie równego traktowania przy zatrudnieniu
Prowadząc projekty rekrutacyjne, przestrzegamy zapisów w zakresie równego traktowania przy
zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu. Procesy związane z wyborem kandydatów opierają się na
obiektywnych przesłankach, a ich poszczególne etapy odbywają się według ustalonych wzorów i
zasad.

wartościowanie stanowisk oparte na obiektywnych kryteriach
Istotę procesu wartościowania stanowisk w Banku stanowi wycena stanowisk wg merytorycznych
kryteriów, co zapobiega dyskryminacji.

polityka rozwoju wszystkich pracowników
Spośród bardzo wielu działań szkoleniowych, wymienić należy przede wszystkim takie jak:
 Akademia Kompetencji dla najwyższej kadry menedżerskiej
 Akademia Menedżera, czyli kompleksowy Program Rozwoju umiejętności menedżerskich w
formie warsztatów i szkoleń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, podczas których wypracowano m.in. Strategię
Zarządzania Wiekiem w PKO Banku Polskim
 Program Talenty, którego celem jest wyłonienie i rozwój pracowników Banku w dwóch
grupach: Innowator i Sukcesor
 Program Mentoringu dedykowany nowozatrudnionym dyrektorom oddziałów.

przepisy dotyczące dostosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
Zasady realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardy rozwiązań
technologicznych i technicznych stanowią o podejmowaniu niezbędnych czynności w celu
dostosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

Program Staży i Praktyk
Zatrudniamy i dajemy możliwości rozwoju uczniom, studentom oraz absolwentom szkół średnich oraz
uczelni o różnych profilach.

model kompetencji i system oceny pracowniczej oparty o kompetencje i efekty pracy
Na podstawie modelu kompetencji, obejmującego kompetencje ogólnofirmowe, przywódcze
i specyficzne przeprowadzana jest każdego roku ocena pracownicza. W ramach systemu oceny
okresowej, każdy pracownik razem ze swoim przełożonym podczas rozmowy okresowej ustala
indywidualny plan rozwoju.
Download