Departament Organizacji - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Opis zadań realizowanych w danej komórce organizacyjnej
Departament/Kancelaria/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Zarządu
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Do zakresu działania Wydziału Zarządu należy w szczególności przygotowywanie
i obsługa posiedzeń Zarządu Województwa oraz prowadzenie spraw i dokumentacji
związanych z pracą Zarządu Województwa (w tym m.in. sporządzanie protokołów
z posiedzeń oraz przekazywanie zainteresowanym przyjętych ustaleń).
Departament/Kancelaria/
delegatura:
Wydział/biuro:
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Departament Organizacji
1.Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
2.Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
1. Zadania obronne i z zakresu zarzadzania kryzysowego przypisane do realizacji
Samorządowi Województwa, w tym m. in.:
- opracowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Samorządu Województwa
w stanach podwyższonej gotowości obronnej państwa, w tym m.in. tworzenie struktury
i zasad funkcjonowania Stałego Dyżuru Marszałka Województwa,
- przygotowywanie dokumentacji planistycznej z zakresu spraw obronnych,
- przygotowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w podległych
wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
- organizowanie, uczestnictwo i prowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych dla
kierowników i pracowników realizujących zadania obronne w Urzędzie i w Wojewódzkich
Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych,
- reklamowanie pracowników realizujących zadania obronne w Urzędzie od obowiązku
pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
- realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych
i stopniach alarmowych CRP.
2. Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane przez Samorząd Województwa, w
tym m. in.:
- organizowanie i udział w Konkursie dotyczącym bezpieczeństwa dzieci poruszających
się do i ze szkoły rowerami,
- organizowanie kampanii społecznej podnoszącej bezpieczeństwo dzieci i dorosłych
poruszających się po drodze w okresie jesienno-zimowym w miejscach
niezabudowanych i nieoświetlonych,
- pomoc gminom/miastom w zakupie sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP,
- organizowanie konkursu na doposażenie WOPR w sprzęt specjalistyczny,
- organizowanie konkursu dla stowarzyszeń na organizację różnego rodzaju
przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Biuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Biuro wykonuje czynności związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdem
szefom, cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów
konsularnych i misji specjalnych innych państw oraz organizacji międzynarodowych,
korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych i konsularnych. Inne
zadania wykonywane przez biuro związane są z prowadzeniem kursów
dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne; wydawaniem
zaświadczeń ADR.
Departament/Kancelaria/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Zamówień Publicznych
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań
o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z zasadami i trybami określonymi w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w tym:
przygotowywanie dokumentacji przetargowej (specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, ogłoszenia, protokół postępowania, pisma związane z prowadzonym
postępowaniem przetargowym), udział w pracach komisji przetargowych.
Ponadto Wydział Zamówień Publicznych opracowuje plan postępowań
na dany rok budżetowy, przygotowuje sprawozdania z udzielonych w ciągu roku
zamówień publicznych, udziela wyjaśnień dotyczących procedur udzielania zamówień
publicznych, prowadzi rejestr zamówień publicznych oraz udziela informacji w ramach
dostępu do informacji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań.
Departament/Kancelaria/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział ds. Wydatków i Majątku
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Wydział prowadzi ewidencję majątku Urzędu, dokonuje zmian miejsca jego użytkowania
jak i osób go użytkujących. Zajmuje się sporządzaniem planu finansowego
Departamentu Organizacji, współpracuje z komórkami Departamentu OR przy jego
realizacji. Współpracuje z Departamentem Budżetu i Finansów przy planowaniu,
wydatkowaniu i sprawozdawczości z realizacji budżetu.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Zakupów Wspólnych
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Wydział Zakupów Wspólnych odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw w zakresie
realizacji zakupów wspólnych (m.in. artykuły biurowe, paliwo, tonery, meble) oraz
zakupów inwestycyjnych na potrzeby Wojewódzkich Samorządowych Jednostek
Organizacyjnych. Do głównych zadań należy zaliczyć ustalenie potrzeb zakupowych
poszczególnych jednostek, ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, przygotowanie
projektu umowy z wykonawcami, udział w postępowaniach w sprawie udzielenia
zamówień publicznych, prowadzenie spraw związanych z przygotowanie i realizacją
umów, monitorowanie prawidłowości wykonania zawartych umów.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp w urzędzie,
prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy i w drodze do/z pracy,
działania profilaktyczne – redukcja ryzyka w pracy.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Kadr
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Administrowanie kadrami:
- Zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
- Ewidencjonowanie absencji;
- Prowadzenie akt osobowych;
- Organizowanie i przeprowadzanie naborów;
- Przygotowywanie umów cywilnoprawnych.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Szkoleń i Rozwoju Kompetencji
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
W ramach wydziału realizowane są m in. zadania związane z organizacją podnoszenia
kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie (szkolenia grupowe, indywidualne, studia podyplomowe, kursy, konferencje),
współpraca z firmami szkoleniowymi, monitorowanie przebiegu okresowych ocen
pracowniczych oraz Indywidualnego Programu Mentoringu i programu „Praktyki u
Marszałka”.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Techniczno-Eksploatacyjny
1.
2.
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
3.
4.
5.
6.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Wydział/biuro:
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Departament/Kancelaria/
delegatura:
Wydział/biuro
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań
Współpraca z administratorami budynków w zakresie zapewnienia właściwego
stanu technicznego obiektów oraz realizacji zasad przebywania na terenie Urzędu.
Wnioskowanie wykonania prac okresowych, konserwacyjnych oraz nadzór nad ich
realizacją.
Udział w procesie planowania i realizacji remontów bieżących oraz przedsięwzięć
o charakterze inwestycyjnym oraz sporządzania kosztorysów inwestorskich.
Przygotowywanie zamówień oraz realizacja zakupów sprzętu technicznego oraz
artykułów eksploatacyjnych.
Zabezpieczenie i tworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpożarowej Urzędu.
Gospodarowanie mieniem Urzędu.
Departament Organizacji
Wydział Transportu
- planowanie czasu pracy kierowców: tworzenie harmonogramów, rozliczanie kart czasu
pracy, wprowadzanie do systemu,
- rozliczanie kart drogowych oraz paliwa,
- współpraca z pracownikami departamentów w temacie planowania wyjazdów
samochodów służbowych Urzędu – tworzenie grafików, rejestracja zapotrzebowani oraz
rejestracja delegacji,
- przygotowywanie zamówień oraz realizacja: napraw i przeglądów samochodów
służbowych, zakupów niezbędnych do eksploatacji,
- przygotowywanie przetargów m.in. na ubezpieczenia, zakup samochodów,
- gospodarowanie mieniem Urzędu.
Departament Organizacji
1.
Wydział Struktur i Organizacji - 10 dni/m-c
Do zakresu działania Wydziału Struktur i Organizacji należy w szczególności:
- prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu,
- prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów statutów i regulaminów
Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych we współpracy
z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
- prowadzenie spraw związanych z zarządzeniami Marszałka Województwa,
- opiniowanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Marszałka Województwa,
- identyfikowanie we współpracy z departamentami Urzędu zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej powierzonych do realizacji województwu, a realizowanych przez
Urząd,
- koordynowanie spraw z zakresu załatwiania petycji w rozumieniu ustawy o petycjach,
- przygotowywanie, we współpracy z departamentami/kancelariami Urzędu właściwymi
merytorycznie, projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawach dotyczących
podziału terytorialnego województwa,
- koordynowanie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
w przypadkach gdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczy informacji
z zakresu działania więcej niż jednego departamentu/kancelarii;
- koordynowanie spraw związanych z wydawaniem decyzji o odmowie dostępu do
informacji publicznej,
- prowadzenie spraw związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem sprawnego
funkcjonowania Urzędu,
- proponowanie rozwiązań organizacyjnych związanych z wejściem w życie przepisów
nakładających na województwo obowiązek realizacji nowych zadań,
- prowadzenie spraw z zakresu realizacji przez Marszałka Województwa zadań i
kompetencji przewidzianych dla fundatora w statutach fundacji, o których mowa w art.
69 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r.- Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną,
- koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg dotyczących
funkcjonowania Urzędu i współpraca w tym zakresie z Departamentem Kontroli;
- prowadzenie spraw związanych z poleceniami służbowymi,
- prowadzenie spraw związanych z działalnością Archiwum Zakładowego.
Wydział/biuro
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań
Wydział/biuro
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań
Wydział/biuro
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań
2.
Biuro Bezpieczeństwa Informacji – 5 dni/m-c
Zadaniem Biura Bezpieczeństwa Informacji jest prowadzenie spraw z zakresu
ochrony danych osobowych będących integralną częścią wdrożonego w Urzędzie
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także realizacja zadań w
obszarze zarządzania ciągłością działania Urzędu. Biurem Bezpieczeństwa Informacji
kieruje Administrator bezpieczeństwa informacji, który realizuje zadania wynikające z
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922).
Do zadań ABI należy zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych, w szczególności przez:
- sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie
danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla
administratora danych;
- nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36
ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz
przestrzegania zasad w niej określonych;
- zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym inicjowanie organizowania szkoleń
dla pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych;
- prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.
3.
Biuro Zintegrowanego Systemu Zarządzania - ZSZ – 1 dzień/m-c
Do zadań realizowanych przez Biuro ZSZ należy w szczególności:
- prowadzenie spraw z zakresu e-usług w Urzędzie,
- prowadzenie ewidencji pleceń służbowych Sekretarza Województwa – Dyrektora
Urzędu,
- prowadzenie wykazów: e-usług, kart niezgodności, kart działań zapobiegawczych,
kart działań korygujących
- prowadzenie spraw z zakresu audytów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
audytów nadzoru,
- prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie,
- prowadzenie spraw z zakresu badania satysfakcji klienta.
4.
Biuro ds. Koordynacji Współpracy i Pomocy Technicznej – 2 dni/m-c
Do zakresu działania Biura ds. Koordynacji Współpracy i Pomocy Technicznej
należy koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych Urzędu, w szczególności:
- koordynowanie spraw związanych z organizacją przez departamenty i kancelarie
spotkań lub narad z Wojewódzkimi Samorządowymi Jednostkami Organizacyjnymi,
- koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem i udzieleniem odpowiedzi na
zapytania organów ścigania, w sytuacji kiedy zakres działania dotyczy więcej niż
jednego departamentu/ kancelarii, w tym prowadzenie rejestru zawiadomień,
- współpraca z departamentami i kancelariami Urzędu przy opracowywaniu rocznych
informacji nt. realizacji uchwał Sejmiku Województwa,
- współpraca z Kancelarią Sejmiku w zakresie powiadamiania o posiedzeniach
właściwych komisji Sejmiku Województwa,
- monitorowanie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz
interwencje posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prowadzenie rejestru
oraz koordynowanie udzielenia przedmiotowych odpowiedzi w przypadku gdy zakres
działania dotyczy więcej niż jednego departamentu/kancelarii,
- przekazywanie uchwał Sejmiku Województwa organom nadzoru do kontroli ich
legalności,
Wydział/biuro
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań
- informowanie delegatur Urzędu w zakresie podejmowanych przez Sekretarza
Województwa-Dyrektora Urzędu decyzji w sprawach dotyczących działania delegatur
Urzędu,
- koordynowanie spraw z zakresu Pomocy Technicznej Programów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których czynności beneficjenta
wykonuje Urząd,
- współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu,
w zakresie przygotowywania wniosków w ramach Pomocy Technicznej Programów
Operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- przygotowywanie niezbędnych informacji związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej, w tym identyfikowanie kosztów,
- prowadzenie spraw z zakresu załatwiania pism niebędących skargami i wnioskami
w rozumieniu Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868 i 996), nienależących do właściwości
organów województwa.
5. Kancelaria Ogólna – 2 dni/m-c
Do zakresu działania Kancelarii Ogólnej należy w szczególności:
- rejestrowanie przesyłek wpływających do Urzędu oraz wysyłanie przesyłek
wychodzących z Urzędu, w tym prowadzenie rejestru: przesyłek wpływających, pism
wewnętrznych i przesyłek wychodzących,
- zapewnienie obsługi skrzynki odbiorczej ePUAP, adresu poczty elektronicznej
(e-mail): [email protected], infolinii oraz głównego faksu Urzędu
- współpraca z sekretariatami departamentów i kancelarii w zakresie wymiany
korespondencji;
- dystrybucja czasopism według rozdzielnika;
- udzielanie klientom informacji o właściwych do załatwienia sprawy komórkach
organizacyjnych Urzędu.
Departament/kancelaria/
delegatura:
Departament Organizacji
Wydział/biuro:
Wydział Prawno - Legislacyjny
Do zakresu działania Wydziału Prawno – Legislacyjnego należy świadczenie pomocy
prawnej dla organów Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, w szczególności: wydawanie opinii prawnych oraz
udzielanie porad prawnych, zastępstwo prawne, w tym występowanie przed sądami
i organami w imieniu Województwa w zakresie reprezentowania jego interesów oraz
prowadzenie korespondencji z organami wymiaru sprawiedliwości i administracji
publicznej w zakresie prowadzonych postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych
i administracyjnych.
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Ponadto, Wydział uczestniczy w tworzeniu aktów prawnych uchwalanych przez organy
Województwa, opiniuje pod względem prawno–legislacyjnym projekty uchwał Sejmiku
Województwa i Zarządu Województwa oraz projekty zarządzeń Marszałka Województwa.
Radcowie prawni zatrudnieni w Wydziale opiniują pod względem prawnym umowy
i porozumienia, których stroną jest Województwo.
W Wydziale przygotowuje się informacje dla Sekretarza Województwa - Dyrektora
Urzędu i Zarządu Województwa oraz dla departamentów/kancelarii Urzędu właściwych
merytorycznie o zmianach zadań Województwa wynikających ze zmian w przepisach
prawa.
We współpracy z właściwymi departamentami/kancelariami, przygotowuje się także
opinie do projektów aktów prawnych, w tym do projektów aktów prawnych naczelnych
organów administracji państwowej i organów administracji rządowej oraz do projektów
stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP
Departament/kancelaria/
delegatura:
Wydział/biuro:
Kilkuzdaniowy opis
realizowanych zadań:
Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
Wydział wykonuje czynności z zakresu sprawowanego przez Marszałka Województwa
nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy. W wydziale
prowadzona jest ewidencja egzaminatorów. Wydział wykonuje również czynności
wynikające ze sprawowanego przez Zarząd Województwa nadzoru nad działalnością
WORD. Jednym z zadań realizowanych przez wydział jest kontrola prawidłowości
zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych,
urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich na
obszarze Województwa.
Download