Informacja o projektach - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Innowacyjne Mazowsze to cykl bezpłatnych: szkoleń, spotkań, warsztatów oraz konferencji
tworzących partnerstwo pomiędzy samorządem wojewódzkim a samorządami lokalnymi i
organizacjami pozarządowymi w zakresie zastosowań teleinformatyki w rolnictwie oraz dla rozwoju
wsi. Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, samorządów gospodarczych,
przedsiębiorstw z branż: przetwórstwa rolno-spożywczego, teleinformatycznej, rolnictwa, instytucji
rynku pracy i organizacji pozarządowych. Realizowany przez ARMSA projekt wypełnia założenia
Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Współfinansowany jest on ze środków unijnych
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt Internet dla Mazowsza zakłada budowę sieci szerokopasmowego Internetu, która
zapewni dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom województwa mazowieckiego oraz wszystkim
podmiotom gospodarczym działającym na terenie Mazowsza. Zapobiegnie to zjawisku wykluczenia
cyfrowego. Ponadto projekt ma się przyczynić również do wzrostu konkurencyjności gospodarczej i
społecznej w układzie regionalnym i krajowym oraz do poszerzenia wiedzy z zakresu możliwości
wykorzystania Internetu przez mieszkańców Mazowsza. W ramach projektu zostanie rozbudowana
istniejąca sieć światłowodowa operatorów telekomunikacyjnych, zapewniając tym samym dostęp
do miejsc wykluczenia cyfrowego. Realizacja projektu zapewni budowę sieci światłowodowej,
punktów rozgałęźnych oraz punktów dystrybucyjnych tak, aby najdalsze miejscowości
potencjalnych odbiorców znajdowały się w zasięgu technologii ADSL (nie więcej jak 4,5 km od
punktu dystrybucyjnego światłowodowego). W obszarach, na których nie będzie można
rozbudować sieci światłowodowej (z powodu małego zaludnienia i rozproszenia miejscowości, jak i
ukształtowania terenu może to być nieopłacalne), zostanie zastosowana technologia
bezprzewodowa (wimax, radiolinia, cdma). Zaprojektowana sieć daje możliwość zapewnienia
dostępu do Internetu na ok. 90 proc. obszaru województwa mazowieckiego. Sieci powstałe w
ramach
projektu
będą
otwarte
dla
wszystkich
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych
dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu
Mazowsza. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na
terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. Projekt zakłada budowę sieci
szerokopasmowej na Mazowszu we wszystkich gminach. Zaletą takiej realizacji są: jednolita sieć
(ten sam standard sieci); niższe koszty budowy (nawet do 40 proc.) niż w przypadku budowy sieci
w pojedynczych gminach; neutralność technologiczna; niższe koszty zarządzania siecią.
M@zowszanie – Kompetencje (umiejętność wykorzystywania nowych technologii) to projekt
zakładający organizację powszechnych szkoleń dla mieszkańców Mazowsza, które uświadomią
mieszkańcom regionu potrzebę używania nowych technologii w codziennym życiu. Projekt zakłada
utworzenie na terenie województwa Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego
„M@zowszanie” (MSSI „M@zowszanie”) – interaktywnego i stacjonarnego miejsca dostępu do
e-usług, w tym edukacji. Będzie tam można znaleźć również informacje kulturalne i gospodarcze.
Z technicznego punktu widzenia MSSI „M@zowszanie” to platforma oferująca dostęp do usług
i aplikacji internetowych opartych o gotowe rozwiązania systemowe i osadzonych na dedykowanej
szerokopasmowej infrastrukturze sieciowej. Platforma zapewnia spójne i otwarte mechanizmy
uwierzytelniania i autoryzacji oraz bezpieczny dostęp do e-usług i treści. W ramach projektu
utworzone zostanie jedno Główne Centrum Kompetencji (GCK) dla projektu, zarządzane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i 10 Subregionalnych Centrów Kompetencji
(SCK), wspieranych przez władze województwa. Każde z nich obsługiwać będzie ok. 30 Lokalnych
Centrów Kompetencji (LCK) zlokalizowanych w gminach i utrzymywanych przez nie. Gmina
przystąpi do projektu po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego zobowiązującej do udostępnienia i utrzymania lokalu i personelu LCK przez okres
wymagany w projekcie, wraz z trwałością. Chęć przystąpienia do projektu zgłosiło ok. 300
jednostek samorządowych z województwa mazowieckiego. Projekt zakłada stworzenie około 150
nowych punktów, pozostałe 150 to modernizacja już istniejących Gminnych Centrów Informacji,
Centrów Kształcenia na Odległość, Wiosek Internetowych. Wszystkie wymienione punkty zostaną
wyposażone w sprzęt i oprogramowanie oraz wsparcie merytoryczne.
Elektroniczna administracja jest projektem zakładającym stworzenie nowoczesnych systemów
elektronicznej administracji, którego celem jest przede wszystkim poprawa jakości usług
świadczonych przez samorządy. Informatyzacja administracji z jednej strony ma służyć
usprawnieniu dostępu do informacji, wiedzy wewnątrz samego urzędu, między urzędami i innymi
podmiotami publicznymi, z drugiej zaś zwiększaniu dostępności informacji i usług świadczonych
przez urząd. Wymiana informacji przez Internet jest bowiem szybka, tania i przy minimalnym
naszym udziale – bezpieczna. Urzędnicy coraz częściej poszukują wiedzy w Internecie, korzystają z
dokumentów, aktów prawnych, kształcą się on-line, wykorzystują różne systemy, aplikacje czy inne
narzędzia informatyczne. Jednocześnie urząd wychodzi do klienta, udostępniając dzięki Internetowi
swoją wiedzę, akty prawne, różnorodne informacje. Takie świadczenie usług elektronicznych staje
się coraz powszechniejsze.
Download