klasyfikacje-analizy-strategicznej

advertisement
11
Pojęcie, klasyfikacja i zakres analizy strategicznej
Zarządzanie strategiczne składa się z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania, rozumianego
jako etap realizacji strategii. W sensie czynnościowym, analiza strategiczna jest zbiorem działam
diagnozujących organizację i jej otoczenie, umożliwiających zbudowanie planu strategicznego i
jego realizację. W sensie narzędziowym analiza strategiczna jest zestawem metod analizy, które
pozwalają na zbadanie, ocenę i przewidywanie przyszłych stanów wybranych elementów
przedsiębiorstwa i jego otoczenia z punktu widzenia możliwości przetwarzania i rozwoju. Aby
opracować strategię, należy dobrze znać przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Trzeba przewidywać
możliwe zmiany, ich wpływ na przedsiębiorstwo i odpowiednio na nie reagować. Taką możliwość
„przewidywania” przyszłości może dać odpowiednio przeprowadzona analiza strategiczna. Analiza
ta stanowi zbiór metod i działań diagnozujących otoczenie i przedsiębiorstwo w celu zbadania
obecnych i przyszłych stanów i powiązań dla przygotowania podstaw formułowania strategii.
Przede wszystkim, powinna dostosować się do konkretnej sytuacji, w jakiej przedsiębiorstwo w
danej chwili się znajduje lub będzie znajdywać się w przyszłości.
Obecnie, analiza strategiczna rozumiana jest dosyć szeroko, nie tylko jako zbiór różnych metod i
etapów działania, ale głównie jako sposób w jaki działają ludzie i organizacje myślące strategiczne.
Oznacza to, że dążą one do jak najlepszego poznania sytuacji, wyboru celów, wybiegania myślami
do przodu. Chcą ciągle zmieniać sposoby i obszary działania przedsiębiorstwa zgodnie ze
zmieniającą się wizją przedsiębiorstwa i stanem jego otoczenia. Analiza strategiczna ma charakter
interdyscyplinarny- wykorzystuje metody ilościowe jak i jakościowe z dziedziny marketingu,
ekonomii, socjologii czy finansów. Rozkłada całość na pewne elementy i bada każdy z nich pod
kątem związków między nimi. Cechy współczesnej analizy strategicznej to:
szeroki zakres wykorzystywania analiz finansowych (…)
odejście od technokratycznego (…) spojrzenia na analizę i docenienie jej jakościowych czynników
odejście od gotowych recept i przepisów na dobrą analizę i dobrą strategię w stronę podejścia
sytuacyjnego
systemowy oraz kompleksowy charakter analizy.
Analiza strategiczna koncentruje się na dwóch obszarach: analizy wewnętrznej i analizy otoczenia.
Pierwsza z nich dotyczy obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, takich jak obszar finansów,
personalny, logistyczny czy sprzedaży. Druga bada otoczenie bliższe firmy- klienci, dostawcy,
konkurenci, oraz otoczenie dalsze- środowisko prawne, społeczne, polityczne. Najważniejszym
zadaniem analizy jest spójne spojrzenie na całe przedsiębiorstwo, a jej zakres to: oczekiwania i cele
ludzi i grup mających związek z przedsiębiorstwem, zasoby organizacji oraz zewnętrzne otoczenie
organizacji.
(…)
… strategią dotyczącą małych przedsiębiorstw jest strategia dyferencjacji. Polega ona na
różnicowaniu usługi bądź produktu, tworząc coś co można uznać za unikatowe. Nie unika się
bezpośredniej konfrontacji kosztowej i cenowej- chodzi tu tylko o proponowanie unikalnej oferty.
Różnicować można produkt, świadczenie usług towarzyszących, obsługę nabywców czy sprawność
sieci dystrybucji. Strategia ta opiera…
… oraz zewnętrzne otoczenie organizacji. Właściwie przeprowadzona analiza powinna obejmować
trzy obszary: środowisko makroekonomiczne, konkurencyjne (mikroekonomiczne) i potencjał
własny przedsiębiorstwa. Makrootoczenie to zespół warunków funkcjonowania organizacji, który
wynika z działalności przedsiębiorstwa w określonym regionie, kraju. Bardzo mocno określa
możliwości rozwoju i działalności przedsiębiorstwa, które nie ma na te uwarunkowania żadnego
wpływu. Makrootoczenie można podzielić na:
otoczenie prawne- wynika ono z przepisów prawa kraju, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje
otoczenie ekonomiczne- inflacja, kursy walut, bezrobocie itp.
otoczenie polityczne- polityka rządu, władza
otoczenie społeczne- wynika ze stylu życia społeczeństwa, kultury, zwyczajów panujących na
danym terenie
otoczenie technologiczne- wynika z poziomu…
… rozwoju technologicznego i technicznego, wydatków państwa na badania i rozwój
otoczenie międzynarodowe- wynika z uwarunkowań międzynarodowych
otoczenie demograficzne- wynika ze struktury wiekowej, płci
Środowisko konkurencyjne to inaczej mikrootoczenie, czyli wszystkie podmioty gospodarcze, które
mają z przedsiębiorstwem bliskie powiązania. Należą do niego dostawcy, klienci, konkurencji
istniejący…
Wykład - Analiza strategiczna
Funkcja planowania – ujęcie strategiczne - omówienie
Strategia marketingow-opracowanie
Podstawowe elementy strategii wzrostu Ansoffa
Procedura planowania strategi , omówienie.
Podstawy zarządzania - zagadnienia cz. 2
Reklama
























Prawa autorskie







Reklama
Kontakt
Download