STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W

advertisement
E-administracja warunkiem rozwoju Polski.
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji
Publicznej
STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ
ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ
DR MACIEJ ZASTEMPOWSKI
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
1. Ramy teoretyczne
• Strategiczna Karta Wyników to polska nazwa metody Balanced
Scorecard (BSC) opracowanej przez Roberta S. Kaplana i Davida P.
Nortona w początku lat 90. XX wieku
Robert S. Kaplan
David P. Norton
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
1. Ramy teoretyczne
• Istota Strategicznej Karty Wyników to przełoŜenie wizji i strategii
organizacji na konkretnie sformułowane cele w czterech
perspektywach:
finansowej,
klienta,
procesów wewnętrznych
oraz wiedzy i rozwoju.
.
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
1. Ramy teoretyczne
Cztery fundamentalne perspektywy
Perspektywa finansowa
Perspektywa klientów
Jak powinni nas postrzegać klienci,
abyśmy zrealizowali swoja wizję?
•Cele ogólne
•Mierniki
•Cele szczegółowe
•Inicjatywy
Jak powinni nas postrzegać udziałowcy,
aby uznano, że osiągnęliśmy sukces
finansowy?
•Cele ogólne
•Mierniki
•Cele szczegółowe
•Inicjatywy
Wizja
i strategia
Perspektywa wiedzy i rozwoju
Perspektywa procesów wewnętrznych
Jakie procesy wewnętrzne musimy
udoskonalić aby właściciele i klienci byli
zadowoleni?
•Cele ogólne
•Mierniki
•Cele szczegółowe
•Inicjatywy
Jak zachować zdolność do zmian i
poprawy efektywności, aby zrealizować
naszą wizję?
•Cele ogólne
•Mierniki
•Cele szczegółowe
•Inicjatywywarunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
1. Ramy teoretyczne
• Strategiczna Karta Wyników koncentruje się na Strategii i jest
metodą zarządzania procesem jej realizacji.
• Koncepcja karty to przede wszystkim proces, w którym Strategia jest:
dopracowywana,
komunikowana,
integrowana z systemem zarządzania organizacją,
a następnie monitorowana i weryfikowana.
• Strategiczna Karta Wyników wymusza mierzenie efektów działa
strategicznych.
KONFERENCJA
OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
1. Ramy teoretyczne
Perspektywa finansowa – mierniki finansowe a fazy Ŝycia organizacji
Tezy strategiczne
Utrzymanie
śniwa
Fazy cyklu Ŝycia organizacji
Wzrost
Wzrost i struktura
Redukcja kosztów / wzrost
przychodów
wydajności
Przychody w relacji do
Stopa wzrostu sprzedaŜy liczby zatrudnionych
w poszczególnych
segmentach
Udział przychodów z
nowych produktów, usług
i klientów
Udział sprzedaŜy
docelowym klientom
SprzedaŜ wiązana
Udział przychodów z
nowych zastosowań
Rentowność klientów i
produktów
Rentowność klientów i
produktów
Odsetek nierentownych
klientów
Koszty w porównaniu do
konkurentów
Stopa redukcji kosztów
koszty pośrednie (% w
relacji do sprzedaŜy)
Wykorzystanie aktywów
Koszt jednostkowy
(produktu, transakcji)
Nakłady inwestycyjne (%
w relacji do sprzedaŜy)
Nakłady na B+R (% w
relacji do sprzedaŜy)
wskaźnik kapitału
obrotowego (okres
konwencji gotówki)
ROCE dla głównych
kategorii aktywów
Stopień wykorzystania
aktywów
Okres zwrotu kapitału
wydajność
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
1. Ramy teoretyczne
Perspektywa klienta – podstawowe mierniki
Udział
w rynku
Zdobywanie
klientów
Rentowność
klientów
Utrzymanie
klientów
Satysfakcja klientów
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
1. Ramy teoretyczne
Perspektywa procesów wewnętrznych – ogólny model łańcucha wartości
Procesy innowacyjne
Procesy operacyjne
Procesy
obsługi
posprzedażnej
Zidentyfikowanie
potrzeb
klienta
Zaspokojenie
potrzeb
klienta
Określenie
rynku
docelowego
Stworzenie
oferty
produktu
(usługi)
Wytworzenie
produktu
(usługi)
Dostarczenie
produktu
(usługi)
klientowi
Obsługa
klienta
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
1. Ramy teoretyczne
Perspektywa wiedzy i rozwoju – podstawowe mierniki
Podstawowe mierniki
Wyniki
Rotacja
pracowników
Wydajność
pracowników
Satysfakcja
pracowników
Czynniki warunkujące
Umiejętności
personelu
Infrastruktura
technologiczna
Zaangażowanie
pracowników
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
2. MoŜliwość wykorzystania w administracji publicznej
Propozycja schematu wdraŜania strategii (np. Urząd Marszałkowski)
Wizja
Jakimi chcemy być?
Wartości
Co jest waŜne dla Urzędu?
Misja
Dla kogo funkcjonuje Urząd Marszałkowski ?
Strategia
Plan działań Urzędu Marszałkowskiego?
Mapa strategii
Komunikacja strategii
Strategiczna Karta Wyników
Pomiar realizacji strategii
Cele i inicjatywy Urzędu
Co musi robić Urząd?
Cele indywidualne Departamentów
Co musi robić Departament?
Strategiczne rezultaty
Powierzone środki wydawane
Zadowoleni klienci wewnętrzni
Efektywne i skuteczne procesy
Zmotywowani i przygotowani
KONFERENCJA
OTWARCIA
PROJEKTU: E-administracja
Polski.
OLSZTYN – STARE
JABŁONKI, 10-12.III.2010
w sposób
celowy i efektywny
i zewnętrzni Urzędu warunkiem rozwoju
wewnętrzne
w Urzędzie
pracownicy
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
2. MoŜliwość wykorzystania w administracji publicznej
Strategiczna Karta Wyników w sektorze publicznym
MISJA
Klient
Kogo określamy jako naszego
klienta?
Jak możemy stworzyć wartość dla
naszego klienta?
Finanse
Jak spełnić oczekiwania klientów
kontrolując jednocześnie koszty?
Strategia
Procesy wewnętrzne
Jakie procesy wewnętrzne muszą
zajść wewnątrz instytucji żeby
usatysfakcjonować klienta, przy
uwzględnieniu ograniczeń
budżetowych?
Wiedza i rozwój
Jak dokonywać postępu i zmian
wewnątrz instytucji publicznej,
żeby spełnić oczekiwania obywateli i
legislatorów?
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
2. MoŜliwość wykorzystania w administracji publicznej
Przykładowa obszary i cele perspektywy klienta w strategii
Urzędu Marszałkowskiego
Perspektywa
klienta
Komunikacja
zewnętrzna
Komunikacja
wewnętrzna
E- Urząd
utrzymanie
wysokiego poziomu
satysfakcji klientów
zewnętrznych
utrzymanie
wysokiego poziomu
satysfakcji klientów
wewnętrznych
wdrożenie
świadczenia
możliwych usług
przez Internet
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
2. MoŜliwość wykorzystania w administracji publicznej
Przykładowa obszary, cele i mierniki perspektywy klienta w strategii
Urzędu Marszałkowskiego
Obszar
Komunikacja zewnętrzna
Cele strategiczny
Komunikacja wewnętrzna
E - Urząd
Miernik
Utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji klientów
zewnętrznych
Utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji klientów
wewnętrznych
Udostępnienie i świadczenie
usług dla klienta przez Internet
Stopień satysfakcji (badanie
satysfakcji klienta)
Stopień satysfakcji (badanie
satysfakcji klienta)
ilość usług świadczonych przez
Internet do usług
zdefiniowanych jako
potencjalnie moŜliwych do
świadczenia poprzez Internet.
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
2. MoŜliwość wykorzystania w administracji publicznej
Przykładowa obszary i cele perspektywy finansowej w strategii
Urzędu Marszałkowskiego
Perspektywa
finansowa
Zapewnienie
środków na wydatki
rzeczowe w
Urzędzie
Zapewnienie
środków na wydatki
osobowe w
Urzędzie
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
2. MoŜliwość wykorzystania w administracji publicznej
Przykładowa obszary, cele i mierniki perspektywy finansowej w strategii
Urzędu Marszałkowskiego
Obszar
Zapewnienie środków
finansowych na wydatki
rzeczowe
Cele strategiczny
Zapewnienie powierzchni biurowej i
środków na wyposaŜenie biura
Miernik
Zapewnienie środków finansowych
na utrzymanie i rozwój infrastruktury
teleinformatycznej w Urzędzie
Zapewnienie środków
finansowych na wydatki
osobowe
Zapewnienie środków na
zatrudnienie i szkolenia
pracowników adekwatnych do
realizowanych zadań w Urzędzie
Powierzchnia biurowa przypadająca na 1
pracownika (w m2);
cel: 8 m2
Odsetek pracowników posiadających w pełni
wyposaŜone stanowisko pracy;
cel: osiągnięcie wskaźnika 100%
Odsetek pracowników posiadających na
wyposaŜeniu sprzęt komputerowy;
cel: osiągnięcie wskaźnika 100%
Utrzymanie w sprawności wszystkich
wdroŜonych i eksploatowanych systemów
teleinformatycznych;
cel: osiągnięcie wskaźnika 100%
Realizacja zatwierdzonych projektów
teleinformatycznych
cel: osiągnięcie wskaźnika 100%
Zapewnienie środków na wynagrodzenia
gwarantujący ich wzrost zgodnie z przepisami
Zapewnienie środków na szkolenie w wysokości
3,5% funduszu wynagrodzeń
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
2. MoŜliwość wykorzystania w administracji publicznej
Przykładowa obszary i cele perspektywy procesów wewnętrznych w
strategii Urzędu Marszałkowskiego
Perspektywa
procesów
wewnętrznych
Podtrzymanie i
doskonalenie
systemu
zarządzania jakością
Zapewnienie
elastycznej i pełnej
infrastruktury
informatycznej
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
2. MoŜliwość wykorzystania w administracji publicznej
Przykładowa obszary, cele i mierniki perspektywy procesów
wewnętrznych w strategii Urzędu Marszałkowskiego
Obszar
Utrzymanie i
doskonalenie systemu
zarządzania jakością
Cele strategiczny
Utrzymanie i doskonalenie systemu
zarządzania jakością
Miernik
Zapewnienie elastycznej i pełnej infrastruktury
informatycznej
Zapewnienie ciągłej aktualizacji procedur w Urzędzie
Utrzymanie sprawnego systemu
teleinformatycznego eksploatowanego w
miejscu pracy
Terminowość uzyskiwania aktualizacji
certyfikatu jakości;
cel: wartość wskaźnika 100%
Odsetek celów jakościowych
zrealizowanych w 100%;
cel: ustalenie odsetka celów
jakościowych zrealizowanych w 100%
na poziomie 90%
Odsetek procedur zdezaktualizowanych;
cel: wartość wskaźnika 0%
Ilość usuniętych problemów prze
Wydział IT w danym dniu roboczym do
ilości zgłoszonych awarii;
cel: wartość wskaźnika 1
Ilość pracowników posługujących się
WdroŜenie i utrzymanie sprawnego
systemem do liczby wszystkich
Systemu Elektronicznego Obiegu
pracowników Urzędu;
dokumentów w Urzędzie
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. cel:
OLSZTYN
– STARE
JABŁONKI,
wartość
wskaźnika
100% 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
2. MoŜliwość wykorzystania w administracji publicznej
Przykładowa obszary i cele perspektywy wiedzy i rozwoju w strategii
Urzędu Marszałkowskiego
Perspektywa
wiedzy i rozwoju
Organizacja i
zarządzanie
Rozwój zasobów
ludzkich
Doskonalenie
narzędzi i technik
zarządczych
utrzymanie
najlepszych
pracowników i
podnoszenie ich
kwalifikacji
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strategiczna Karta Wyników
2. MoŜliwość wykorzystania w administracji publicznej
Przykładowa obszary, cele i mierniki perspektywy wiedzy i rozwoju w
strategii Urzędu Marszałkowskiego
Obszar
Cele strategiczny
Miernik
Organizacja i
zarządzanie
WdroŜenie do końca 2011 r.
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Terminowość wdroŜenia Zintegrowanego
Systemu Zarządzania
Rozwój zasobów
ludzkich
Szkolenie pracowników w celu
zapewnienia sprawnej i terminowej
realizacji zadań
Wskaźniki stosowane w Systemie Oceny
pracowniczej
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
E-administracja warunkiem rozwoju Polski.
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji
Publicznej
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
DR MACIEJ ZASTEMPOWSKI
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Download