Organizacja systemu wsparcia na poziomie ponaduczelnianym

advertisement
Pełnosprawny Student III
Kraków, 16-17 września 2009 r.
Organizacja systemu
wsparcia na poziomie
ponaduczelnianym
Pełnomocnik Rektora ds. Osób
Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Ekonomicznego
Prof. UEK, dr hab. Janina Filek
Nasze motto
Być pełnosprawnym to tak naprawdę żadna
nasza zasługa, to dar od Boga, który
każdemu z nas, o każdym czasie może być
odebrany. Pozwólmy więc
niepełnosprawnym i członkom ich rodzin,
w jak najbardziej naturalny sposób, włączyć
się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im
pewność, że jesteśmy jednością.
Prezydent Niemiec Richard von Weizäcker
Kronika Porozumienia
• 2003-2007 nieformalna współpraca i
wymiana doświadczeń pomiędzy
pełnomocnikami AE, AGH, AP, PK
• 15 listopad 2007 – podpisanie
porozumienia między AGH, PK, UEK
• 22 kwietnia 2009 – podpisanie
porozumienia między
AGH, PAT, PK, UEK, UP.
Członkowie porozumienia:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH
Kraków, ul. Reymonta17/10
Kierownik biura:
mgr inż. Andrzej Wójtowicz
skład biura:
3 pracowników etatowych
1 umowa zlecenie
1 etat w pracowni tyfloinformatyki
Członkowie porozumienia:
Politechnika Krakowska
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PK
Kraków, ul Skarżyńskiego 9/601
Pełnomocnik Rektora ds. ON
mgr inż. Jerzy Ortyl
skład biura:
1 pracownik etatowy
1 umowa zlecenie
Członkowie porozumienia –
Uniwersytet Ekonomiczny
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK
Kraków, ul. Rakowicka 27
Pełnomocnik Rektora ds. ON
prof. UEK Janina Filek
skład biura:
3 pracowników etatowych
1 umowa zlecenie
Członkowie porozumienia Uniwersytet Pedagogiczny
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UP
Kraków, ul. Armii Krajowej 9
Pełnomocnik Rektora ds. ON UP
dr Małgorzata Trojańska
skład biura:
1 pracownik etatowy
1 umowa zlecenie
Członkowie porozumienia –
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
UPJPII
Pełnomocnik Rektora ds. ON
Kraków, ul Kanonicza 9
mgr Katarzyna Kutek-Sładek
Skład biura:
1 pracownik etatowy
Zakres działania - studenci
•
•
•
•
•
•
AGH – 351 SN
PK –158 SN
UEK – 293 SN (1.42%)
UP – 240 SN (1,46%)
UPJPII – 53 SN (1,77%)
Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych
(AGH, PK, UEK)
Zakres działania: przedsięwzięcia
• Ogniska integracyjne (5)
• Wigilie (5)
• Obozy (wakacyjne, sportowe, adaptacyjne)
(13)
• Wycieczki wiosenne (4)
• Inne imprezy:
- integracyjne np. Dni Integracji
- sportowe np. Piknik lotniczy czy Rajd
samochodowy
Przedsięwzięcia (cd.)
• Własne pismo: Krakowski Semestralnik
Studentów Niepełnosprawnych (KSSN)
(3 numery)
• Warsztaty psychologiczne lub kształcenia
zawodowego (7)
• Warsztaty dla pracowników naukowych (2)
• Wspólnie złożone projekty (34)
• Współpraca z Fundacjami AGH, PK, UEK
Współpraca z perspektywy biur
Korzyści
Trudności
Zadania
Szybszy
rozwój biur
Koordynacja
pracy pięciu
biur
Stworzenie
formalnych procedur
ułatwiających i
przyśpieszających
wspólne działania
Wymiana
doświadczeń
Odmienne
potrzeby i
interesy
Ustalenie priorytetów
oraz zasad wymiany
doświadczeń
Wzajemna
pomoc
Współpraca z perspektywy biur
Korzyści
Elementy
specjalizacji
Trudności
Zależność od
innej uczelni
Podział pracy
Niesprawiedliwy
podział
obowiązków
Wzmocnienie
pozycji biur na
uczelniach –
efekt medialny
Zadania
Stworzenie
jasnego podziału
Współpraca z perspektywy
pracowników biur
Korzyści
Trudności
Zadania
Doskonalenie
zawodowe
Trudności
komunikacyjne w
sensie
technicznym
Konieczność
wypracowania
jak najbardziej
skutecznych
kanałów
komunikacyjnych
Doskonalenie w
kontaktach
międzyludzkich
Trudności
Konieczność
komunikacyjne w pracy nad sobą
sensie
psychologicznym
Współpraca z perspektywy studenta
Korzyści
Trudności
Większe szanse na
integrację ze
społecznością
akademicką
Zadania
Zainicjowanie powstania
ZSN-ów na pozostałych
uczelniach, zwiększenie zaangażowania działających
Poprawa sytuacji
studentów
Studenci szybko
Stworzenie wspólnych
zauważają różnice w standardów
zakresie wsparcia
na poszczególnych
uczelniach
Zwiększenie
umiejętności
zawodowych
studentów poprzez
pracę na rzecz
własnego środowiska
Stosunkowa duża
bierność
Zwiększenie aktywności
studentów w zakresie walki o
swoje prawa
Plany
• Stworzenie wspólnych standardów
edukacyjnych oraz podniesienie
poziomu jakości kształcenia
• Zwiększenie zakresu
alternatywnych form zajęć z WF-u,
utworzenie nowych sekcji
sportowych i wzmocnienie starych
• Powołanie Centrum Wsparcia
Psychologicznego
Plany (cd.)
• Przygotowanie i
rozpowszechnienie
specjalistycznych lektoratów
• Przygotowanie zasad wymiany
sprzętu oraz bazy lokalowej
• Rozszerzenie porozumienia o
dalsze uczelnie krakowskie
Dziękuję za uwagę
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Konferencja pod patronatem:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej
Konferencja jest współfinansowana ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Download