wstep-do-etyki-inz - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Moduł / przedmiot: Ogólnouczelniany/ Wstęp do etyki
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Liczba godzin w
1
2
semestrze
I
II
III
IV
V
Studia stacjonarne
12w
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
12w
(w/ćw/lab/pr/e)
WYKŁADOWCA
dr Jadwiga Gazda
FORMA ZAJĘĆ
3
VI
4
VII
Wykład
CELE PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi etyki jako
refleksji nad moralnością oraz wypracowanie umiejętność formułowania, argumentowania i obalania
norm i ocen etycznych, rzetelnej dyskusji na tematy dotyczące moralności i rozwiązywania dylematów.
SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW
EFEKTY KSZTAŁCENIA
KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Wiedza:
Student: W
 egzamin pisemny
 Zna terminologię stosowaną na gruncie etyki (w oparciu o etymologię i
ewolucje pojęć.)
 Zna koncepcje etyczne i ich założenia.
 Posiada wiedzę na temat problemów etycznych w obrębie różnych
stanowisk.
 Rozumie różnice i relacje pomiędzy normą a ocena etyczną.
 Posiada wiedzę na temat współczesnych dyskusji etycznych oraz sporów w
etyce. Wie czym są konflikty wartości, zna związki etyki z życiem
społecznym i zawodowym.
Umiejętności:
Umiejętności:
 dyskusja, praca w grupie
Student: W/W,Pr
 NS projekt
 Potrafi zastosować argumenty na rzecz wybranego stanowiska etycznego.
Posiada umiejętność samodzielnej analizy problemów etycznych, dostrzega
konsekwencje przyjętych założeń.
 Analizuje normy warunkujące funkcjonowanie instytucji społecznych i relacji
międzyludzkich. Potrafi wyrażać i argumentować własne stanowisko z
poszanowaniem poglądów innych.
Kompetencje społeczne
Kompetencje społeczne:
 praca w grupie,
Student: W/W,Pr
 NS projekt
 Student dostrzega ważność i potrzebę refleksji etycznej, zasadnego
argumentowania na rzecz własnego stanowiska.
 Jest świadomy potrzeby aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach
społecznych
 Potrafi dokonać analizy własnych postaw moralnych, szanuje poglądy innych
Realizowane są następujące kierunkowe efekty kształcenia:
K1_W08, K1_U04, K1_U07, K1_K02, K1_K04, K1_K05
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach = 12
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 11
przygotowanie do egzaminu = 14
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
przygotowanie projektu zaliczeniowego =
inne (określ jakie) =
RAZEM: 39
Liczba punktów ECTS: 1,5
w tym w ramach zajęć praktycznych:
WARUNKI WSTĘPNE
TREŚCI PRZEDMIOTU
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
Niestacjonarne
udział w wykładach = 12
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 11
przygotowanie do egzaminu = 14
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
przygotowanie projektu zaliczeniowego =
inne (określ jakie) =
RAZEM: 39
Liczba punktów ECTS: 1,5
w tym w ramach zajęć praktycznych:
Formalne brak
wskazana znajomość podstaw logiki
Treści realizowane w formie bezpośredniej:
1. Etyka jako nauka o moralności: etymologia terminu, definicja, dziedziny, w których mówimy o
moralności (czyn, sprawca, postawa).
2. Etyka a metaetyka. Etyka normatywna a etyka opisowa – normy i oceny etyczne jako rodzaj
sądów. Etyka jako nauka o powinności moralnej czynów.
3. Cele stawiane ludzkiemu działaniu: felicytologia, perfekcjonizm, utylitaryzm.
4. Powinność moralna – norma etyczna: normy ogólne i normy szczegółowe: wartość moralna
postępowania – ocena etyczna (dwie postacie: relacje pomiędzy normami etycznymi a
ocenami etycznymi.
5. Wypowiedzi normatywne formułujące warunek niezbędny i wypowiedzi normatywne
formułujące warunek konieczny spełnienia.
6. Sposoby uzasadniania norm: oczywistość (Brentano), wykorzystanie rozumowań podobnych
do rozumowań logicznych: uzasadnianie normy etycznej inną normą, uzasadnianie normy
etycznej inną normą połączoną z oceną.
7. Sposoby obalania norm etycznych: wewnętrzna sprzeczność, sprzeczność z wcześniej
przyjętymi normami, wykazanie fałszywości założeń normy, wskazanie na konsekwencje,
wskazanie na fakt, iż nie prowadzi ona do celu, do którego została powołana
8. Jak nie należy uzasadniać norm etycznych:: tradycja, większość, autorytet, korzyści, kara,
propaganda, agitacja.
9. Subiektywizm etyczny: indywidualistyczny, uniwersalistyczny, majorystyczny, teologiczny:
podstawowe argumenty subiektywizmu i dyskusja z nimi.
10. Obiektywizm etyczny i jego tezy. Zarzuty wobec obiektywizmu
11. Relatywizm etyczny (dwie odmiany). Argument z niezgodności sądów etycznych. Nominalizm
etyczny i sceptycyzm.. Błędy relatywizmu.
12. Argumentacja „równi pochyłej” i argumenty pokrewne: argument przeciwko przypadkowi
wyjściowemu, argument ze zbyt szerokiego sformułowania (przyczyny wieloznaczności),
argument z niebezpieczeństwa nadużywania autorytetu.
13. Dylematy etyczne (min.: „dylemat wagonika”, „skale moralności”, „szczęście moralne”,
„odpowiedzialność lidera”).
Treści realizowane w formie e-learning
1. Ingarden R., Książeczka o człowieku, rozdział O odpowiedzialności i jej podstawach
ontycznych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
2.
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
METODY NAUCZANIA
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, rozdz. II Ocena i opis, rozdz. V Normy, De
Agostini, Warszawa 2004.
1. Andersen S., Wprowadzenie do etyki, Dialog, Warszawa 2003.
2. Anzenbacher B., Wprowadzenie do etyki, WAM, Kraków 2008.
3. Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Znak, Kraków 2008.
4. Styczeń T., Marecki J., ABC etyki, KUL, Lublin 2005.
5. Piluś H., Słomski W., Wprowadzenie do etyki: wybrane problemy, Wyższa Szkoła Finansów i
Zarządzania, Warszawa 2008.
W formie bezpośredniej:
Wykład problemowy,
Dyskusja
Praca w grupach
W formie e-learning: nie dotyczy
POMOCE NAUKOWE
PROJEKT
(o ile jest realizowany w
ramach modułu zajęć)
SPOSÓB ZALICZENIA
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA
Prezentacja multimedialna
Cele:
Pogłębienie wiedzy na temat sposobów formułowania, argumentowania i obalania norm i ocen
etycznych
poprzez
przeprowadzenie
zaawansowanej
merytorycznie
dyskusji
z
pominięciem/”zawieszeniem” własnych przekonań światopoglądowych. Wypracowanie umiejętności
bezstronnej analizy i oceny sytuacji moralnie kwalifikowanych oraz wypracowanie wrażliwości
moralnej w sferze społecznej a zwłaszcza zawodowej.
Tematyka:
Analiza wybranej (resp. skonstruowanej) przez studenta/kę syruacji, co do której możliwe są
interpretacje: subiektywistyczna, obiektywistyczna bądź relatywistyczna. Na podstawie rozważąń
dotyczących wybranej sytuacxji, sformułowanie normy lub norm ogólnej lalbo szczegółowej i
krytyczna analiza argumentacji przedstawuonej z pozycji w/w stanowisk
Wykład: egzamin
S:Egzamin pisemny, ocena aktywności na zajęciach,
NS: Egzamin pisemny, ocena aktywności na zajęciach, Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie projektu.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia
przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych w
Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Download