Etyka

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
ETYKA
Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki
PPWSZ-TR-1-423-s
PPWSZ-TR-1-420-n
Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia, profil „ogólnoakademicki”
Rok drugi, semestr czwarty
Studia stacjonarne: wykłady – 30 godzin
Studia niestacjonarne :wykłady – 20 godzin
2
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
7
8
9
Pracochłonność
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
10
Cel przedmiotu
11
Efekty
kształcenia
Wykłady
Ćwiczenia/
seminaria
Konsultacje
obowiązkowe
Zal. z oc.
Projekty/
opracowania
S. 30
NS. 20
-
-
2
5
s. 32; NS. 22
12
Nauka
własna
S. 13
NS. 23
S. 18, NS. 28
Inne
-
dr hab. Stanisław Gulak profesor PPWSZ
dr hab. Stanisław Gulak profesor PPWSZ
Wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami etyki filozoficznej oraz z
wybranymi zagadnieniami etyki zawodowej.
Rozwijanie zdolności wyrażania opinii w kwestiach światopoglądu i moralności.
Kształtowanie etycznej postawy.
Odniesienie do
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
S1A_W04;
1. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad
K_W05;
M1_W04
etycznych i koncepcji etycznych kształtujących styl
życia współczesnego człowieka; w tym wiedzę z
K_W18
S1A_W10;
zakresu ochrony własności intelektualnej.
M1_W11
2. Potrafi wyrazić własną opinię w ważnych sprawach
S1A_U01
społecznych, zawodowych i światopoglądowych,
K_U17
S1A_U07
związanych z turystyką, rekreacją i sportem .
3. Stosuje ogólne zasady etyczne obowiązujące w
społeczeństwie i normy etyczne właściwe dla
S1A_K04
K_K03
działalności sportowej i turystycznej, w tym Kodeks
M1_K03
Etyki w turystyce WTO .
Efekt kształcenia
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Praca własna studenta
1. Posiada wiedzę dotyczącą
podstawowych zasad etycznych i
koncepcji etycznych kształtujących styl
życia współczesnego człowieka; w tym
wiedzę z zakresu ochrony własności
intelektualnej.
2. Potrafi wyrazić własną opinię w
ważnych sprawach społecznych,
zawodowych i światopoglądowych,
związanych z turystyką, rekreacją i
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
1.
2.
Egzamin ustny, w trakcie którego
student winien omówić główne
nurty etyki oraz określić ich
wpływ na cywilizację.
Egzamin ustny i dyskusja w
trakcie wykładów: student
wykazuje się umiejętnością
krytycznego rozumowania
moralnego i jest w stanie
logicznie uzasadnić własny
2
światopogląd i przekonania
moralne.
3. Egzamin ustny – student
wykazuje się znajomością
fundamentalnych norm etycznych
oraz Kodeksu Etyki w turystyce
WTO, przekonująco uzasadnia
obowiązek postępowania zgodnie
z tymi normami.
Etyka a moralność. Metaetyka, etyka normatywna i opisowa. Deontologia a aksjologia.
Etyka ogólna a etyki zawodowe. Problem kodyfikacji norm etyki zawodowej. Zarys
głównych nurtów i koncepcji etycznych – starożytność, średniowiecze, nowożytność
współczesność. Wybrane problemy współczesnej etyki środowiskowej. Etyka
zawodowa w turystyce i rekreacji – Kodeks Etyki w turystyce WTO.
1. Szostek A. Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993.
2. Styczeń T., Marecki J., 2001. ABC Etyki, Wydawnictwo KUL,
Lublin1996.
3. Gulak S.I. Rak Etyka, Skrypt dla studentów, Wydawnictwo SPES,
Kraków 2013.
sportem .
3. Stosuje ogólne zasady etyczne
obowiązujące w społeczeństwie i
normy etyczne właściwe dla działalności
sportowej i turystycznej, w tym
Kodeks Etyki w turystyce WTO .
13
Treści
merytoryczne
przedmiotu
14
Wykaz
literatury
podstawowej
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
1. K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983.
2. F. Ricken, Etyka ogólna, Kęty 2001.
Download