Etyka - WNS SGGW

advertisement
Rok akademicki:
2016/17
Grupa przedmiotów:
Numer katalogowy:
ECTS 2)
Nazwa przedmiotu1):
etyka
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
ethics
Kierunek studiów4):
pedagogika
Koordynator przedmiotu5):
dr hab. prof. SGGW Krystyna Najder-Stefaniak
Prowadzący zajęcia6):
dr hab. prof. SGGW Krystyna Najder-Stefaniak
Jednostka realizująca7):
Wydział Nauk Spolecznych, Katedra Edukacji i Kultury
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Wydział Nauk Spolecznych
Status przedmiotu9):
a) przedmiot podstawowy
b) stopień I rok I
Cykl dydaktyczny10):
Semestr I
Jęz. wykładowy11): polski
Założenia i cele przedmiotu12):
celem zajęć jest przybliżenie rozumienia specyfiki etyki, jako dziedziny wiedzy i wprowadzenie w
zagadnienia, problematykę i pojęcia, które pomagają zrozumieć, na czym polega odpowiedzialność
człowieka za to, kim się staje żyjąc w świecie, jaki współtworzy a także odpowiedzialność za kształt tego
świata. W efekcie zainspirowanie i przygotowanie do refleksji na temat:
a/ jak uczyć etycznie?
b/ jak ucząc przygotowywać do etycznego bycia w świecie?
oraz uświadomienie jak bardzo refleksja taka jest potrzebna w kontekście globalnych problemów
cywilizacyjnych i dokonującej się zmiany paradygmatu nauki.
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Ćwiczenia i wykłady…………………;
3
c) stacjonarne
liczba godzin….15 + 15
Metody dydaktyczne14):
przedstawienie informacji, teorii i problemów (z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego), dyskusja,
dialog, projektowanie rozwiązań problemów
Pełny opis przedmiotu15):
Tematyka wykładów: etyka jako subdyscyplina filozoficzna, kategorie etyki /wolność i odpowiedzialność,
dobro, prawda, wartość, cnota, sprawiedliwość, podmiot etyczny/, wartości i wartościowanie, etyka w
komunikowaniu, rodzaje pedagogiki z perspektywy etyk, etyka środowiskowa i etyka ekologiczna,
specyfika etyki zawodowej.
Tematyka ćwiczeń: etyczne problemy nauczyciela, etyczne problemy współczesności
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
Efekty kształcenia18):
01 – wiedza na temat specyfiki etyki i problemów
etycznych
02 – znajomość podstawowych pojęć i teorii z
zakresu etyki i aksjologii
03 - umiejętność myślenie ze zrozumieniem o
zagadnieniach z zakresu etyki i aksjologii
04 - umiejętność stosowania wiedzy z zakresu
etyki i aksjologii w praktyce dnia codziennego
05 - kompetencje w zakresie dostrzegania i
rozwiązywania problemów etycznych nauczyciela
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):
01, 02, 03 – kolokwium na koniec semestru,
01, 02, 03, 04 - prezentacja dotycząca etycznych problemów w pracy nauczyciela przygotowana w
ramach pracy własnej studenta,
01, 02, 03, 04 - obserwacja udziału w zajęciach
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):
Elektroniczna wersja prezentacji, karta egzaminu
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
praca zaliczeniowa – prezentacja- 50%
sprawdzian – 50%
Miejsce realizacji zajęć22):
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca :
23)
Literatura podstawowa
Wojtyła K.: Elementarz etyczny, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo Antyk, Lublin 1983
Najder-Stefaniak K.: O powinności nauczyciela, wprowadzenie do refleksji etycznej, Wydawnictw SGGW, Warszawa 2007
Najder-Stefaniak K.: O komunikowaniu z perspektywy etyki, Wydawnictw SGGW, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca
Skolmowski H.: Eseje o ekologii. Nadzieja matką mądrych, Biblioteka Ery Ekologicznej, Wydawnictwo Akapit Press, Łódź 1992
Ślipko T.: Zarys etyki ogólnej, Copyright © Wydawnictwo WAM , Kraków 2002
Tyburski W: Etyka i ekologia, Polski Klub Ekologiczny, Toruń 1995
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25):
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia
laboratoryjne, projektowe, itp.:
…75……. h
…1,4……. ECTS
…2,4…… ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01
02
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Posiada wiedzę na temat specyfiki etyki i problemów etycznych
Zna podstawowe pojęcia i teorie z zakresu etyki i aksjologii
Odniesienie do efektów dla programu kształcenia
na kierunku
K_W03; K_W04; K_W19
K_W03; K_W04; K_W05; K_W06; K_W09;
K_W11; K_W18; K_W19
03
04
05
Potrafi myśleć ze zrozumieniem o zagadnieniach z zakresu etyki i
aksjologii
K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07;
Posiada umiejętność stosowania wiedzy z zakresu etyki i aksjologii w
praktyce dnia codziennego
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06;
Posiada kompetencje w zakresie dostrzegania i rozwiązywania problemów
etycznych nauczyciela
K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06;
K_U08; K_U09; K_U10; V12; K_U14
K_K07; K_K08
K_K07; K_K08
Download