B6 s1 Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

advertisement
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elementy sylabusa
Jednostka
Kierunek studiów
Nazwa modułu
kształcenia/
przedmiotu
Kod modułu
kształcenia/
przedmiotu
Punkty ECTS
Rok studiów
Semestr
Typ zajęć
9. Liczba godzin
10. Koordynator
11. Prowadzący
12. Język wykładowy
13. Wymagania wstępne
14. Efekty kształcenia
Opis
Wydział Nauk o Zdrowiu
Pielęgniarstwo/profil praktyczny
B - NAUKI SPOŁECZNE FILOZOFIA I ETYKA
ZAWODU PIELĘGNIARKI
B6
3
3
1
Wykłady, ćwiczenia, praca własna studenta –
samokształcenie,
Wykłady - 30 godzin, ćwiczenia – 30 godzin, praca
własna studenta sk - 15 godzin.
Dr B.Muszyńska
Dr B.Muszyńska
polski
brak
Cel kształcenia:
Przygotowanie studenta do podejmowania działań w
zakresie rozwiązywania dylematów etycznych w
praktyce pielęgniarskiej.
W zakresie wiedzy:
B.W41.-Różnicuje przedmiot etyki ogólnej i zawodowej
B.W42.-Posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficzno
etycznych przydatnych w pielęgniarstwie
(psychologiczno -personalistyczna, kosmicznoewolucyjna niezależna według Tadeusza
Kotarbińskiego)
B.W43.- Charakteryzuje istotę podejmowania decyzji
etycznych i rozwiązywania dylematów moralnych w
pracy pielęgniarki
B.W44.- Zna problematykę etyki normatywnej w tym
wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych
w pracy pielęgniarki
B.W45.- Rozumie treść kodeksu etyki zawodowej
pielęgniarki
W zakresie umiejętności:
B.U27.- Różnicuje zakres uprawnień, obowiązków
zawodowych i powinności moralnych w
zindywidualizowanej sytuacji podmiotu opieki
B.U28.- Szanuje godność osoby ludzkiej w relacji z
podopiecznym i jego rodziną
B.U29.- Wie jak rozwiązywać dylematy moralne w
praktyce zawodowej
B.U30.- Dba o rozwój moralny i kształtowanie sumienia
W zakresie kompetencji społecznych:
D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych
opiece;
D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i
kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu;
D.K3. Przestrzega wartości, powinności i sprawności
moralnych w opiece;
D.K4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za
człowieka i wykonywanie zadań zawodowych;
D.K5. Przestrzega praw pacjenta;
D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone
obowiązki zawodowe;
D.K7. Przestrzega tajemnicy zawodowej;
D.K8. Współdziała w ramach zespołu
interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów
etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki
zawodowej;
D.K9. Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i
pacjenta;
D.K10. Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego
rodziną oraz współpracownikami.
15. Stosowane metody
Metody podające, problemowa, eksponujące, praca
dydaktyczne
własna studenta
16. Metody sprawdzania i Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie
kryteria oceny efektów wiedzy i umiejętności:
kształcenia
testy ( jednokrotnego wyboru, uzupełnień),
prezentacje ustne,
kolokwia pisemne,
dyskusje nad etycznymi problemami pacjentów na
podstawie omawianych tekstów i kazusów
Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie
kompetencji społecznych:
opinia nauczyciela,
ocena przez kolegów,
samoocena
17. Forma i warunki
Obecność na zajęciach, opanowanie materiału
przewidzianego programem, praca
zaliczenia
poglądowa, sprawdzian pisemny lub ustny.
Wykład– zaliczenie z oceną
Ćwiczenia – zaliczenie z oceną
Samokształcenie – zaliczenie bez oceny
Podstawą zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z
egzaminu pisemnego.
Podstawą
zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny,
którą warunkują: aktywny udział
studenta w dyskusjach na zajęciach, uzyskanie
pozytywnej oceny z kolokwium
zaliczeniowego; prezentacja wybranego zagadnienia
pedagogicznego.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną
uzyskanych ocen z obydwu form zajęć.
Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury
przedmiotu. Warunkiem zaliczenia
jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat.
18. Treści kształcenia
Wykłady
1. Związek pielęgniarstwa z etyką
2. Definicja etyki i jej podział
3. Komponenty moralności
4. Rozróżnienie etyki ogólnej i zawodowej
5. Działy filozofii
6. Koncepcje filozoficzne człowieka
7. System wartości i podział
8. Koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej
9. Kodeks polskiej pielęgniarki i położnej
10.Zagrożenia personalizmu w etyce pielęgniarskiej
11.Naczelne wartości w praktyce
12.Człowiek podmiotem troski pielęgniarskiej
13.Pielęgniarstwo wobec bioetycznych dylematów
Ćwiczenia
Rodzaje dylematów etycznych w praktyce
pielęgniarskiej
Podejmowanie decyzji etycznych w oparciu o kodeks
etyczny polskiej pielęgniarki i położnej
Pielęgniarka rzecznik i obrońca praw pacjenta
Pielęgniarstwo wobec problemów bioetycznych:
prokreacja, ból i cierpienie, eutanazja, uporczywa
terapia, opieka terminalna
Rozwój etycznej postawy wśród studentów
pielęgniarstwa.
19. Literatura podstawowa
i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Tatoń J.: Filozofia w medycynie. Warszawa PZWL
2003
2. Bartoszek A.: Człowiek w obliczu cierpienia i
umierania. Moralne aspekty opieki
paliatywnej.Katowice.2000
3. Dunn P.H.: Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i
pacjentów. Tarnów 1997
4. Etyka w pracy pielęgniarskiej. Podręcznik dla
pielęgniarskich studiów licencjackich. Red.I. Wrońska,
J. Mariański. Lublin 2002.
5. Fukuyama F.: Koniec człowieka. Konsekwencja
rewolucji biotechnologicznej. Kraków 2004
Literatura uzupełniająca:
1. Krzyżanowska Łagowska U.: Wartości duchowe w
etosie pielęgniarskim. Kraków 2005.
2. Ślipko T.: Granice życia – dylematy współczesnej
bioetyki. Kraków 1994
20. Sposób określenia
liczby punktów ECTS
23
3. Ślipko T.: Zarys etyki ogólnej. Kraków 2004.
4. Ślipko T.: Zarys etyki szczegółowej. Kraków 2005.
5. Wrońska I.: Mariański. Wartości życiowe młodzieży
na przykładzie szkół pielęgniarskich.. Lublin 1999
6. Wrońska I.: Wybrane zagadnienia etyki
pielęgniarstwa. Warszawa 1999
Godziny wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego:
- wykłady - 30 godz.
- ćwiczenia – 30 godz.
Praca własna studenta:15 godzin
Studiowanie literatury :15 godzin
Łącznie 90 godzin nakładu pracy studenta.
Wykład, ćwiczenia – 3 ECTS
21. Liczba punktów ECTS
- zajęcia wymagające
bezpośredniego
udziału nauczyciela
akademickiego
22. Liczba punktów ECTS Nie dotyczy
- zajęcia o charakterze
praktycznym
Wymiar, zasady i
Nie dotyczy
forma odbywania
praktyk, w przypadku,
gdy program
kształcenia przewiduje
praktyki
Download