Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

advertisement
SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Element
Nazwa
przedmiotu
Typ
przedmiotu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Forma zajęć i
liczba godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczyciela i studentów
Punkty ECTS
Opis
Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
obowiązkowy
Instytut Nauk o Zdrowiu
PPWSZ-1-11
kierunek: pielęgniarstwo
poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
profil kształcenia: praktyczny
stacjonarne
niestacjonarne
Rok I, semestr I
Rok I , semestr I
stacjonarne:
niestacjonarne:
Wykłady - 15
wykłady: 45 godzin
ćwiczenia: 15 godzin
3
Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
10
11
12
Obciążenie studenta
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego
godz.:60
udziału nauczycieli
akademickich, w tym:
Udział w wykładach
45
Udział w ćwiczeniach
15
Dodatkowe godziny kontaktowe z
nauczycielem
Udział w egzaminie
Obciążenie studenta związane z
godz.: 30
nauką samodzielną, w tym:
Samodzielne studiowanie tematyki
zajęć, przygotowywanie się do
6
ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
12
Przygotowanie pracy
samokształceniowej semestralnej,
w tym dobór literatury, jej analiza,
12
napisanie pracy oraz
przygotowanie jej prezentacji
Obciążenie studenta w ramach
zajęć związanych z praktycznym
godz.:90
przygotowaniem zawodowym
Nauczyciel
akademickiodp
Dr n. med. Ewa Ziarko
owiedzialny za
przedmiot(egza
minujący)
Nauczyciele
akademiccy
Dr n. med. Ewa Ziarko
prowadzący
przedmiot
ECTS: 3
godz.:15
ECTS:
ECTS:
godz.: C,D-5
ECTS:
C,D- 3
C,D- 2
ECTS:3
godz.:
ECTS:
13
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
14
Założenia i cele
przedmiotu
15
Efekty
kształcenia
16
Treści
kształcenia
Przedmiot nie wymaga wiedzy, umiejętności czy kompetencji wstępnych
Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu filozofii i etyki
zawodu pielęgniarki oraz umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do
sprawowania opieki pielęgniarskiej zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Odniesienie
Odniesienie
do
do efektów
Opis efektów kształcenia w zakresie:
kierunkowyc
kształcenia
h efektów
dla obszaru
kształcenia
WIEDZY
Różnicuje przedmiot etyki ogólnej i
B.W.41.
W1
zawodowej
Posiada wiedzę z zakresu koncepcji
filozoficzno-etycznych przydatnych w
pielęgniarstwie (psychologicznoB.W.42.
W2
personalistyczna, egzystencjalistyczna,
personalistyczna, kosmiczno-ewolucyjna,
etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego)
Charakteryzuje istotę podejmowania decyzji
B.W.43.
W3 etycznych i rozwiązywania dylematów
moralnych w pracy pielęgniarki
Zna problematykę etyki normatywnej w tym
B.W.44.
W4 aksjologii wartości, powinności i sprawności
moralnych istotnych w pracy pielęgniarki
Rozumie treść kodeksu etyki zawodowej
B.W.45.
W5
pielęgniarki
UMIEJĘTNOŚCI
Szanuje godność osoby ludzkiej w relacji z
B.U28.
U1
podopiecznym i jego rodziną
Wie, jak rozwiązywać dylematy moralne w
B.U29.
U2
praktyce zawodowej
Dba o rozwój moralny i kształtowanie
B.U30.
U3
sumienia
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Szanuje godność i autonomię osób
BK1
K1
powierzonych opiece
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową
BK2
K2 i kształtuje umiejętności dążąc do
profesjonalizmu
Tematyka wykładów :
1. Filozofia pielęgniarstwa. Relacje filozofii z zawodem pielęgniarki.
2. Najważniejsze koncepcje filozoficzne człowieka: psychologicznopersonalistyczna, egzystencjalistyczna, personalistyczna, kosmicznoewolucyjna, etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego
3. Etyka jako teoria moralności – jej przedmiot i podstawowe pojęcia.
4. Etyka zawodu pielęgniarskiego.
5. Kodeksy etyki zawodowej.
6. Rodowód etyki pielęgniarskiej - rola Florencji Nightingale.
7. Współczesne koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej.
8. Zasady etyczne obowiązujące w praktyce pielęgniarskiej.
9. Prawa człowieka, prawa pacjenta.
10. Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania decyzji moralnej.
11. Dylematy etyczne współczesnej medycyny.
12. Etyka w pielęgniarskich badaniach naukowych.
Tematyka ćwiczeń:
1. Etyka w praktyce pielęgniarskiej, wartości, zasady, normy i oceny moralne.
2. Analiza kodeksów etyki pielęgniarskiej: Kodeksu Etyki Zawodowej
Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeksu etyki dla
pielęgniarek ICN.
3. Prawa pacjenta – analiza Karty Praw Pacjenta.
4. Etyka w pielęgniarskich badaniach naukowych.
5. Metoda refleksyjnego myślenia w praktyce pielęgniarskiej.
6. Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki i ich rozwiązywanie.
Tematyka pracy semestralnej, samokształceniowej w formie eseju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sens życia, szczęście i cierpienie.
Filozofia niesprawności, umierania i śmierci.
Zagrożenia bytu współczesnego człowieka w kontekście filozoficznoetycznym.
Dylematy etyczne współczesnej medycyny.
Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki.
Temat dowolny z zakresu filozofii i etyki zawodu pielęgniarki, po uzgodnieniu
z prowadzącym zajęcia.
Wymagania eseju – objętość pracy co najmniej 6 stron (nie wliczając w to strony
tytułowej eseju), co najmniej 6 pozycji literatury dotyczącej tematyki eseju.
17
Stosowane
metody
dydaktyczne
Metody
weryfikacji
efektów
18 kształcenia
(w odniesieniu do
poszczególnych
efektów)
wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, praca z podręcznikiem, dyskusja
dydaktyczna, studium przypadku, samokształcenie
Efekt
Sposób weryfikacji efektów kształcenia
kształcenia
 test
 sprawdzian ustny - odpowiedzi na pytania
W1-W5
 esej
U1-U3
K1-K2
Kryteria oceny
osiągniętych
19
efektów
kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu, w
20
tym zasady dopuszczenia do
egzaminu




esej
obserwacja przez nauczyciela prowadzącego
odpowiedzi na pytania
samoocena studenta



esej
obserwacja przez nauczyciela prowadzącego
samoocena studenta
Kryteria oceny egzaminu testowego:
51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb
Egzamin pisemny, testowy po I semestrze
Zasady dopuszczenia do egzaminu:
- uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń: obecność na wszystkich zajęciach, aktywne
uczestnictwo w zajęciach;
- uzyskanie zaliczenia z pracy semestralnej, samokształceniowej w formie eseju:
oddanie pracy w wyznaczonym terminie, zgodnej z podanymi wymaganiami
1.
21
Wykaz
literatury
podstawowej
2.
3.
1.
22
Wykaz
literatury
uzupełniającej
2.
3.
23
Wymiar,
zasady i forma
odbywania
praktyk
zawodowych
Wrońska I., Mariański J.: Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo
Czelej, Lublin 2002.
Konstańczak S.: Etyka pielęgniarska. Wydawnictwo Difim, Warszawa 2010
Kodeks Etyki Zawodowej. Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i
Położnych, Kraków 2005
Fray S. T., Johnstone M., J.: Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady
podejmowania decyzji etycznych. Wydawnictwo Makmed, Warszawa-Lublin
2009
Przewodnik etyczny w pielęgniarskich badaniach naukowych. PTP.
Warszawa 1998
Górajek –Jóźwik J. (red.): Filozofia i teorie pielęgniarstwa. Wydawnictwo
Czelej, Lublin 2007
Nie dotyczy
Download