Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

advertisement
SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA
Lp.
1
2
3
4
5
Element
Opis
Nazwa
modułu/przedmiotu
Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Instytut
Kierunek,
poziom, profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Pielęgniarstwa
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
stacjonarne
I rok, semestr I
I rok, semestr I
Wykład
Seminarium
Zajęcia praktyczne
6
7
8
Pracochłonność
studia
stacjonarne
Suma
9
10
11
12
Pracochłonność
studia
niestacjonarne
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
13
Cel przedmiotu
14
Efekty
kształcenia
Wykład
Ćwiczenia / seminarium
Zajęcia praktyczne
45
15
-
Praktyka zawodowa
Typ modułu
kształcenia
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
niestacjonarne
15
-
Praktyka zawodowa
Obowiązkowy
3
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Wykłady
Ćwiczenia/
Seminaria/
Zajęcia
praktyczne
Konsultacje
obowiązkowe
45
15
90
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Wykłady
Ćwiczenia/
Seminaria/
Zajęcia
praktyczne
15
-
-
Konsultacje
obowiązkowe
A,B-15; C,D-20
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
Inne
15
15
-
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
Inne
C,D-5
-
Dr n med. Ewa Ziarko
Dr n med. Ewa Ziarko
Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu:
przedmiot nie wymaga wiedzy, umiejętności czy kompetencji wstępnych.
Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu filozofii i etyki
zawodu pielęgniarki oraz umiejętności niezbędnych do sprawowania opieki
pielęgniarskiej zgodnie z zasadami etyki zawodu.
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)
efektów
kierunkowych
W wyniku kształcenia student:
Symbol efektu
w dziedzinie wiedzy:
Różnicuje przedmiot etyki ogólnej i zawodowej.
B.W.41.
Posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficzno-etycznych
przydatnych w pielęgniarstwie (psychologicznopersonalistyczna, egzystencjalistyczna, personalistyczna,
B.W.42.
kosmiczno-ewolucyjna, etyka niezależna Tadeusza
Kotarbińskiego).
Charakteryzuje istotę podejmowania decyzji etycznych i
B.W.43.
rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki.
Zna problematykę etyki normatywnej w tym aksjologii
wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych
B.W.44.
w pracy pielęgniarki.
Rozumie treść kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki.
B.W.45.
w dziedzinie umiejętności:
Szanuje godność osoby ludzkiej w relacji z podopiecznym i
B.U.28.
jego rodziną.
Wie, jak rozwiązywać dylematy moralne w praktyce
B.U.29.
zawodowej.
Dba o rozwój moralny i kształtowanie sumienia.
w dziedzinie kompetencji społecznych:
Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece.
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje
umiejętności dążąc do profesjonalizmu.
Efekt kształcenia
osiągany przez
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
moduł/przedmiot
Symbol
efektu
B.U.30.
B.K.1
B.K.2
wiedza
B.W.41.
Forma i warunki
potwierdzenia
efektu kształcenia
kompetencje
społeczne
umiejętności
15
16
17
18
Stosowane
metody
dydaktyczne
Forma i warunki
zaliczenia
modułu, zasady
dopuszczenia do
egzaminu oraz
zaliczenia
poszczególnych
zajęć
Treści
merytoryczne
przedmiotu
B.W.42.
B.W.43.
B.W.44.
B.W.45.
B.U28.
B.U29.
B.U30.
BK1
BK2



test
sprawdzian ustny - odpowiedzi na pytania
esej




sprawdzian ustny - odpowiedzi na pytania
esej
obserwacja przez nauczyciela prowadzącego
samoocena studenta



esej
obserwacja przez nauczyciela prowadzącego
samoocena studenta
Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, praca z podręcznikiem, dyskusja
dydaktyczna, studium przypadku, samokształcenie.
Egzamin pisemny, testowy po I semestrze
Zasady dopuszczenia do egzaminu:
 uzyskanie zaliczenia z seminarium (obecność na zajęciach, aktywne
uczestnictwo w zajęciach)
 uzyskanie zaliczenia z samokształcenia – pracy pisemnej w formie eseju
refleksyjnego
Tematyka wykładów:
1. Filozofia pielęgniarstwa. Relacje filozofii z zawodem pielęgniarki.
2. Najważniejsze koncepcje filozoficzne człowieka: psychologicznopersonalistyczna, egzystencjalistyczna, personalistyczna, kosmicznoewolucyjna, etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego
3. Etyka jako teoria moralności – jej przedmiot i podstawowe pojęcia.
4. Etyka medycyny i zawodu pielęgniarskiego.
5. Bioetyka.
6. Rodowód etyki pielęgniarskiej - rola Florencji Nightingale.
7. Współczesne koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej.
8. Zasady etyczne obowiązujące w praktyce pielęgniarskiej. Prawa człowieka,
prawa pacjenta.
9. Etyka w badaniach naukowych.
10. Dylematy etyczne współczesnej medycyny.
Tematyka seminarium:
1. Etyka w praktyce pielęgniarskiej, wartości, zasady, normy i oceny moralne.
2. Analiza kodeksów etyki pielęgniarskiej: Kodeksu Etyki Zawodowej
Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeksu etyki dla
pielęgniarek ICN.
3. Prawa człowieka, prawa pacjenta – analiza Karty Praw Pacjenta.
4. Etyka w pielęgniarskich badaniach naukowych.
19
20
Wykaz literatury
podstawowej
Wykaz literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
5. Metoda refleksyjnego myślenia w praktyce pielęgniarskiej.
6. Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania decyzji moralnej.
7. Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki i ich rozwiązywanie.
Zadania do samodzielnej pracy studenta - praca semestralna (esej refleksyjny):
Propozycja tematów eseju:
 Sens życia, szczęście i cierpienie.
 Filozofia niesprawności, umierania i śmierci.
 Zagrożenia bytu współczesnego człowieka w kontekście filozoficznoetycznym.
 Dylematy etyczne współczesnej medycyny.
 Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki.
Temat dowolny z zakresu filozofii i etyki zawodu pielęgniarki, po uzgodnieniu z
prowadzącym przedmiot.
Wymagania eseju - objętość pracy co najmniej 6 stron (nie wliczając strony
tytułowej), minimum 5 pozycji literatury przedmiotu.
1. Fray S. T., Johnstone M., J.: Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady
podejmowania decyzji etycznych. Wydawnictwo Makmed, Warszawa-Lublin
2009.
2. Kodeks Etyki Zawodowej. Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych, Kraków 2005.
3. Konstańczak S.: Etyka pielęgniarska. Wydawnictwo Difim, Warszawa 2010.
4. Wrońska I., Mariański J.: Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej,
Lublin 2002.
1. Górajek –Jóźwik J. (red.): Filozofia i teorie pielęgniarstwa. Wydawnictwo
Czelej, Lublin 2007.
2. Nawrocka A.: Etos w zawodach medycznych. Wydawnictwo WAM, Kraków
2008.
3. Poznańska S.: U podstaw etyki pielęgniarskiej, Pielęgniarstwo 2000,
nr 6/1998, nr l - 6/1999, nr 1 – 3/2000.
4. Przewodnik etyczny w pielęgniarskich badaniach naukowych. PTP. Warszawa
1998.
5. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa.
Założenia Teoretyczne. Tom I. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004.
6. Ziarko E. (red.): Przewodnik dydaktyczny dla pielęgniarek – opiekunów
praktyk zawodowych. Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2005.
Download