KWESTONARIUSZ OSOBOWY

advertisement
KWESTONARIUSZ OSOBOWY
Kursu Kwalifikacyjnego Zawodowego – zawód rolnik
1.
Nazwisko ……………………………………………………………….…………….......
2.
Imiona ………………………………………………………………….………………...
3.
Nazwisko rodowe …………………………………………………………….…………..
4.
Imiona rodziców ……………………………………………………………….…………
5.
Nazwisko rodowe matki ……………………………………………………….…………
6.
Data i miejsce urodzenia………………………….......................PESEL .........................
7.
Dowód osobisty: seria numer ……….……………wydany przez ……………………….
……………………………………w ………………………………………………………….
8.
Miejsce zameldowania ( zamieszkania):
- miejscowość …………………………….…… ul. ………………………………………
Telefon komórkowy…………………………… telefon stacjonarny ……………………..
e-mail ……………………………………………………………………….…………….
Miejsce pracy słuchacza
………………………………………………….………………………………………………
Uprzedzony o treści odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§1 k.k oświadczam, że dane
podane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
personalnych ściśle w celach związanych z procesem rekrutacji słuchaczy.
…………………………………………………….
( podpis słuchacza )
Załączniki:
1. podanie,
2. 1 zdjęcia 37x52,
3. świadectwo ukończenia szkoły ( ostatniej ukończonej).
4. kwestionariusz.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards