Wniosek o przyjęcie do szkoły Rok szkolny ……./…….. kl

advertisement
Wniosek o przyjęcie do szkoły
Rok szkolny ……./……..
Nazwisko dziecka …………………………………………………….….
2.
Pierwsze imię dziecka………………………………………………
3.
Drugie imię dziecka ………………………………………………..
2.
Pierwsze imię dziecka………………………………………………
3.
Drugie imię dziecka ………………………………………………..
4.
Data urodzenia ……………………..…... miejsce urodzenia ….……………….
5.
PESEL ……………………………………………………………………………..
6.
Adres stałego zameldowania ucznia ……………………………………………………
7.
Adres zamieszkania………………………………………………………………..
(jeśli brak meldunku)
Data urodzenia ……………………..…... miejsce urodzenia ….……………….
5.
PESEL ……………………………………………………………………………..
6.
Adres stałego zameldowania ucznia ……………………………………………………
7.
Adres zamieszkania………………………………………………………………..
(jeśli brak meldunku)
RODZICE
Imię i
nazwisko
Adres
zamieszkania
Telefon
kontaktowy
Miejsce
pracy
8.
Nazwisko dziecka …………………………………………………….….
kl…….……...
1.
4.
1.
MATKA (opiekun prawny)
OJCIEC (opiekun prawny)
8.
Do którego przedszkola (zerówki) dziecko uczęszczało:………………………
9. Czy wymaga szczególnej opieki? Jakiej? ………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
10. Czy sprawia trudności wychowawcze? Jakie? …………………………………
…………………………………………………………………………………………..
11. Czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności (choroby przewlekle)?
………………………………....................................................................................
12. Świetlica …………................………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
rekrutacji i realizacji procesu dydaktycznego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. Nr 133 poz.883). Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć,
konkursów i uroczystości szkolnych organizowanych przez szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez
umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz tablicach ściennych i folderze szkolnym w celu informacji i
promocji szkoły (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych tekst. jedn. Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm. i o
prawie autorskim tekst jedn. Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.)
…………………………………….
Podpis rodzica
Wniosek o przyjęcie do szkoły
Rok szkolny ……./……..
RODZICE
Imię i
nazwisko
Adres
zamieszkania
Telefon
kontaktowy
Miejsce
pracy
kl…….……...
MATKA (opiekun prawny)
OJCIEC (opiekun prawny)
Do którego przedszkola (zerówki) dziecko uczęszczało:………………………
9. Czy wymaga szczególnej opieki? Jakiej? ………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
10. Czy sprawia trudności wychowawcze? Jakie? …………………………………
…………………………………………………………………………………………..
11. Czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności (choroby przewlekle)?
………………………………....................................................................................
12. Świetlica …………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
rekrutacji i realizacji procesu dydaktycznego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. Nr 133 poz.883). Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć,
konkursów i uroczystości szkolnych organizowanych przez szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez
umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz tablicach ściennych i folderze szkolnym w celu informacji i
promocji szkoły (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych tekst. jedn. Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm. i o
prawie autorskim tekst jedn. Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.)
…………………………………….
Podpis rodzica
Download