Oswiadczenie rodzica o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych

advertisement
OŚWIADCZENIE RODZICA O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku mojego
niepełnoletniego dziecka.
………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że;
1.Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Slawoborzu.
2.Dane osobowe oraz wizerunek mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu
związanym z edukacją szkolną.
3.Dane osobowe oraz wizerunek mojego dziecka mogą być udostępnione innym
podmiotom wyłącznie w celu związanym z edukacja szkolną.
4.Podanie danych jest dobrowolne.
5.Mam prawo dostępu do treści danych i wizerunku swojego dziecka i ich
poprawienia.
………………………
(miejscowość, data)
……... .……………………………
(podpis rodziców lub opiekunów
Prawnych dziecka)
Download