Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

advertisement
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu Plastycznego
dla dzieci i młodzieży
„Moja Przygoda w Muzeum”
(eliminacje wstępne)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Bieżuń, dn. ……………………..
………………………………………………..……………………………..
…………………………………………………….………………………….
(imię i nazwisko /obojga rodziców/ prawnych opiekunów)
Niniejszym oświadczam, że:
 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych/danych mojego dziecka* przez
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w związku z realizacją Konkursu Plastycznego dla dzieci
i młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne).
………………………..……………..…………………….
…………………………….…………………………….…
(data i podpis uczestnika/ opiekunów prawnych)

wyrażam zgodę na rejestrowanie oraz wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka
przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do promowania działań związanych z realizacją Konkursu
Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne) poprzez
upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
……………….……………….…………………………….
……………….……………….………………………….…
(data i podpis uczestnika/ opiekunów prawnych)
*niepotrzebne skreślić
Download