formularz zg*oszeniowy na warsztaty medialne

advertisement
Fundacja Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego
11 - 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 2.28/00054/2014
Telefon 692 915 979
www.szkolenianamazurach.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„Zastosowanie koncepcji wychowania muzycznego Carla Orffa
w edukacji i terapii dzieci"
11 marca 2017r
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Adres korespondencyjny:
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku ze zgłoszeniem do udziału w Przeglądzie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1)
administratorem tak zebranych danych osobowych jest, Fundacja „Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego” ul. Moniuszki
24 11 – 500 Giżycko; Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku, ul. Dąbrowskiego
15, 11 – 500 Giżycko
2)
moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i realizacji Warsztatu;
3)
moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu przeprowadzenia kontroli, ewaluacji,
monitoringu i sprawozdawczości z działalności Fundacji „Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego” oraz Polskiego
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku
4)
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa
5)
mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
w Warsztacie;
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach: szkoleniowych, informacyjnych, promocyjnych
dotyczących prowadzonej działalności przez Fundację „Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego” oraz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku
……………………………………………
( podpis)
……………………..……………
Data i czytelny podpis
Download