Prezentacja - Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej

advertisement
Integracja
jako wynik reformy systemu
edukacyjnego w Polsce –
przy zwiększającej się sukcesywnie
liczbie dzieci z różnorodnymi
niedyspozycjami w szkołach
masowych
O kim mówimy?
Uczeń niesłyszący lub słabo słyszący
Uczeń niewidomy lub słabo widzący
Uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym
Uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną
Uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony
niedostosowaniem społecznym
Co zakłada integracja?
• dostępność budynków szkolnych i placówek edukacyjnych dla
wszystkich uczniów (likwidacja barier architektonicznych),
• otwarty charakter systemu edukacyjnego (możliwość przechodzenia
pomiędzy poszczególnymi typami szkół na każdym etapie
kształcenia, w zależności od potrzeb niepełnosprawnego ucznia),
• realizację programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb
dziecka, rozwijanie zaradności osobistej i umiejętności społecznych,
stosowanie aktywnych metod nauczania,
• zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób
dostosowany do tempa rozwoju dziecka,
• wypracowanie koncepcji kształcenia zawodowego i przygotowania
do pracy w powiązaniu z wymaganiami rynku pracy,
• ograniczanie nauczania indywidualnego w domu do wyjątkowych
przypadków i na określony czas,
• doskonalenie kadry nauczycielskiej poprzez różnego rodzaju formy
kształcenia od seminariów, warsztatów poprzez kursy kwalifikacyjne
czy też studia podyplomowe.
Apel dziecka niepełnosprawnego
• Chcę się uczyć w bezpośredniej bliskości mojego domu /kto, jak nie dziecko
niepełnosprawne, któremu często towarzyszy uczucie lęku przed
nieznanym, powinno mieć taką możliwość/.
• Kiedy znajdę się w szkole bardzo chcę być tam osobą mile widzianą /każdy
człowiek ma prawo do tego, aby traktować go jako wartość samą w sobie
bez względu na jego dysfunkcje, bowiem - "ciało bywa nieraz mizerne mimo
wspaniałej duszy"/.
• Mogę brać udział w lekcjach jak każdy inny uczeń /dziecko niepełnosprawne
przez sam fakt obcowania z rówieśnikami pełnosprawnym wiele się uczy,
zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej/.
• Szkoła będzie stawiała przede mną właściwe wymagania i wyzwania
/programy nauczania powinny odpowiadać potrzebom dzieci, a nie
odwrotnie, szkoły powinny stwarzać szanse programowe dzieciom o
różnych potrzebach, możliwościach i zainteresowaniach/.
• Program powinien powstać na bazie wymagań programowych typowych
dla danej niepełnosprawności i wymagań z zakresu poszczególnych
przedmiotów z uwzględnieniem potrzeb terapeutycznych, społecznych i
poznawczych dziecka.
• W mojej szkole każdy uczeń jest równie ważny, ja również będę
miał przyjaciół /dbałość o relacje międzyludzkie wspomagające proces
uczenia się i ogólny rozwój dziecka niepełnosprawnego to jedno
z głównych zadań nauczycieli - badania dowiodły bowiem, że w szkołach w
których są dzieci niepełnosprawne zmniejsza się stopień agresji/.
Ogólne zasady pracy, czyli klucze do sukcesu:
• poświęć czas na nawiazanie pozytywnej relacji i zbudowanie
zaufania
• bazuj na wzajemnym szacunku dla uczuć, opinii, potrzeb i
pragnień
• rozwijaj wiarę w możliwości i kompetencje
• nie oczekuj ograniczeń zanim do nich dotrzesz
• indywidualizuj
• bądź kreatywny
Uczeń niesłyszący lub słabo słyszący
Uczeń niesłyszący lub słabo słyszący napotyka na następujące trudności:
• w przyswajaniu pojęć,
• ich definiowania,
• w formułowaniu wypowiedzi (ubogi zasób słownictwa, błędy składniowe,
błędy stylistyczne),
• selekcjonowaniu informacji,
• organizacji tekstu w zakresie formułowania opinii, sądów,
argumentowania, wartościowania,
• trwałym zapamiętywaniu treści,
• dłuższej koncentracji na treściach odbieranych drogą słuchową,
• uczeniu się na pamięć.
Ocenianie uczniów z wadą słuchu:
Kryteria oceniania powinny uwzględniać występowanie obiektywnych
trudności, wynikających z uszkodzenia słuchu i zakładać tolerancyjne
podejście w następujących kwestiach:
• formy argumentowania, uzasadniania, opiniowania z wykorzystaniem
środków językowych,
• budowania logicznej, spójnej struktury tekstów mówionych i pisanych,
• błędów gramatycznych (składniowych, fleksyjnych) i stylistycznych,
• opanowywania na pamięć większych fragmentów tekstu,
• posługiwania się mniejszym, niż u słyszących rówieśników, zasobem słów,
• błędów merytorycznych wynikających ze słabego opanowania nowej,
specjalistycznej terminologii,
• umiejętności dostrzegania różnicy między językiem mówionym i pisanym,
• błędów wynikających z barier w przyswajaniu systemu fonologicznego.
• W przypadku języka obcego przedmiotem oceny słabo słyszącego lub
niesłyszącego ucznia nie powinny być płynność i poprawność wymowy
oraz poprawność gramatyczna i stylistyczna.
Uczeń niewidomy lub słabo widzący
Trudności:
• W dostępie i wykorzystaniu informacji, zwłaszcza przekazywanych w
formie słowa pisanego, graficznych prezentacji i symboli.
• Ważne jest zapewnienie uczniowi z uszkodzonym wzrokiem dostępu do
różnych pomocy optycznych i nieoptycznych oraz stworzenie możliwości
ćwiczenia umiejętności samodzielnego wyboru i używania tych pomocy w
zależności od zmiennych warunków otoczenia i stosowania nie tylko w
czasie lekcji, ale również w życiu codziennym.
• niechęć do pracy wzrokowej,
• drażliwość, zwiększona męczliwość
• skrócenie czasu koncentracji,
• zmniejszona ruchliwość,
• trudności z wykonywaniem czynności życia codziennego.
• tempo pracy uczniów z uszkodzonym wzrokiem jest zwykle wolniejsze, co
jest najczęściej wynikiem wolniejszego procesu spostrzegania wzrokowego
i stosowania technik dotykowych.
• szczególnie trudne do osiągnięcia są pojęcia związane z orientacją
przestrzenną (zaburzona orientacja w schemacie własnego ciała).
• Dziecko z dużym ograniczeniem w sprawności ruchowej często
pozbawione jest doświadczeń i w konsekwencji ma trudności w
rozumieniu i tworzeniu pojęć orientacji przestrzennej, a także innych pojęć
matematycznych.
• W następstwie także trudności m.in. w opanowaniu umiejętności czytania
i pisania.
• trudności w nauce, wynikające z defektu wzroku (np. z czytaniem map
geograficznych, z niektórymi działami matematyki, z rysunkami
przestrzennymi).
• znaczne opóźnienie w poznawaniu struktur przestrzennych. Orientacja
kierunkowa, schemat ciała, orientacja w przestrzeni są często zaburzone.
Percepcja organizacji przestrzennej przebiega trudniej i wolniej, ponieważ
opiera się na doświadczeniach dotykowych, które nie zapewniają
bezpośredniego i całościowego ujmowania układów przestrzennych, a
informacje o świecie opierają się w znacznym stopniu na informacjach
werbalnych.
• brak wzroku u dziecka uniemożliwia naśladownictwo. Stąd słowo ma dla
dziecka ogromne znaczenie. Słowo jest jego przewodnikiem. Dobrze, gdy
słowo, opowiadanie ma charakter fotograficzny i kinetyczny.
Umiejętne i zasadne ocenianie
• Ocena pracy ucznia powinna uwzględniać nie tylko efekt, ale
także możliwości dziecka i włożony przez niego wysiłek.
• Z uwagi na wolne tempo pracy wzrokowej należy wydłużać
limit czasu przeznaczonego na pisanie klasówek,
sprawdzianów, egzaminów, w sytuacjach egzaminacyjnych
należy brudnopisy oceniać na równi z czystopisami.
• W uzasadnionych przypadkach (dysgrafia, głębokie zaburzenie
widzenia) nie należy przy ocenie brać pod uwagę strony
graficznej pisma.
• W sytuacjach uzasadnionych można zastąpić pracę pisemną
ustną formą wypowiedzi.
• Uczniom, którzy biegle piszą na komputerze należy pozwolić
sporządzać prace pisemne z wykorzystaniem tego urządzenia.
Szczególny rodzaj niepełnosprawności ruchowej - afazja
Uczeń z niepełnosprawnością ruchową - w tym afazja.
• Dzieci mające problemy w obrębie układu oddechowego lub fonacyjnego
mogą mieć niekiedy spore trudności w opanowaniu mowy, a tym samym
również umiejętności właściwego artykułowania głosek i głośnego
czytania. Wówczas zadaniem nauczyciela będzie znalezienie metody
umożliwiającej komunikację z uczniem.
Ocenianie
• Prace pisemne z języka polskiego oceniane są głównie pod kątem
poprawności stylistycznej i gramatycznej, podczas gdy błędy ortograficzne,
pomimo zaznaczenia, nie mają istotnego wpływu na pracę, podobnie jak
jakość pisma. Prace z przedmiotów innych niż język polski oceniane są pod
kątem zawartych w nich treści, a błędy ortograficzne i gramatyczne nie
mają w tym przypadku wpływu na ocenę. Jednakże ocena pracy pisemnej
powinna zawierać krótkie uzasadnienie oceny oraz wskazówki do poprawy.
Czas pisania sprawdzianów dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową
wydłużany jest odpowiednio do jego potrzeb psychofizycznych.
• Uczeń niepełnosprawny ma prawo odpowiadać ustnie, jeśli wolne tempo
pisania uniemożliwia mu płynne zrealizowanie zadań podczas
sprawdzianu. Uczeń może wówczas odpowiedzieć na zakończenie lekcji lub
ustalić z nauczycielem inny możliwy termin odpowiedzi.
Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim realizują tą samą podstawę
programową, co ich sprawni rówieśnicy.
Nauczyciele mają obowiązek dostosować metody,
formy i środki dydaktyczne do indywidualnych
możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów
Potencjał
• Zdolne do uczenia się
• Poziom intelektualny w okresie dorosłości może być
podobny do obserwowanego u przeciętnego 10-latka
• Przystosowanie społeczne zbliżone do
przystosowania osób zdrowych wchodzących w fazę
dojrzewania
• Ograniczona zdolność przewidywania konsekwencji
własnych zachowań
• Mogą opanować podstawy wiedzy szkolnej, nauczyć
się nieskomplikowanych umiejętności zawodowych,
osiągnąć dużą samodzielność
Uczeń z lekkim upośledzeniem umysłowym:
Dobrze koncentruje uwagę dowolną na materiale konkretnym, krótko i słabo na treściach
abstrakcyjnych
Może mieć dobrą pamięć mechaniczną czy fotograficzną (zapamiętuje piosenki czy
wierszyki). Ma słabą pamięć logiczną i dowolną, wolne tempo uczenia się, uczy się
bez zrozumienia.
Zazwyczaj ma opóźniony rozwój mowy. Ma trudności z wypowiadaniem myśli,
formułowaniem wypowiedzi. Ma mały zasób słów. Często występuje wada
wymowy.
Dominuje myślenie konkretno-obrazowe nad pojęciowo-słownym. Upośledzone
abstrahowanie, uogólnianie, porównywanie, rozumienie przyczynowo-skutkowe,
wnioskowanie i tworzenie pojęć
Jest mało samodzielny w myśleniu - ma obniżony krytycyzm i ograniczoną zdolność do
samokontroli. Dość dobrze definiuje pojęcia konkretne, ale nie abstrakcyjne.
Ma opóźniony rozwój motoryki – opóźnione jest siadanie, chodzenie, ruchy są mało
precyzyjne i słabo skorygowane.
•
•
Uczeń ma osłabioną kontrolę emocji, popędów, dążeń. Jego przystosowanie
społeczne jest utrudnione (maksymalny poziom dojrzałości społecznej dochodzi do
17 lat). Jest zdolny do uczuć wyższych.
Jest w stanie opanować materiał programowy pięciu klas szkoły podstawowej
masowej. Może uczyć się w szkole integracyjnej, zespołach szkół specjalnych,
przebywać w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Może pracować w
wyuczonych zawodach w zakładach pracy lub zakładach pracy chronionej
Proces uczenia się
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wolne tempo uczenia się
Mała wrażliwość na upływający czas przeznaczony na wykonanie zadania
Niedostępność treści abstrakcyjnych
Dominacja pamięciowej formy uczenia się
Mniejszy niż u osób zdrowych udział czynnika werbalnego w procesie uczenia się
Mniejsza niż u osób zdrowych trwałość nabytych wiadomości i umiejętności
Trudniejsze wygaszanie utrwalonych , nieakceptowanych społecznie reakcji
Trudności w dostosowaniu reakcji do zmieniających się bodźców
Większe w porównaniu z osobami sprawnymi intelektualnie znaczenie
wzmocnień w nabywaniu i utrwalaniu pożądanych reakcji
Mniejsza zdolność wykorzystywania poprzednich doświadczeń w procesie
bieżącego uczenia się
Chaos, brak planu w nabywaniu złożonych form uczenia się
Niedostępność niektórych form uczenia się ( przez rozwiązywanie problemów)
Trudność w aktywizowaniu uwagi dowolnej w trakcie uczenia się organizowanego
przez otoczenie
Jak pomóc dziecku z upośledzeniem umysłowym w klasie?
• rozpoznajemy możliwości ucznia ze szczególnym uwzględnieniem jego
mocnych stron takich jak: dobra pamięć mechaniczna, uzdolnienia
muzyczne, empatia i inne,
• zwracamy się do ucznia zawsze po imieniu bez zdrobnień i infantylnych
zachowań,
• sadzamy dziecko blisko nauczyciela ,
• umożliwiamy pracę w małych grupach, korzystając ze wsparcia i
kompetencji kolegów
• zwiększamy częstotliwość wzmocnień pozytywnych kierować do
dziecka krótkie, zrozumiałe polecenia
• podkreślamy markerem rzeczy ważne do zapamiętania
• przygotowujemy sprawdziany o niższym stopniu trudności, praktyczne
• umożliwiamy korzystanie z różnych pomocy dydaktycznych
• ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać wysiłek włożony w pracę
• określamy najlepszy dla ucznia sposób uczenia i zapamiętywania
Ocenianie
• ocenę z poszczególnych przedmiotów ustala
nauczyciel prowadzący po konsultacji z nauczycielem
wspomagającym (oligofrenopedagog)
• ocenie podlega również wkład pracy i
zaangażowanie, a nie tylko poziom wiadomości czy
umiejętności.
• jeżeli wkład pracy ucznia zasługuje na uwagę,
dopuszcza się podwyższenie oceny o jeden stopień
niż przewidują to poniższe wymagania
Ocena bardzo dobra lub celująca
• Ocenę bardzo dobrą lub celującą otrzymuje uczeń, który opanuje treści
wykraczające poza poziom podstawowy
Ocena dobra
• Otrzymuje uczeń, który opanował treści zawarte w wymaganiach podstawowych.
Ocena dostateczna lub dopuszczająca
• Jeżeli poziom wiedzy ucznia jest niższy niż podstawowy otrzymuje on ocenę
dostateczną lub dopuszczającą (w zależności od charakteru i zakresu niedostatków
w osiągnięciach ucznia)
• Jeżeli uczeń wykazuje problemy w opanowaniu wymagań podstawowych, ale
posiada minimum wiedzy i umiejętności dla danego poziomu edukacji i stara się
uczestniczyć w procesie nauczania, to zasługuje na ocenę dostateczną.
• Jeżeli uczeń wykazuje fragmentaryczną wiedzę i niski poziom umiejętności
określonej w programie nauczania wystawia się ocenę dopuszczającą.
Ocena niedostateczna
• Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i
umiejętności określonych w programie nauczania. Nie jest w stanie wykonać zadań
o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.
Ocena zachowania
• Oceniając zachowanie ucznia należy uwzględnić,
zdiagnozowane przez specjalistów, zaburzenia emocjonalne.
Jeżeli, mimo zaburzeń, przestrzega on norm społecznych (np.
zachowuje właściwy stosunek do pracowników szkoły,
kolegów) może być nagrodzony oceną dobrą zachowania.
• Jeżeli uczeń nie spełnia tych podstawowych wymogów,
wystawia się ocenę poprawną, a w skrajnych przypadkach
nieodpowiednią. Każda ocena musi być uzasadniona przez
wychowawcę.
Ocena - przykład
Kryteria na poszczególne oceny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń:
który, nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej
nie opanował najprostszych wiadomości
nie potrafił wykonać prostych zadań
ma braki uniemożliwiające mu dalszą naukę
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
prowadził zeszyty przedmiotowe
sporadycznie odrabiał prace domowe
posiadł wiedzę i umiejętności z poszczególnych działów programowych w
zakresie kompetencji koniecznych
• wykazywał niewielką aktywność własną; wymagał dużego wsparcia
nauczyciela
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
prowadził zeszyty przedmiotowe
posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji koniecznych
pracował na lekcji samodzielnie i w grupie, ale też wymagał
wsparcia nauczyciela
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
prowadził zeszyty przedmiotowe
systematycznie uzupełniał ćwiczenia
posiadał i wykorzystywał zgodnie z przeznaczeniem przybory
potrzebne do lekcji np. geometrii, plastyki, muzyki
• w miarę systematycznie odrabiał prace domowe
• aktywnie pracował na lekcji samodzielnie i w grupie przy niewielkim
wsparciu nauczyciela
• posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• spełniał takie same wymagania jak na ocenę dobrą
• wykazywał dużą inicjatywę w zakresie samodzielnie
wykonywanych zadań, zarówno w klasie jak i w domu
• wymagał sporadycznego wsparcia nauczyciela w
zakresie osiągania poziomu wymagań podstawowych
• był aktywny i zaangażowany w proces uczenia się, o
czym świadczy ilość dobrych i bardzo dobrych ocen
cząstkowych
W szkolnictwie specjalnym ocena celująca jako ocena klasyfikacyjna
• z przedmiotów ogólnokształcących jest wystawiana tylko w
wyjątkowych przypadkach. Zgodnie z określeniem, jaki w sobie
zawiera, jest informacją o przekroczeniu wymagań programowych i
ogromnym postępie w rozwoju ucznia.
• Jeśli uczeń szkoły specjalnej otrzyma oceny śródroczne bardzo
dobre lub celujące ze wszystkich przedmiotów nauczania, istnieje
możliwość rekwalifikacji go do klasy programowo wyższej. W
szkole ogólnodostępnej sytuacja taka powinna oznaczać
konieczność powtórnego przebadania ucznia w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej i zmianę sposobu nauczania.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• osiągał wysokie wyniki w sporcie i konkursach plastycznych lub
muzycznych
Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, jako jedyna grupa, realizują odrębną podstawę programową
kształcenia ogólnego.
Budowa i zakres podstawy różnią się znacznie od podstawy kształcenia
ogólnego realizowanej przez pozostałych uczniów. Wynika to ze specyfiki
funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębszym,
która wymaga bardzo zindywidualizowanego podejścia do procesu ich
kształcenia.
rozwijanie autonomii,
wdrażanie do funkcjonowania
społecznego,
rozumienia i uznawania
norm społecznych
komunikowanie się
z otoczeniem
samodzielność
w zakresie
zaspokajania
podstawowych
potrzeb życiowych
zaradność
w życiu
codziennym
uczestnictwo
w różnych
formach życia
społecznego
Uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
Zasady pracy w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych:
• spróbuj zdobyć uwagę dziecka zanim zaczniesz mówić np.: zawołaj
je po imieniu, jeśli trzeba fizycznie nakieruj je w swoją stronę
• dostosuj złożoność swojego języka do poziomu dziecka, zarówno
pod względem struktury języka (jak mówisz?) oraz przekazywanych
treści (co mówisz?)
• Mów i pokazuj, co masz na myśli, korzystaj z języka gestów i
demonstracji, aby pomóc w wykonaniu wymaganych czynności
• pokaż dziecku, że jesteś chętnym słuchaczem, staraj się zrozumieć
jego próby komunikacyjne np.: dziecko może szarpnąć Cię w
kierunku, skąd coś chce; może stanąć obok czegoś co chciałyby
otrzymać; może utkwić wzrok w przedmiocie swoich pragnień; kiedy
czegoś chce może powtórzyć twoje pytanie: np.: Pytanie - "Czy
chcesz ciastko?", Odpowiedź- "Czy chcesz ciastko?"; pamiętaj, że
osoby z autyzmem usiłują porozumieć się, najlepiej jak potrafią.
• unikaj metafor i przenośni lub pomóż dziecku je zrozumieć
• unikaj nadmiernego mówienia
• mów o rzeczach ważnych i istotnych dla dziecka np.: co aktualnie
robi, na czym skupia swoją uwagę, co zamierza zrobić, jak ma to
zrobić,
• przekazuj osobie z autyzmem informacje o tym, co i jak ma zrobić;
zbyt wiele czasu tracimy na mówienie o tym, czego nie należy robić,
czego nie wolno a to bywa bardzo zniechęcające.
• powtarzaj i parafrazuj co powiedziało dziecko, unikając schematów
komunikacyjnych
• szepnij dziecku do ucha, co ma powiedzieć do innej osoby
• jeśli to możliwe odnoś swoje wypowiedzi do konkretnych przedmiotów,
zjawisk w otoczeniu dziecka, wskazując na nie, dotykając, pokazując
przykłady
•jeśli to możliwe odnieś echolalie dziecka do tego co jest „tu i teraz”
jednocześnie próbując nakierować jego uwagę na coś na czym Ci
zależy np.: dziecko powtarza echolalicznie „nie ma szafy”- rozejrzyj
się wnikliwie po otoczeniu i stwierdź zgodnie z prawdą „tak masz
rację tu nie ma szafy, ale za to jest ciekawa książka, zabawka …
itp.” lub „co Ty mówisz? w tym pokoju jest szafa, ja widzę tu szafę, a
w niej jest Twoja ulubiona zabawka, kredki …itp.”
•używaj w sposób właściwy zaimków osobowych, unikaj mówienia o
sobie lub o dziecku w trzeciej osobie liczby pojedynczej np.: „pani ci
poda...”, „pan ci pomoże...”, „Bartek je obiad…”, „Bartek się bawi...”
itp.; te zwroty warto zamienić na „ podam ci...”lub nawet ”ja ci
podam”, „pomogę ci...” czy ”ja ci pomogę”, „ty jesz obiad...”, „ty się
bawisz...”; na tym etapie czasami warto nawet nadużywać zaimków
„ja” i „ty”.
•naucz właściwych wypowiedzi inicjujących rozmowę
•naucz sposobów proszenia o wyjaśnienie lub pomoc w momencie
dezorientacji
•pamiętaj, o innych poza mową kanałach komunikacyjnych a jest ich
aż siedem: oddech, sygnały płynące z ciała, wyraz oczu, mimika,
postawa – układ ciała, gestykulacja, odgłosy nieartykułowane.
Zasady pracy w kontekście nieprawidłowości funkcjonowania
społecznego:
•naucz dziecko obserwować zachowanie innych dzieci, aby miało wzór, co
należy robić
•zachęcaj do zabaw polegających na współpracy, współdziałaniu
•modeluj właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych
•zorganizuj aktywności dziecku w tzw. wolnym czasie np.: w czasie przerwy
pomiędzy lekcjami, podpowiedz co może robić w trakcie przerw
•zachęcaj do zawierania przyjaźni, tłumacz kim jest przyjaciel, jakie są cechy
dobrego przyjaciela
•prezentuj przykłady wyrażania emocji
•pomóż w wyrażaniu emocji np.: stosując umowny „licznik” jako ich wizualną
ilustrację
•stosuj pytania naprowadzające lub zachęć do dziecko do pisania
pamiętnika, aby ułatwić mu mówienie o sobie
•naucz, jak zwracać uwagę na niebezpieczeństwa, jak je przewidywać i jak
go unikać; pamiętaj, że reakcje osoby z autyzmem mogą być
nieodpowiednie do niebezpiecznej sytuacji;
Zasady pracy w kontekście braku elastyczności w zachowaniu i myśleniu,
występowania sensoryzmów i trudnych zachowań:
•
•
•
•
•
•
redukuj poziom stresu u dziecka
naucz dziecko koncepcji czasu i twórz razem z nim rozkłady zajęć, aby
łatwiej mu było przewidzieć co go jeszcze czeka;
zawsze uprzedzaj osobę z autyzmem, kiedy ma nastąpić jakaś zmiana, np.:
jeśli bawicie się wspólnie i zabawa dobiega końca, powiedz: "jeszcze jeden
raz" lub "za dwie minuty skończymy"
pracuj na pozytywach, nagradzaj pożądane zachowania a ignoruj nie
pożądane
pracuj nad elastycznością dziecka, unikając własnych schematycznych
działań
spróbuj zrozumieć zachowanie osoby z autyzmem, zachowanie jest często
komunikatem np.: dziecko może rzucać grą lub zabawką, jeżeli ta jest zbyt
łatwa lub trudna dla niego; może odepchnąć coś czego nie chce, gdy nie
umie powiedzieć w tej chwili - "nie"; może okazać agresję jeżeli potrzebuje
przerwy; może być opryskliwe, jeśli jest zmęczone lub głodne, a ty
nalegasz, by coś zrobiło; może być przestraszone lub zdenerwowane jeśli
znajduje się w zatłoczonym, hałaśliwym miejscu;
Zasady pracy w kontekście funkcjonowania sensorycznego:
•naucz się, które bodźce sensoryczne dziecko uspokajają i organizują
a które są dla niego dezintegrujące (wg wskazówek terapeuty
integracji sensorycznej)
•unikaj bodźców dezintegrujących np.: intensywnego światła,
minimalizuj hałas w otoczeniu (wg wskazówek terapeuty integracji
sensorycznej)
•stosuj bodźce, które są dla danego dziecka organizujące np.: mocny
masaż, mały przedmiot na biurku dziecka, którym może ono
manipulować, guma do żucia lub lizak w buzi (według wskazówek
terapeuty integracji sensorycznej)
Zasady pracy w kontekście rozwijania funkcji poznawczych:
•odkryj i wykorzystaj mocne strony dziecka, które mogą być
pomocne w rozwoju poznawczym np.: dobrą pamięć,
zainteresowanie konkretnym tematem, łatwość skupiania uwagi na
szczegółach itp.
•dowiedz się co dla osoby z autyzmem jest nagrodą, szukaj jej
zewnętrznych i wewnętrznych motywacji do zabawy, nauki i pracy
DOSTOSOWANIE OTOCZENIA i WYBÓR MIEJSCA
• Posadź ucznia z przodu klasy ( blisko nauczyciela, tablicy ), dzięki
temu można nieustannie kontrolować pracę ucznia
• Posadź ucznia daleko od okna drzwi lub jakichkolwiek innych
ruchomych przedmiotów, daleko od otwartej wspólnej przestrzeni
• Jeśli to możliwe obok sumiennego i pracowitego ucznia;
• w przypadku przedszkola obszar, na którym pracują dzieci może
wyznaczać dywanik
• w przypadku pracy w grupach w szkole poszczególne obszary są
bardzo wyraźnie zaznaczone poprzez odpowiednie ustawienie
stolików;
• dzieci, które się łatwo rozpraszają mogą siedzieć przy stolikach
z mniejszą ilością dzieci
DOBRZE WIDOCZNE I INTERESUJĄCE POMOCE
WIZUALNE
• pomoce wizualne mogą stanowić doskonałe
uzupełnienie lekcji, zawierają aktualny materiał
i odpowiednie przykłady
• oglądanie tablic daje jeszcze jedną szansę czytania
i uczenia się
REGUŁY I ZASADY POSTĘPOWANIA UMIESZCZONE NA TABLICY
POMCNICZEJ
• umieszczenie zasad i reguł w widocznym miejscu redukuje
potrzebę werbalnego powtarzania ich – wystarczy wskazać ręką
• można zawrzeć z uczniem indywidualną umowę
o stosowaniu sygnałów za pomocą gestów, gdy zachodzi taka
potrzeba (często traktowana jako przywilej, a wiec
skuteczniejsza)
TOK ZAJĘĆ W CIĄGU DNIA
• trudniejsze przedmioty powinny znaleźć się na początku, ćwiczenia
fizyczne lepiej planować pod koniec dnia
• naprzemienne planowanie zajęć cichych i wymagających aktywności
• pomiędzy lekcjami wskazane są krótkie zajęcia ruchowe
• lekcje, które cieszą się większą popularnością powinny być
przeplatane z mniej popularnymi
• jasne reguły określające codzienne czynności (oddawanie
wykonanych prac , przechodzenie z lekcji do lekcji)
• wywieszanie plakatów opisujących etapy rutynowych czynności
• uczenie dzieci tego co powinny robić w przypadku wcześniejszego
zakończenia zadania
UTRZYMANIE UWAGI I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW
• gdy dziecko jest zaangażowane w czasie lekcji, nagradzanie go, docenianie jego
wysiłku
• gdy dziecko zaczyna przejawiać niewłaściwe zachowania nakierowywanie jego
uwagi na lekcję przez zaangażowanie go w jej realizację
• używanie języka zrozumiałego dla uczniów
• używanie przykładów
• odwoływanie się do pojęć aktualnych w środowisku uczniów oraz ich
ulubionych zajęć
• najważniejsze elementy lekcji powinny być najbardziej interesujące,
powtarzamy je, wypisujemy na tablicy
• zachęcanie dzieci do zadawania pytań , im są bardziej zaangażowane tym więcej
poświęcają uwagi lekcji
• stosowanie pokazów, używanie pomocy wizualnych
• ograniczenie do minimum okresów bezczynności w czasie lekcji
• ograniczanie czasu pomiędzy lekcjami a przerwami – to szczególnie trudne
chwile dla dzieci
CECHY INTERESUJĄCEGO PROGRAMU
• wykorzystywanie różnych kanałów sensorycznych; dzieci dobrze
zapamiętują pojęcia gdy poznają je na wiele sposobów
• nauczanie oparte na osobistym doświadczeniu (każdy uczeń może
wybrać coś co umie, aby uczyć resztę klasy)
• uczenie na materiale interesującym dla uczniów (pojęcia matematyczne
za pomocą gier lub monet), używanie kolorowych kartek papieru,
materiałów interesujących w wizualny sposób
• zminimalizowanie uczenia się na pamięć;
• używanie programów komputerowych z funkcją korekcji błędów
• używanie stopera, zadania do wykonania
w określonym czasie
• stosowanie przerw w pracy, w czasie których możliwy jest ruch fizyczny
• jeśli to możliwe, korygowanie pracy dzieci
w trakcie wykonywania zadania; uczeń więcej zyska jeśli pomoc
zostanie udzielona natychmiast lub jeszcze w trakcie pracy
• skrócenie zadań pisemnych tak, aby dopasować je do długości okresu
skupienia uwagi
• pozytywne, entuzjastyczne nastawienie nauczyciela do programu
BUDOWANIE SYSTEMU MOTYWACJI UCZNIA
• zrób listę nagród
• pamiętaj, że nagroda musi być warunkowa – dostępna tylko wtedy,
gdy występuje pożądane zachowanie
• stosuj różnorodne nagrody
• nieustannie poszukuj nowych nagród
• pamiętaj o zasadzie nieprzewidywalności
• nagradzaj występowanie pozytywnych zachowań,
a nie – brak negatywnych – pokazujesz właściwe postępowanie
• nagroda powinna być stopniowo wycofywana w miarę, jak uczeń coraz
bardziej wykazuje pożądane zachowanie;
• daj dziecku możliwość wykazania się, wyznacz zadanie, któremu
sprosta (np. kontrolowanie przez dziecko toku wspólnej zabawy)
• wyuczone zadania powinny być nagradzane stosunkowo rzadko
• nie używaj nagród w formie przekupstwa
• udzielaj pochwał konkretnego zachowania: pochwały dopingują
dziecko do właściwego wykonywania obowiązków, pomagają
stworzyć pozytywny wizerunek samego siebie
• dziecko potrzebuje twojej uwagi, okazuj mu ją we właściwy
sposób i we właściwym czasie
• unikaj krytyki
• skup się na pozytywach
• wprowadź punktowy system nagradzania
Download