ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

advertisement
...........................................................
(imię i nazwisko)
............................................................
............................................................
( adres)
OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH
Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
…………………………….……..
(miejscowość, data)
......................................
(podpis)
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego: „Kto składając zeznanie mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że nie byłem/byłam
skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne ani dyscyplinarne.
…………………………….……..
(miejscowość, data)
......................................
(podpis)
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
…………………………….……..
(miejscowość, data)
......................................
(podpis)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć tożsamych,
pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych,
wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z
obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).
…………………………….……..
(miejscowość, data)
......................................
(podpis)
Download