OWU_Konsument_zgoda_treści cyfrowe

advertisement
________________, dnia ______________
ZGODA NA DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki świadczenia Usług przez
Kancelarię, w szczególności zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Umowy o świadczenie
pomocy prawnej.
Oświadczam również, że zostałem poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia
Usług, że po dostarczeniu przez Kancelarię treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, nie będzie mi przysługiwało prawo odstąpienia od umowy oraz jednocześnie
wyrażam zgodę na wykonanie Usługi przez Kancelarię przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
podpis
Download