Wzór umowy załącznik nr 2 ZO 02/07/2015 UMOWA NR ZP 02/06

advertisement
Wzór umowy załącznik nr 2 ZO 02/07/2015
UMOWA NR ZP 02/06/2015
Nr 18
z dnia ………………….
Pomiędzy:
Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w
Głuchołazach
ul. Parkowa 9, 48 –340 Głuchołazy
Zarejestrowanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
w KRS nr 0000008513
NIP 753-19-74-827 REGON 010649626
Który reprezentuje :
Dyrektor –Jolanta Nowakowska
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………….
……………………………………………………….
będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP 7551017916
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
§ 1.
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór Wykonawcy dokonany w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w trybie zapytania ofertowego, na podstawie Regulamin udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro § 5. Pkt. B Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 21 lipca 2014 roku.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pod nazwą: „ wymiana
rynien na budynku pralni ( budynek gospodarczy ) wraz z łącznikiem z budynkiem chorych Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ”
Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się w szczególności następujący zakres rzeczowy:
• prace przygotowawcze:
- demontaż starych rynien i odpływów na budynku pralni
- demontaż starych rynien i odpływu na łączniku z budynkiem chorych
- demontaż haków i okapnika na budynku pralni
- demontaż haków na łączniku z budynkiem chorych,
- usunięcie papy podkładowej i nawierzchniowej w celu demontażu haków na budynku pralni
• Montaż:
- montaż haków i okapnika na budynku pralni,
- montaż haków na łączniku z budynkiem chorych,
- położenie okapnika oraz papy podkładowej i papy nawierzchniowej na budynku pralni.
- montaż rynny metalowej klejonej 10 cm na budynku pralni
- montaż rynny metalowej klejonej 10 cm na łączniku z budynkiem chorych
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa w szczególności
techniczno - budowlanymi i normami polskimi .
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kadrę i potencjał techniczny umożliwiający wykonanie
zamówienia.
1
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, iż użyte do realizacji umowy materiały posiadają wymagane atesty i
certyfikaty i są zgodne z polskimi normami.
§3
1.Strony ustalają że roboty wykonane zostaną do dnia 31.12. 2015 r.
2. Strony ustalają, że wykonywanie robót będzie odbywać się w sposób uzgodniony z Dyrekcją
Zakładu.
§4
1.Wartość robót budowlanych objętych przetargiem zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: ………. netto +
……… podatku VAT co daje kwotę: ………….. brutto (słownie ……………………………………. zł ).
2.Wynagrodzenie to będzie płatne po odbiorze prac ( protokół) w terminie do 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę
§5
Zamawiający nie dopuszcza robót dodatkowych.
§6
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Tomasz Rudnicki.
§7
Wykonawca zobowiązuje się: zapewnić ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz
zapewnić warunki bezpieczeństwa , a po zakończeniu prac usunąć z terenu budowy w terminie 2 dni
zaplecze oraz wszystkie materiały i uporządkować teren.
§8
1. Wady wykryte przez zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę.
2. Jeżeli wykonawca wykonywał będzie przedmiot umowy niezgodnie z umową lub w sposób wadliwy
- zamawiający może wezwać do zmiany sposobu wykonania zadania, w razie niedostosowania się
wykonawcy do uwag zamawiającego i nie wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania robót w
ciągu trzech dni licząc od dnia wezwania - zamawiający może odstąpić od umowy w trybie
natychmiastowym.
3.W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1,2 wykonawca zobowiązany jest naprawić
Zamawiającemu ewentualnie poniesioną szkodę.
§9
1.Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przysługuje
im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
2.Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
1).Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich z własnej winy przez okres 1 tygodnia
2).Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.
3).Jeżeli wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania umowne.
4). W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 1 tygodnia od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
3.Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
1). Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,
2). Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy,
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół
inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienia od umowy.
6. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę o zamiarze odstąpienia
bezzwłocznie.
2
§ 10
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w
następujący sposób:
1). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) Niedotrzymanie terminu zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego - w
wysokości 0,5% wartości robót za każdy dzień zwłoki.
b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wys. 0,5%
wynagrodzenia brutto za wadliwie wykonane roboty za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
uzgodnionego na usunięcie wad;
c) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za
przedmiot umowy brutto.
2). Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za:
a) zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy
dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony;
b) odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia za przedmiot umowy brutto.
3). Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienie umowne w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie
zwłoki w zapłacie kary przez Wykonawcę, może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.
2.Niezależnie od zastrzeżonych w umowie kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych K. C. w przypadku gdy wartość wyrządzonej
szkody przekracza wysokość kar umownych zastrzeżonych niniejszą umową
§ 11
Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres 36 miesięcy.
§ 12
1. Ewentualne spory wynikłe na tle robót wykonywanych w ramach niniejszej umowy rozstrzyga
właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
2. Strony wyrażają zgodę aby w pierwszej kolejności spory wynikłe na tle wykonywania postanowień
umowy były poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym.
3. Postępowanie reklamacyjne polega na skierowaniu konkretnych żądań do drugiej strony w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem żądania.
4. Druga strona zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 21 dni od daty złożenia
roszczenia.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy K.C. i
ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 14
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
wykonawca, a drugi Zamawiający.
Wykaz załączników do umowy:
a) Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy.
Zamawiający
....................
Wykonawca
....................
3
Download