wzór umowy

advertisement
Wzór umowy
UMOWA DOSTAWY
zawarta w dniu …………………………. w Miejscu Piastowym
pomiędzy Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza w Miejscu
Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38 – 430 Miejsce Piastowe
NIP, Regon
reprezentowanym przez: Ks. Jerzego Sosińskiego – Dyrektora Szkoły
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
……………………………….., reprezentowanym przez:
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie Przetargu (PRZETARG, o którym mowa w art. 70 1 – 70 5
ustawy Kodeks Cywilny), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem
niniejszej umowy jest dostawa na adres: Michalicki Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza 25, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce
Piastowe oraz instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) obrabiarki sterowanej
numerycznie do prac frezarskich i grawerskich w drewnie i fabrycznie nowej zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do umowy.
2. W ramach w/w zamówienia Wykonawca:
a) własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność dostarczy do Michalickiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza, ul. Ks.Br. Markiewicza 25 b,
38-430 Miejsce Piastowe i postawi w stan gotowości sprzęt określony w załączniku Nr 1 do
niniejszej umowy,
b) przeszkoli pracowników Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu
Piastowym w zakresie Obsługi sprzętu.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny
i nadający się do użytku oraz posiada właściwości, o których zapewnił Zamawiającego w swojej
ofercie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy zgodnie z niniejszą umową oraz wymogami
określonymi w Regulaminie Przetargu, obowiązującymi przepisami i normami.
§2
Termin wykonania dostawy ustala się na 15.06.2010 r. od dnia podpisania umowy.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy, w wysokości:
……………….. netto PLN (słownie: …………….)
……………….. brutto PLN (słownie: …………….)
2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty i należności związane z realizacją niniejszej
umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT według stawki 22% w wysokości ………………….
PLN.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
w terminie do 30 dni od daty przedłożenia faktury, a po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru
przedmiotu umowy, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie
dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
4. Zamawiający dokona jakościowego odbioru towaru w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania towaru.
§4
Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) gdy wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
2) gdy wady nie nadają się do usunięcia, może:
a)
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, albo żądać wymiany na towar wolny od wad (nowy),
b)
żądać wymiany na towar wolny od wad (nowy) lub odstąpić od umowy, jeżeli wady te
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.
1.
2.
3.
4.
5.
§5
Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela ………-miesięcznej gwarancji/rękojmi licząc od dnia
odbioru technicznego.
W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym zostanie stwierdzona wada, Wykonawca zobowiązuje
się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jego
powiadomienia.
Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zapłaci 0,2%
wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po
określonym w pkt. 2
Okres gwarancji/rękojmi części zamiennych, podzespołów lub nośników informacji wymiennych
w związku z awarią, defektem, rozpoczyna się od dnia ich zamontowania.
Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 lub trzy próby usunięcia
tej samej wady nie dadzą pozytywnego rezultatu - Zamawiający uprawniony jest do żądania
niezwłocznej wymiany urządzenia na nowe. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
§6
1.
Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary umowne naliczane będą
w następujących wypadkach i wysokościach.
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
Kara liczona będzie od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c)
Z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,
d) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :
a) Za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy obiektu-miejsca dostawy w wysokości 0,2% wartości
umownej za każdy dzień zwłoki,
b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku zajścia istotnej zmiany
okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez zapłaty kary umownej.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości poniesionej szkody. Ustala się, że obowiązującą formą odszkodowania za
nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na zasadach ogólnych (art.
471 k.c. i następne).
§7
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z
niniejszej Umowy na osoby trzecie.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany zawartej umowy jedynie w przypadkach, gdy zmiany te nie
będą niekorzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie
z okoliczności, których strony przy zachowaniu wymaganej staranności przewidzieć nie mogły
w chwili zawarcia umowy.
§9
Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygane będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla stron umowy.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
Projekt „Modernizacja Warsztatów Szkolnych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Download