1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na

advertisement
UMOWA SPRZEDAŻY -
zawarta w dniu :
/ 2008
- 05 - 2008 r. w Lublinie pomiędzy:
Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin, reprezentowanym przez:
1. inż. Macieja Grudzińskiego
- KANCLERZ
2. Grzegorz Mazur
- KWESTOR
zwanym w treści umowy Zamawiającym a:
„
”
z siedzibą przy ul.
w
wpisaną do KRS pod Nr.
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Wydział Gospodarczy KRS.
zwaną w treści umowy Wykonawcą .
reprezentowaną przez
§ 1.
Podstawa umowy
1. Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o dokonanie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 €
zgodnie z art. 10 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 )
§ 2.
Przedmiot sprzedaży, termin dostawy i cena
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność: SPRZĘT
KOMPUTEROWY i wydać mu towar zgodny z ofertą nr:
z dnia
- 05 - 2008r. w terminie :
a/ w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia potwierdzonego przez MNiSzW
b/ w ciągu 14 dni od podpisania umowy
(notebooki )
2. Towar określony w ust.1 zostanie dostarczony transportem Wykonawcy i na jego koszt
pod adresem: UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ w LUBLINIE ,
Plac M. C. Skłodowskiej 5
3. Wykonawca ubezpieczy towar do momentu przyjęcia go przez Zamawiającego
4. Do towaru stanowiącego przedmiot umowy Wykonawca dołączy gwarancję i instrukcję
obsługi w języku polskim.
5. Cena towaru wynosi :
Zad. Nr.
( słownie :
-
PLN brutto
/ 100 PLN brutto )
6.Cena zawiera: cenę netto towaru wraz z podatkiem (22 % VAT) oraz koszt transportu,
opakowania, ubezpieczenia, instalacji i uruchomienia w miejscu użytkowania (instalacja
i uruchomienie oznacza połączenie wszystkich elementów zestawu w jeden układ, uruchomienie
i sprawdzenie poprawności działania systemu operacyjnego i innych zainstalowanych
programów.
Obejmuje również sprawdzenie zgodności dostarczonego sprzętu z konfiguracją
zawartą w ofercie o której mowa w § 2,pkt. 1.
UWAGA : Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku
VAT w wysokości 0% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia
11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr. 54 , poz. 535 z dnia 5 kwietnia 2004 r. )
§3
Gwarancja i serwis
1. Warunki gwarancji i serwisu, zgodnie z ofertą nr :
z dnia:
- 05 - 2008 r.
§4
Odbiór towaru
1. Ilościowego odbioru towaru dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
2. Odbiór techniczny towaru nastąpi po zainstalowaniu go i uruchomieniu przez
przedstawiciela Wykonawcy w miejscu użytkowania.
3. Odbiór techniczny zostanie potwierdzony protokółem, podpisanym przez przedstawicieli
każdej ze stron.
§5
Postanowienia finansowe i handlowe
1. Podstawę do zapłaty ceny za przedmiot umowy będzie stanowiła faktura wystawiona na
podstawie protokołu odbioru technicznego potwierdzającego zgodność dostawy z
wymaganiami określonymi niniejszą umową.
2.
Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie 21 dni od
daty otrzymania faktury, z uwzględnieniem § 4 ust. 2 umowy, z ustawowymi odsetkami w
razie uchybienia terminu płatności.
3.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP:
712 – 010 – 36 – 92
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP:
...................................................
§6
Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie
następujących kar umownych:
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny za
przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w jego dostawie lub zwłoki w usunięciu wad,
lecz nie więcej niż 10 %.
1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny przedmiotu
umowy z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary
Umowne.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod
rygorem ich nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ) oraz
Kodeksu Cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwe rzeczowo Sądy w
Lublinie.
4. Umowa niniejsza została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Download