Załącznik nr 1 PN/xx-10/NA

advertisement
Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA - wzór
zawarta w dniu ………………. 2014r. w Lublinie, pomiędzy
Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, działającym na podstawie aktu powołania
adres: Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………….
przy kontrasygnacie Kwestora UMCS
a ………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”
Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia laboratoryjnego w ramach projektu
„Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych” (oznaczenie sprawy: PN/04-2014/CNF) na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz. 907 – z późn. zm.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§1
Przedmiot umowy, termin dostawy i cena
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność ……………………… zwanego dalej
„towarem” i wydać mu zgodnie z ofertą z dnia ………..…. 2014r. w terminie do …………………………
Towar określony w ust. 1 dostarczony zostanie transportem Wykonawcy i na jego koszt na adres:
…………………………………………………………………
Wykonawca ubezpieczy towar do momentu przyjęcia go przez Zamawiającego.
Cena towaru wynosi:
……………………………………… zł netto; podatek VAT wg stawki ….. % - ………………………………….. zł
……………………………………… zł brutto.
Cena zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi
przez Zamawiającego, w tym podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, upusty, rabaty, koszty
transportu do bezpośredniego użytkownika, opakowanie, ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty
odprawy celnej w ramach importu bezpośredniego.
Niniejsza umowa realizowana jest w ramach Działania 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale
badawczym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 na podstawie umowy
POIG.02.01.00-06-024/09-06 projekt pn.: „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”.
§2
Gwarancja i serwis
Warunki gwarancji i serwisu, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu. Gwarancja wynosi …………………………
1.
2.
§3
Odbiór towaru
Ilościowego i technicznego odbioru towaru dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokołem, podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron.
Podpisanie protokołu odbioru z zastrzeżeniami wywołuje skutki równoznaczne z opóźnieniem w
wykonaniu umowy.
§4
str. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
Postanowienia finansowe i handlowe
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń, potwierdzający
zgodność dostawy z wymaganiami określonymi niniejszą umową.
Zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w formie przelewu.
Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Termin uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej
w ostatnim dniu terminu płatności.
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej
zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew,
pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej
umowy.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP: 712-010-36-92
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP: ………………
§5
Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie
następujących kar umownych:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto za przedmiot
sprzedaży za każdy dzień zwłoki w jego dostawie.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu
sprzedaży z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§6
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy gdy:
1) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości
o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;
2) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej
jakości;
3) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w takim
przypadku Wykonawca uprawniony jest do zapłaty za wykonaną część umowy;
4) Zamawiający utracił dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, odstąpienie może być dokonane w terminie 30
dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
3. Odstąpienie od umowy przysługuje Zamawiającemu w przypadku niezrealizowania umowy w terminie
przewidzianym w niniejszej umowie. Odstąpienie może być dokonane w terminie 3 dni roboczych od wyżej
wymienionej daty realizacji przedmiotu umowy.
1.
§7
Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy:
1) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy;
2) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu
urządzeń lub materiałów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia
str. 2
2.
3.
4.
5.
parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był
dokonany wybór Wykonawcy;
3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego np. zmiana stawki podatku VAT.
4) zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji,
która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod rygorem ich
nieważności.
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie.
Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
str. 3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards