Załącznik nr 4 - Projekt umowy

advertisement
UMOWA - WZÓR
Nr………………………..
zawarta w dniu …......…....2016 r. w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
płk mgr inż. Ryszard KONEFAŁ
-
Komendant
z siedzibą przy ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin, NIP 852-258-82-84
a
firmą .............................................
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
....................................................................
....................................................................
o treści następującej:
§1
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2016r., poz.1020, z późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez
Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa na potrzeby Zamawiającego aktywnych
ochronników słuchu automatycznie reagujących na hałas oraz złącz PTT do
radiostacji Motorola GP 340/360 w oparciu o Formularz cenowy tj. Załącznik nr 1A
do umowy.
2. Oferowane artykuły (dostarczone artykuły) muszą spełniać wszystkie parametry
określone w załączniku nr 3 oraz muszą być wolne od wad prawnych
i fizycznych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na dostawy asortymentu
o parametrach niższych niż zawarte w załączniku nr 2 Opis przedmiotu
zamówienia, który należy traktować jako minimalne wymagania techniczne.
4. Dostarczone
przedmioty
muszą
być
fabrycznie
nowe,
gotowe
do natychmiastowego użycia i posiadać określone dla poszczególnych urządzeń
okresy gwarancji producenta potwierdzone przez Wykonawcę.
§3
1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości
zgodnie z gwarancją producenta, licząc od daty odbioru dostawy przez
Zamawiającego, jednak na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
2. Dokument gwarancji zostanie doręczony zamawiającemu wraz z instrukcją,
opisem obsługi sprzętu (w języku polskim) w dniu dokonania dostawy.
3. Na towary, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność
za jakość dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres minimum 24
miesiące liczony od daty dostawy do Zamawiającego. W tym zakresie niniejsza
umowa stanowi dokument gwarancyjny.
4. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu
rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym
że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje wydłużona na cały czas
trwania gwarancji plus 30 dni.
5. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy dostarczonego sprzętu, w okresie
gwarancji/ rękojmi, w terminie dłuższym niż 14 dni roboczych, lub wystąpienia
kolejnych awarii po wykonaniu wcześniej dwóch napraw tego samego sprzętu,
Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy, wolny od wad w terminie
7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących tę wymianę. Niezależnie od
powyższego czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenia Zamawiającego w
przedmiocie ujawnionych wad powinien nastąpić, w miejscu faktycznego
użytkowania sprzętu, w następnym dniu roboczym od potwierdzonego zgłoszenia.
§4
Niniejsza umowa została zawarta na czas określony z mocą obowiązującą
od dnia jej zawarcia do dnia 15.12.2016 r.
§5
1. Zamawiający wyklucza możliwość dostarczenia wyrobów przez firmy kurierskie,
itp. bez obecności osób odpowiedzialnych za dostawę, upoważnionych
do reprezentowania Dostawcy oraz pełnej dokumentacji dostawy tj. Faktury VAT
z terminem płatności 21 dni, dokumentów gwarancyjnych, opisów i instrukcji
obsługi. Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt swoim transportem do
magazynu, w godzinach od 08.00 do 13.00 w dniach roboczych: poniedziałek –
piątek.
2. Odbioru towaru, tj. ustalenia ilości, jakości, oceny towaru itp. będzie dokonywał
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w swoim magazynie w dniu
dostawy.
3. Osobą odpowiedzialną za realizację całej umowy ze strony Zamawiającego
będzie st. chor. szt. Wiesław Żelechowski tel. 727 012 722 lub 261 452 495.
4. W przypadku zakwestionowania jakości towaru przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany zakwestionowanej partii towaru w
terminie 14 dni, licząc od momentu powiadomienia, na towar wolny od wad.
§6
1. Za wykonanie dostawy określonej przedmiotem zamówienia strony ustalają
wynagrodzenie w wysokości ceny ofertowej, tj. .............. brutto, (słownie
złotych brutto: .......................), zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
2. Należność za wykonaną dostawę przekazywana będzie z konta bankowego
Zamawiającego na konto bankowe PKO BP S.A. Wykonawcy o numerze
.................................................w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od
daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
3. Zmiana konta bankowego Wykonawcy wymaga zmiany umowy w formie aneksu
i obowiązuje Zamawiającego po podpisaniu tego aneksu.
4. Przyjęcie wykonania dostawy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę na 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Narutowicza
10A,70-231Szczecinpo wykonaniu dostawy (z wpisanym numerem umowy).
5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę z wyszczególnieniem co najmniej
nazwy towaru, ilości, ceny jednostkowej i wartości całkowitej towaru
oraz opakowania, jeżeli takowe będzie występować w obrocie.
6. Zamawiający odmówi przyjęcia faktury w przypadku braku danych, o których
mowa w ust. 4.
7. Za datę dokonania
Zamawiającego.
płatności
ustala
się
dzień
obciążenia
rachunku
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia całkowitego brutto (wraz z podatkiem VAT) określonego niniejszą
umową za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
2. W przypadku odstąpienia od części umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto
stanowiącej równowartość niezrealizowanej części umowy.
3. Jeżeli opóźnienie realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5%
wartości opóźnionego zadania za każdy dzień zwłoki. Wysokość tej kary nie
może jednak przekroczyć 10% wartości umowy.
4. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami za każdy dzień opóźnienia
w płatności.
5. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar
umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§8
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
3. Zastrzega się, że Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków
wynikających z umowy na osoby trzecie.
§9
1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi
będzie kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy. Strony zobowiązują
się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. Korespondencję uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu
poleconego.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 1 pisma
dostarczone pod wskazany w niniejszej umowie adres uważa się za doręczone.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
5. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz.
otrzymuje Wykonawca, a 3 egz. Zamawiający.
Załączniki:
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 1A - Formularz cenowy
Zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 3 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
UZGODNIONO
RADCA PRAWNY
Download