wzór umowy kupna - sprzedaży - Zespół Placówek Oświatowo

advertisement
ZPO-W.SR.25.1.2014
WZÓR UMOWY
KUPNA - SPRZEDAŻY
I.
W dniu …………………………… pomiędzy:
Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu, ul. Reymonta 1,
37-500 Jarosław
reprezentowaną przez:
1. mgr Bartłomiej Kordas
Dyrektor Zespołu
2. Pani Danuta Majcher
Główny księgowy
zwaną w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM ”
a:
II.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
reprezentowanym/ą przez:
1. …………………………………………………………..
2. …………………………………………………………..
zwanym/ą w dalszej części umowy „ DOSTAWCĄ”,
zawarto umowę następującej treści:
§1
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar: owoców, warzyw i ziemniaków
(świeżych) dwa razy dziennie w godzinach od 6.00 do 7.00 i od 11.00 do 12.00
na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie ze składanymi zamówieniami przez
ZAMAWIAJĄCEGO, w ustalonych terminach i po cenie podanej przez
DOSTAWCĘ w załączonej ofercie.
2. Dopuszcza
się
możliwość
złożenia
dodatkowego
zamówienia
(interwencyjnego) towaru przez Zamawiającego , który Dostawca zobowiązuje
się dostarczyć w tym samym dniu , najpóźniej do trzech godzin od złożenia
zamówienia
3. W trakcie trwania umowy cena za dostarczane produkty nie ulegnie zmianie.
§2
1. Dostarczony towar musi być świeży i odpowiadać potrzebom jakościowym dla
danego towaru.
§3
1. Wartość pobranego towaru ZAMAWIAJĄCY płaci przelewem po otrzymaniu
wystawionej faktury.
§4
1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do nieodebrania dostarczonego
towaru, jeżeli nie będzie on odpowiadał wymogom określonym w § 2.
2. W przypadku okoliczności określonych w pkt 1 DOSTAWCA ma obowiązek
dostarczyć nową partię towaru w tym samym dniu.
3. W przypadku trzykrotnego stwierdzenia, że dostarczony towar nie odpowiada
wymogom określonym w § 2 ZAMAWIAJĄCY rozwiązuje umowę
z DOSTAWCĄ ze skutkiem natychmiastowym .
§5
1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo kontroli jakości i terminu ważności
dostarczanego towaru.
§6
1. Brak terminowej wpłaty spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
§7
1. Umowa zostanie zawarta na czas określony na okres od dnia 03.02.2014 r. do
30.06.2014 r.
2. Umowa może być rozwiązana wcześniej za porozumieniem stron lub za
uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, albo ze skutkiem
natychmiastowym zgodnie z § 4 pkt 3.
§8
Integralne części umowy stanowią:
a/ Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
b/ Oferta Dostawcy;
c/ Zawiadomienie o wyborze oferty.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji
niniejszej umowy, Strony są zobowiązane do polubownego rozstrzygnięcia
sporów.
2. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, do rozstrzygania
ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy
jest Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
PODPISY
ZAMAWIAJĄCY
DOSTAWCA
Download