UMOWA DOSTAWY - wzór zawarta w dniu

advertisement
UMOWA DOSTAWY - wzór
zawarta w dniu ….................. roku, w Sztumie pomiędzy :
….............................................................................................
….............................................................................................
reprezentowaną przez …........................................................
zwaną dalej Dostawcą
a
Zakładem Aktywności Zawodowej w Sztumie,
ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum
reprezentowanym przez Kierownika Zakładu Annę Serocką
zwanym dalej Zamawiającym
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dokonania dostawy i
przeniesienia prawa własności na Zamawiającego jednej sztuki fabrycznie nowego
samochodu ciężarowego do 3,5 tony przystosowanego do przewozu art.
spożywczych w odpowiedniej temperaturze przewozu, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej umowy - „Opis przedmiotu zamówienia”.
2. Dostawca dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego.
§2
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi brutto : …......................... zł (słownie:
…........................................................................................................................... złotych).
Netto : ….................................., VAT : …............................................. .
2. Cena o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona Dostawcy po faktycznym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru techniczno - jakościowego
podpisanym przez przedstawicieli obu stron, stwierdzającym dostawę bez wad.
3. Płatność za przedmiot umowy nastąpi po otrzymaniu faktury od Dostawcy, nie
wcześniej jednak niż przed faktycznym odbiorem przedmiotu umowy o którym mowa w
ust. 3
4. Termin płatności na wystawionej fakturze nie krótszy niż 30 dni.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji umowy : od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2014r.
§5
OBOWIĄZKI DOSTAWCY
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego na koszt
własny.
2. Dostawca dostarczy wraz z pojazdem wszystkie dokumenty świadczące, że samochód
jest fabrycznie nowy.
§7
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Dostawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem o dacie odbioru techniczno – jakościowego przedmiotu umowy.
Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu za potwierdzeniem odbioru.
Zawiadomienie należy przesłać na nr faxu (0-55) 640 3565.
2. Protokół odbioru techniczno – jakościowego zostanie sporządzony w 2
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
3. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy podczas odbioru techniczno
– jakościowego, Dostawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 5 dni. W
takim przypadku zamiast protokółu odbioru techniczno – jakościowego zostanie
spisany protokół o usunięcie wad.
§8
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …....... miesięcy na cały
przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego.
2. Wykonawca gwarantuje za właściwą jakość pojazdu, użytych materiałów, właściwe
wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji usterek, Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym Dostawcę ,a ten zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym do ich bezpłatnego usunięcia.
§9
KARY UMOWNE
Za niedotrzymanie przez Dostawcę terminu realizacji umowy o którym mowa w §3
ustala się kary umowne w wysokości 0,3 % od wartości brutto umowy za każdy dzień
zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy.
2.
Za nie usunięcie w terminie wad stwierdzonych w protokole o którym mowa w §7
pkt. 3 ustala się kary umowne w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3.
Kary umowne wymienione w ust. 1 i 2 Zamawiający może potrącić z faktury
końcowej.
4.
Odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
5.
Zamawiający może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy, jeśli jej dalsze wykonanie byłoby sprzeczne z
1.
interesem publicznym.
§ 10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, strony zawartej
umowy zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden
egzemplarz dla Dostawcy, trzy dla Zamawiającego.
4. Poniższe załączniki stanowią integralną część umowy:
a.
załącznik nr 1 – opracowanie „Opis przedmiotu zamówienia”
........................................
DOSTAWCA
............................................
ZAMAWIAJĄCY
Download