UMOWA Nr

advertisement
Załącznik 3 do SIWZ
Nr sprawy: 16/2015/P
Wzór
UMOWA Nr ………………
zawarta w dniu: ……………..…………………. w Krakowie
pomiędzy :
Gminą Miejską Kraków - Domem Pomocy Społecznej
30-725 Kraków
ul. Łanowa 39
NIP 679-20-26-187
REGON 350571852
reprezentowanym przez :
Dyrektor DPS
- mgr Elżbieta Sieja
przy kontrasygnacie:
Gł. księgowa DPS
- Joanna Haras - Morawiec
zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym,
a:
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
NIP ……………………..
REGON ……………………………..
reprezentowaną przez :
…………………………………………………..
zwanym w dalszej treści Umowy Dostawcą.
1.
2.
3.
4.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w zakresie
części nr ........... do siedziby Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą
załącznik nr ....... do niniejszej umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz postanowieniami niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości asortymentu
podanego w załączniku nr ...... w zależności od bieżącego zapotrzebowania w okresie
od …………..……. do …………………..
Podane w załączniku ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami orientacyjnymi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia w całości. Z tego tytułu
Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe w stosunku do Zamawiającego.
§2
Dostawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do
wykonania przedmiotu umowy.
§3
1. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminach
określonych w § 4 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności.
2. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami wynikającymi
z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) oraz aktów
wykonawczych do niej.
3. Dostawca jest zobowiązany do posiadania na oferowane produkty wszelkich niezbędnych
dokumentów badań i dopuszczeń do obrotu, certyfikatów i atestów wymaganych przez normy
i przepisy mające zastosowanie oraz przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego kopii tych
dokumentów.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego artykuły żywnościowe
środkiem transportu dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności,
zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
5. Wyroby dostarczane w opakowaniach, powinny być oznakowane i zawierać informacje
dotyczące min.: rodzaju, nazwy wyrobu, ilości, daty produkcji, terminu przydatności do
spożycia lub terminu minimalnej trwałości, nazwy i adresu producenta oraz inne oznakowania
zgodne z obowiązującymi przepisami.
6. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, że będzie dostarczał towar w asortymencie
i w ilościach wynikających z przekazanych zamówień o najwyższej jakości, zarówno pod
względem jakościowym, jak i z odpowiednim terminem ważności, zapewniającym bezpieczne
zużycie dostarczonego towaru.
7. Dostawca przyjmuje odpowiedzialność za jakość dostarczonych wyrobów.
8. Produkty nieposiadające wskazanego minimalnego terminu ważności nie będą przyjmowane.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu produktów:
- złej jakości,
- dostarczonych w uszkodzonych opakowaniach lub opakowanych niezgodnie z normami,
- nie dopuszczonych do obrotu,
- niezgodnych z zamówieniem,
10. Zareklamowane produkty Dostawca ma obowiązek wymienić na własny koszt niezwłocznie na
produkty dobrej jakości, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
11. W przypadku niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad lub właściwego w terminie
określonym w ust. 10 Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego
Dostawcy, a w przypadku, gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca
z cennika wg formularza ofertowego Dostawca na żądanie Zamawiającego zwróci mu
wynikającą z różnicy cenę, w terminie 14 dni od daty wezwania.
12. W przypadku powtarzania się wadliwych dostaw Zamawiający może rozwiązać umowę
ze skutkiem natychmiastowym.
13. W razie braku możliwości wykonania zamówienia przez Dostawcę, ewentualne dodatkowe
koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z awaryjnym zakupem artykułów u innego
podmiotu ponosi Dostawca.
§4
1. Realizacja dostaw będzie następować partiami na podstawie zamówień składanych
telefonicznie, w których określony będzie przedmiot dostarczenia oraz jego ilość a także termin
i godziny dostarczenia.
2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczony termin dostarczenia partii zamawianego towaru nie
będzie krótszy niż 24 godziny.
3. Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy do Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Łanowej 39 w Krakowie na swój koszt i ryzyko.
4. Za datę i miejsce dokonania dostawy uważa się dostarczenie wyrobów w wyznaczonym
terminie do magazynu Zamawiającego.
5. Dostawca nie może zlecić wykonania zamówienia osobie trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§5
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………. do dnia ……………………….
§6
1. Ustala się wynagrodzenie Dostawcy za przedmiot umowy określony w § 1:
część nr …………… na kwotę ……………….. brutto PLN (słownie:
……………………………..) na co składa się wartość netto w kwocie: ………………… PLN
(słownie:…………………………………..) oraz podatek VAT w kwocie: ……………… PLN
(słownie: ……………………………….).
2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Dostawcy wynikać będzie z iloczynu cen jednostkowych
określonych w formularzu ofertowym załącznik nr …….. i ilości rzeczywiście zamówionych
produktów w okresie obowiązywania umowy.
3. Dostawcy nie przysługują roszczenia o realizacje całości przedmiotu zamówienia jeżeli
potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.
4. Ceny jednostkowe „ netto” produktów, wynikające z oferty Dostawcy, obowiązują przez cały
okres realizacji przedmiotu umowy.
5. W sytuacji nie wywiązania się przez Dostawcę ze zobowiązania utrzymania całości cen
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez jakichkolwiek
roszczeń ze strony Dostawcy.
6. W przypadku zmiany stawki VAT w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza się zmianę
wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka zmiana może
nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Dostawcy zawierającego
uzasadnienie faktyczne i prawne.
1.
2.
3.
4.
5.
§7
Strony dokonywać będą rozliczenia dostaw na podstawie faktur częściowych, wystawionych
zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych artykuł żywnościowych w oparciu o ceny
jednostkowe podane w ofercie Dostawcy.
Warunkiem płatności faktury jest jej zatwierdzenie przez uprawnionego pracownika
Zamawiającego przyjmującego towar.
Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na wskazany
w treści faktury numer rachunku bankowego Dostawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Niedotrzymanie terminu zapłaty ustalonego w § 7 pkt. 3 pociąga za sobą obowiązek zapłaty
ustawowych odsetek.
§8
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości umownej dostawy
określonej w § 6, ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Dostawca.
2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie równowartości kary umownej z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych);
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy, dwa dla
Zamawiającego.
Załączniki do umowy:
1. Formularz ofertowy na dostawę artykułów żywnościowych - Załącznik do SIWZ nr ………
…………………………..
ZAMAWIAJĄCY
……………………………
DOSTAWCA
Download