Załącznik nr 5

advertisement
Załącznik nr 5
Znak: DPS/261/5/2015
UMOWA Nr …../2015
zawarta w dniu …………….. ……… pomiędzy:
1. Domem Pomocy Społecznej Rokitno Nr 38
zwanym dalej " zamawiającym " reprezentowanym przez:
Dyrektora
- mgr Magdalena Mleczak
z jednej strony,
a
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
…………………………………….
zwaną dalej „wykonawcą” reprezentowaną przez
…………………………………….. z drugiej strony.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia publicznego na dostawę ryb
do Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Nr 38 w roku 2016 zgodnie z art.4 ust.8 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907) ustawy nie stosuje się -zawiera się umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy do Domu Pomocy
Społecznej Rokitno 38 ryb w 2016r. wg załączonego (załącznik Nr 1) zestawienia
ilościowo – jakościowo – cenowego i na warunkach przewidzianych w opisie przedmiotu
zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
§2
Wartość zamówienia z §1 wynosi:
cena netto ……………………. zł
słownie netto ……………………………………………………………….
cena brutto ………………. zł
słownie brutto………………………………………………………………...
§ 3.
Artykuły z asortymentu ryby dostarczane będą partiami według zamówienia
wysłanego faksem, a gdy to nie będzie możliwe złożonego telefonicznie przez
magazyniera lub upoważnioną osobę z najpóźniej trzydniowym wyprzedzeniem przed
terminem dostawy.
2.
Magazynier lub upoważniona osoba ma prawo w szczególnych okolicznościach
korygować zamówienie na 1 dzień przed terminem dostawy.
1.
§ 4.
Otrzymane zamówienie zobowiązuje Dostawcę do jego wykonania w terminie ściśle
określonym w zamówieniu. W razie braku możliwości wykonania zamówienia,
Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie, najdalej w ciągu
24 godzin od daty otrzymania zamówienia.
2.
Zamówienia z zakresu artykułów : ryby będą dostarczane do siedziby
Zamawiającego - co najmniej raz w tygodniu w dni robocze w godzinach od 7/00 do
13/00
3.
W wypadku, o którym mowa w ust.1, ewentualne dodatkowe koszty poniesione przez
Zamawiającego w związku z awaryjnym zakupem artykułów spożywczych u innego
dostawcy ponosi Wykonawca.
4.
Przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy dokonają odbioru
ilościowo - jakościowego dostarczonego towaru, w miejscu wykonania umowy, tj. w
magazynie żywnościowym w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38.
1.
§ 5.
Dostawca obowiązany jest do każdorazowego wystawienia dowodu dostawy lub
faktury, podając ilość, rodzaj i gatunek dostarczanego towaru.
2.
Zamawiający każdorazowo sprawdza z dowodem dostawy lub fakturą zgodność
przyjmowanej partii artykułów: ryby w obecności dostawcy lub osoby przez niego
upoważnionej.
3.
Przyjęcie towaru Zamawiający potwierdza imiennie podpisem pod pieczątką firmową
na dowodzie dostawy lub fakturze, w obecności wykonawcy lub osoby przez niego
upoważnionej.
4.
Dostawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu
w opakowaniach wymaganych dla rodzaju dostarczanych artykułów.
1.
§ 6.
W przypadku stwierdzenia przy przyjmowaniu towaru wad jakościowych lub
ilościowych artykułów spożywczych- ryb Zamawiający powinien na odwrocie dowodu
dostawy podać ilość i gatunek oraz przyczynę nie przyjęcia wadliwego towaru.
Zakwestionowany towar winien być przez Dostawcę zabrany z powrotem na jego koszt.
2.
Gdy stwierdzenie niezgodności towaru dotyczy jakości artykułów z asortymentu ryby
i jego przydatności do konsumpcji, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrócenia się o
przeprowadzenie ekspertyzy do jednostki prowadzącej zawodowo takie badania.
3.
Koszt ekspertyzy pokrywa dostawca o ile ekspertyza potwierdzi złą jakość
zakwestionowanego towaru. Artykuły spożywcze powinny być wyłączone ze spożycia do
czasu rozstrzygnięcia o ich przydatności.
4.
Dostawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu
w opakowaniach wymaganych dla rodzaju dostarczanych artykułów. Dla artykułów
mrożonych Dostawca zobowiązuje się do zachowania tzw. ciągu chłodniczego tj.
przechowywania i transportu wyrobów w urządzeniach chłodniczych spełniających
warunki techniczne przewidziane w Polskiej Normie.
1.
§7
Wykonawca wystawia dowód dostawy lub fakturę VAT na każdą partię dostarczonych
artykułów spożywczych- ryby albo fakturę zbiorczą z wystawionych dowodów dostawy nie
później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§8
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty przelewem, kwoty wynikłej z dostawy w danym
dniu określonej ilości towaru, w terminie 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby
zamawiającego.
2. W przypadku przekroczenia w/w terminu, sprzedawca ma prawo do naliczania ustawowych
odsetek.
3. Faktura VAT do siedziby Zamawiającego zostanie dostarczona w terminie 7 dni licząc od
dnia dostawy towaru nie później niż do końca danego miesiąca.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada nr identyfikacyjny NIP 595 11 70 715
oraz wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
Sprzedawca:
- jest płatnikiem podatku VAT
- posiada nr identyfikacyjny NIP …………………,
- REGON …………………………
- Numer konta bankowego ………………………………………………………………….,
na które należy przekazywać należność za dostarczony towar według wartości
wystawionych faktur przez Wykonawcę.
§9
1. Umowę zawiera się na czas określony, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku
- do dnia 31 grudnia 2016 roku.
2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W takim przypadku wykonawca otrzymuje wynagrodzenie tylko z tytułu wykonania
określonej części umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy, z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy.
§ 10
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustala się
następujące kary umowne:
a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- w wysokości 500,00 zł wartości umownej, gdy zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności za które odpowiada sprzedawca.
- w wysokości 50,00 zł wartości umownej za zwłokę w wykonaniu umowy
licząc od terminu o którym mowa w § 1 pkt. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
b/ zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:
- w wysokości 500,00 zł wartości umownej w razie odstąpienia przez
wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność
zamawiający.
§ 11
1. Zmiany tej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
§ 12
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia stron, spory wynikłe z wykonania umowy będą
poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, odpowiednie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 14
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Arkusz cenowy artykułów spożywczych – ryby do Domu Pomocy Społecznej w
2016r. – załącznik nr 1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards