Zmiana odpowiedzi na pytanie z dnia 15-10-2009

advertisement
Dąbrowa Białostocka dnia 16.10.2009
Wszyscy Wykonawcy
SP ZOZ -270/10/09
Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
leków do apteki szpitalnej, znak sprawy : SP ZOZ/leki /10/09
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia
29.01.2004r. (Dz. U. nr 223, poz.1655 z późn zm. ), Zamawiający modyfikuje treść
odpowiedzi udzielonej w dniu 15.10.2009r. na pytanie nr 6 .
Pytanie 6 brzmiało:
6. W związku z faktem , iż występujące na rynku preparaty omeprazolu 40 mg różnią się m.in.
zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie:
Czy w Pakiecie nr 4 poz.15 Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu, który nie posiada wśród
zarejestrowanych wskazań do stosowania:
- w eradykacji zakażenia Helikobakter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka
i dwunastnicy oraz
- w profilaktyce zarzucania kwaśnej treści żołądka w przypadkach , gdy istnieje ryzyko
zachłyśnięcia się treścią żołądka podczas znieczulenia ogólnego (zespół Mendelsona) ?
Zamawiający zmienia udzieloną odpowiedź w następujący sposób:
Prawidłowa odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę powyższego preparatu.
Udzielona w dniu 15.10.2009r roku odpowiedź na powyższe pytanie była wynikiem pomyłki
Zmawiającego. Za ewentualne kłopoty przepraszamy.
Z poważaniem
mgr Helena Hawrylik
Dyrektor
SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej
Download