ZP-WZP-36/2011 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1

advertisement
ZP-WZP-36/2011
1/5
ZP-WZP-36/2011
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Zakup oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Dostawy X
Usługi
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych
Przedmiot główny:
Nazewnictwo wg CPV: Pakiety oprogramowania do zarządzania projektami
Przedmioty dodatkowe:
Nazewnictwo wg CPV: Wkłady drukujące
Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do zarządzania projektami oraz
dodatkowe materiały eksploatacyjne do drukarek.
2. Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje dostawę:
1. MS Project – oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektami, pracą, zasobami,
czasem i finansami przedsięwzięcia 3 szt. tj.
Oprogramowanie I z Zakresu dostawy Załącznika Nr 1 do wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3
do SIWZ - Oprogramowanie MS Project 2010 PL Standard (Box) wspomagające zarządzanie
projektami, pracą, zasobami, czasem i finansami przedsięwzięcia. Współpracujące z
systemami Windows XP, Windows 2003, Vista, Windows 7 oraz umożliwiające pełną
integrację z systemami Windows Server - Windows SharePoint, MS Project Server. – ilość 3
lub równoważne pod względem całkowitej funkcjonalności.
2. MS Visio – tworzenie diagramów 2 szt. tj.
Oprogramowanie II z Zakresu dostawy Załącznika Nr 1 do wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3
do SIWZ - Oprogramowanie MS Viso 2010 Standard (Box0 do tworzenia złożonych
diagramów. Współpracujące z systemami Windows XP, Windows 2003, Vista, Windows 7
oraz umożliwiające pełną integrację z systemami Windows Serwer - Windows SharePoint
Services. – ilość 2 lub równoważne pod względem całkowitej funkcjonalności.
3. Toner o zwiększonej pojemności do drukarki – KonicaMinolta PagePro 4650EN-d, wydajność
18 000 stron przy 5% pokryciu10 szt tj.
Toner I z Zakresu dostawy Załącznika Nr 1 do wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ Toner o zwiększonej pojemności do drukarki KonicaMinolta PagePro 4650EN-d, z trwale
naniesionym logo producenta drukarki, do której jest przeznaczony, gwarantujący poprawny
wydruk, zalecany przez producenta, niepowodujący utraty gwarancji urządzenia, z logo
producenta drukarki na opakowaniu. Symbol producenta: A0FN022 – ilość 10 lub
równoważny pod względem całkowitej funkcjonalności.
4. Zestaw serwisowy do drukarki KonicaMinolta PagePro 4650EN-d tj.
Zestaw serwisowy do drukarki I z Zakresu dostawy Załącznik Nr 1 do wzoru Umowy –
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - Zestaw serwisowy (Maintenance Kit 220V ) do drukarki
KonicaMinolta PagePro 4650EN-d z trwale naniesionym logo producenta drukarki, do której
jest przeznaczony. Symbol producenta: A0FM0Y1 – ilość 5 lub równoważny pod względem
całkowitej funkcjonalności.
5. Toner o zwiększonej pojemności do drukarki – Brother HL-5350DN, wydajność 8 000 stron
przy 5% pokryciu 15 szt. tj.
Toner II z Zakresu dostawy Załącznika Nr 1 do wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ Toner o zwiększonej pojemności do drukarki Brother HL-5350DN, z trwale naniesionym logo
producenta drukarki, do której jest przeznaczony, gwarantujący poprawny wydruk, zalecany
przez producenta, niepowodujący utraty gwarancji urządzenia, z logo producenta drukarki na
opakowaniu. Symbol producenta: TN3280 – ilość 15 lub równoważny pod względem
całkowitej funkcjonalności.
6. Zestaw serwisowy do drukarki Brother HL-5350DN tj.
2/5
ZP-WZP-36/2011
Zestaw serwisowy do drukarki II z Zakresu dostawy Załącznika Nr 1 do wzoru Umowy –
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - Bęben do drukarki Brother HL-5350DN z trwale naniesionym
logo producenta drukarki, do której jest przeznaczony o wydajności do 25 000 wydruków.
Symbol producenta DR3200 – ilość 5 lub równoważny pod względem całkowitej
funkcjonalności.
7. Pen Drive 32 GB 2 szt. lub równoważny pod względem całkowitej funkcjonalności.
Pamięć flash - Szybka pamięć flash USB w wytrzymałej / metalowej obudowie o pojemności
32 GB wyposażona w interfejs USB 3.0 kompatybilna z USB 2.0 Przykładowa pamięć flash
spełniająca wymagania: PQI CoolDrive U368 – ilość 2
Miejsce dostawy: Urząd Miejski w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 sala szkoleniowa
Wydział Innowacji i Informatyki.
3. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji producenta na elementy dostawy wymienione w
Sekcji II.1.3) pkt 2. ogłoszenia o zamówieniu.
5. W pozycjach opisanych poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach
jakościowych nie niższych niż wskazane przez Zamawiającego.
6. Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który
złoży ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie
Przedmiot oferowany (zmienić jeśli równoważny) w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej
Załącznik do Formularza – OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, wskazał
i opisał przedmioty, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez
Zamawiającego – zgodnie z zapisami zawartymi w Sekcji III.5) inne dokumenty pkt 2 ogłoszenia
o zamówieniu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy
złożenia, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od otrzymania wezwania przez Wykonawcę, dla
oferowanych przedmiotów równoważnych do opisanych przez Zamawiającego opisów albo
opisów i próbek tj. opisów użytego oprogramowania testującego, próbek oferowanego sprzętu
komputerowego podlegającego testowaniu, dokładnych opisów użytych testów i procedur
użytych do testowania, opisów wyników przeprowadzonych testów – zgodnie z zapisami
zawartymi w Sekcji III.5) inne dokumenty pkt 3 ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający sprawdzi,
czy dostarczony sprzęt funkcjonuje poprawnie w działającym u Zamawiającego systemie
informatycznym. Powyższa procedura ustanowiona zostaje w związku z koniecznością
dochowania najwyższych standardów obiektywizmu przy prowadzeniu niniejszego
postępowania.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracać
będzie Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, złożone przez nich próbki, na ich
wniosek.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych próbki
złożone przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający będzie przechowywał
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób
gwarantujący ich nienaruszalność.
7. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona
podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.
II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot
48.33.10.00-7
3/5
ZP-WZP-36/2011
4/5
ZP-WZP-36/2011
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzono w trybie .................................................... na podstawie art. …… ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5/5
Download